Het is gebruikelijk dat notaris ter informatie verschillende concept afrekeningen zendt. Vrijwel nimmer zijn de bedragen op deze nota’s definitief omdat dit onder andere afhankelijk is van informatie derden.

  • Home >>
  • Notariaat >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Notariaat    Categorie: Informatieplicht    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 80249

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening van de notaris, alsmede de hoogte van de declaratie.

Standpunt van de cliënt

Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken.
In de kern komt de klacht op het volgende neer.

De cliënt beklaagt zich over de zeer rommelige overdracht van zijn oude woning door de notaris.
De communicatie was naar zijn mening slecht.
Tot op de dag van de overdracht zijn verschillende verkeerde afrekeningen ontvangen.
Net voor de overdracht heeft de notaris de cliënt en zijn makelaar de indruk gegeven nog meer geld te willen rekenen, door de afspraak te willen verplaatsen. Het moment van passeren werd meerdere keren door de notaris zelf uitgesteld omdat er nog geen geld zou zijn ontvangen van de notaris betrokken bij de koop van het nieuwe huis van de cliënt. Dat geld was evenwel tijdig door deze notaris overgemaakt.
De notaris heeft ten onrechte een bedrag van € 450,– exclusief BTW in de afrekening opgenomen voor spoedwerkzaamheden en een honorarium voor een onderhandse volmacht, terwijl de cliënt zelf aanwezig was. Zijn ex-partner was niet aanwezig. De cliënt had vooraf al aangegeven dat de kosten verdeeld dienden te worden, aangezien hij geen contact meer met zijn ex-partner heeft; alleen de advocaten hebben onderling contact.
Het is onduidelijk of de € 450,– in verband met spoedwerkzaamheden alleen bij de cliënt in rekening is gebracht of ook bij de kopende partij. Ook de kopende partij wenste de passeerdatum te vervroegen.
De cliënt is van mening dat de notaris hem vooraf had behoren te informeren over de kosten.
De notaris was de keuze van de koper, niet van de cliënt.

Ter zitting heeft de cliënt verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De cliënt heeft verschillende keren verzocht om een onderbouwing van de extra kosten die de notaris in rekening heeft gebracht.
De cliënt heeft van zijn hypotheekverstrekker begrepen dat er geen sprake was van een bijzondere overdracht, zodat de extra kosten naar zijn mening niet gerechtvaardigd zijn.
De notaris was op de hoogte van de verhouding tussen de cliënt en zijn ex-partner.
De woning is met veel moeite, als gevolg van tegenwerking van de ex-partner, verkocht. Het was bekend dat er een restschuld was omdat de opbrengst van de verkoop niet voldoende was om de restschuld te voldoen. Om de restschuld te voldoen diende een beleggingsrekening te worden leeggehaald.
De cliënt stelt dat hij veel zelf heeft geregeld en gedaan. Naar zijn mening had van de notaris verwacht mogen worden dat ook hij een stapje extra doet in deze tijd waarin het moeilijk is om huizen te verkopen.
Hij acht de onterechte  uitspraken van de notaris dat hij medewerkers van de notaris zou hebben bedreigd, uiterst kwetsend en respectloos. Ook de indruk die de notaris wekt dat de cliënt zijn
ex-partner iets aan zou  doen, door te melden dat de ex-partner op haar verzoek naar de uitgang is begeleid, is volgens de cliënt ongepast.

De cliënt wil dat de notaris hem het honorarium voor de onderhandse volmacht ad € 50,– exclusief BTW terugbetaalt, alsmede de vergoeding voor spoedeisende werkzaamheden ad 450,– exclusief BTW en de bankkosten voor een spoedoverboeking ad € 7,– exclusief BTW.

De cliënt verzoekt de commissie een vergoeding toe te kennen van € 507,– exclusief BTW.

Standpunt van de notaris

Voor het standpunt van de notaris verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het verweer op het volgende neer.

De notaris heeft de cliënt extra kosten in rekening gebracht in verband met uitzonderlijke  werkzaamheden die verricht dienden te worden om de overdracht van de woning van de cliënt en zijn ex-partner te kunnen laten plaatsvinden. Deze door de notaris verrichte werkzaamheden bestonden onder meer uit het vervroegen van de opdracht, extra overleg en correspondentie met contactpersonen bij [ naam verzekeringsmaatschappij] in het kader van het realiseren van een verkoop met tekort, c.q. het verkrijgen van een royementsvolmacht, het voeren van extra overleg met de contactpersoon bij de [naam hypotheek-tussenpersoon] teneinde de verrekening van een beleggingsrekening te realiseren, het laten tekenen van een onderhands stuk om voornoemde verrekening te laten plaatsvinden en overleg met de verkopend makelaar om zijn nota te wijzigen, zodat de overdracht doorgang kon vinden.
Anders dan de cliënt stelt had hij zijn zaken niet op orde.
De daadwerkelijke kosten  voor de hiervoor genoemde werkzaamheden, verricht in het belang van de cliënt, liggen volgens de notaris veel hoger dan de in rekening gebrachte € 450,–. Uit coulance is er destijds voor gekozen de nota te matigen.
Het is niet correct dat de cliënt namens alle partijen het bedrag van € 450,–  heeft moeten betalen.

De kosten voor de volmacht zijn in rekening gebracht omdat aanvankelijk werd aangegeven dat een van de partijen niet aanwezig kon zijn. Nadat de volmacht al was gemaakt, gaven partijen aan toch zelf te willen tekenen. Uit coulance is slechts € 50,– in rekening gebracht in plaats van de normale kosten voor een volmacht van € 75,–.
Als gevolg van de persoonlijke verhouding tussen de cliënt en zijn ex-partner was de notaris genoodzaakt hen afzonderlijk van elkaar op kantoor te ontvangen.
Er zijn meerdere nota’s verzonden omdat de notaris afhankelijk is van informatie van derden en posten van derden op de nota van afrekening opnemen.
De notaris wijst er ten overvloede op dat de ex-partner van de cliënt een hoger bedrag aan middelen heeft ingebracht dan de cliënt. De grondslag voor de vordering van de cliënt ontbreekt volgens de notaris.

Ter zitting heeft de notaris verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De notaris herkent zich niet in het grootste deel van het door de cliënt gestelde.
Omdat de gang van zaken bij de overdracht niet normaal was, waren extra werkzaamheden nodig.
De notaris licht toe wat gedaan is om de overdracht in orde te krijgen, zodat deze uitgevoerd kon worden.

Beoordeling van het geschil

Naar aanleiding van het over en weer door partijen gestelde overweegt de commissie het volgende.

De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid met inachtneming van de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarbij zij als maatstaf voor het handelen van de notaris hanteert dat deze heeft gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris.

De commissie is van oordeel dat voldoende is gebleken dat in casu meer dan de normale werkzaamheden nodig waren voor de overdracht van de woning. Het betrof verkoopgerelateerde werkzaamheden die in de risicosfeer van de verkoper lagen.
De commissie acht, gelet op de royementsperikelen, de hoogte van het bedrag dat de notaris de cliënt voor deze werkzaamheden in rekening heeft gebracht niet onredelijk.

Ten aanzien van het verwijt van de cliënt dat de notaris verschillende verkeerde nota’s heeft toegezonden, overweegt de commissie het volgende.
Het is gebruikelijk dat een notaris aan cliënten ter informatie verschillende pro forma of concept afrekeningen zendt. Vrijwel nimmer zijn de bedragen op deze nota’s definitief omdat de notaris afhankelijk is van informatie van derden die vaak pas laat ontvangen wordt.

Naar het oordeel van de commissie had de communicatie tussen de notaris en de cliënt wellicht beter gekund maar de commissie ziet hierin echter geen aanleiding voor een matiging van de door de notaris in rekening gebrachte kosten.

Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van de commissie niet komen vast te staan dat de notaris niet heeft gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris.

De klacht dient dan ook ongegrond te worden verklaard.

Voor zover door partijen ieder voor zich aangevoerde argumenten c.q. klachten niet zijn besproken, kan daarvan worden afgezien, omdat deze niet tot een andere beslissing kunnen leiden.
Derhalve wordt als volgt  beslist.

Beslissing

Het door de cliënt gevorderde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Notariaat, op 4 maart 2014.