Het ongewenst vermelden van telefoonnummer in telefoongids

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Privacy    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 55352

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de registratie van het telefoonnummer en adres van de consument in de telefoongids.   De consument heeft op 26 januari 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft sinds 1997 een abonnement bij de ondernemer betreffende een vaste telefoonaansluiting. Zij heeft een telefoonnummer dat niet in de telefoongids staat, een zogenoemd geheim telefoonnummer. In 2010 heeft de consument met de ondernemer een abonnement inzake interactieve televisie gesloten. Een paar weken na het sluiten van dit abonnement is haar vaste telefoonaansluiting omgezet naar internetplusbellen. De consument heeft dienaangaande van de ondernemer geen overeenkomst, waaronder de Algemene Voorwaarden (AV), ontvangen. Wel heeft zij gevraagd of er nog iets ging veranderen. Het antwoord op die vraag was ontkennend. De consument ging er daarom van uit dat haar geheime nummer, ook geheim zou blijven.   Op 26 januari 2011 kwam de consument bij toeval te weten dat haar telefoonnummer en woonadres in de telefoongids staan. De consument heeft diverse acties ondernomen om haar telefoonnummer en adres uit de elektronische registraties van telefoonnummers en adressen te laten verwijderen. Vervolgens heeft de consument de ondernemer enige malen gevraagd of haar vermelding ook uit de papieren versie van het telefoonboek was verwijderd. De communicatie met de ondernemer over dat onderwerp verliep moeilijk. Een en ander heeft erin geresulteerd dat het telefoonnummer en adres van de consument nog in de telefoongids staat die in maart 2011 zal worden verspreid.   De consument heeft in 1997 een geheim nummer gekregen vanwege persoonlijke omstandigheden. Daarnaast heeft de consument vanwege haar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkenheden die verband houden met haar werk, een geheim telefoonnummer nodig. De consument voelt zich vanwege de registratie in de telefoongids aangetast in haar veiligheid en privacy.      De consument voelt zich nog steeds onveilig en moet steeds op haar hoede zijn. Daardoor lijdt zij (psychische) schade.   De consument verlangt oprechte excuses en een hogere financiële vergoeding dan de ondernemer haar heeft aangeboden.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Door een administratieve vergissing werd het telefoonnummer en het adres van de consument in de telefoongids vermeld. Ook werd haar telefoonnummer opvraagbaar bij 1888. De ondernemer heeft het één en ander aangepast zodat het nummer niet meer opvraagbaar is  bij 1888.    De consument stelt dat zij schade heeft geleden en zij vordert betaling van een schadebedrag. Op de vaststelling van schade zijn de AV van de ondernemer van toepassing. Daaruit volgt dat de consument haar schade moet aantonen. De consument heeft haar schade tot nu toe niet aangetoond.   De ondernemer heeft de consument aangeboden haar zonder kosten een nieuw geheim telefoonnummer te verstrekken. Daarnaast heeft de ondernemer de consument aangeboden haar een bedrag te betalen ter compensatie van het door de consument ervaren ongemak en om de excuses van de ondernemer aan de consument te benadrukken. De consument heeft het aanbod niet geaccepteerd.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. De ondernemer vindt de gang van zaken zeer vervelend voor de consument. Indien de consument problemen ondervindt vanwege de vermelding in het telefoonboek, zal de ondernemer haar graag willen helpen. Het indertijd aangeboden bedrag vanwege het geleden en mogelijk nog te lijden ongemak vindt de ondernemer redelijk. Het bedrag was onder andere bedoeld om vrienden en kennissen te informeren omtrent het nieuwe geheime telefoonnummer.    Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Tijdens de zitting heeft de commissie nog een brief van de consument ontvangen. Bij de brief is als bijlage een kopie van een ansichtkaart gevoegd.   De consument schrijft dat zij een kaart met bedreiging heeft ontvangen. De commissie kan evenwel niet uit de kaart afleiden of de afzender (een achterbuurman) het adres van de consument uit de telefoongids heeft gehaald of op andere wijze haar adres te weten is gekomen. Daarnaast geldt, zoals de consument ook schrijft, dat niet duidelijk is of de onvriendelijke bejegening die op de kaart staat verband houdt met het werk van de consument of dat er sprake is van een andere grondslag.   Vaststaat in ieder geval dat het telefoonnummer en adres van de consument ten onrechte in de gids zijn vermeld en dat haar telefoonnummer opvraagbaar was bij telefoonnummer 1888. Onbetwist is ook dat de consument niet heeft aangetoond dat zij ook daadwerkelijk schade heeft geleden. Daarbij komt dat haar telefoonnummer en adres reeds een jaar in de telefoongids stonden vermeld, voordat de consument van die vermelding kennis nam. Echter, dat de consument vanwege de vermelding ongemak heeft ervaren en mogelijk ook in de toekomst zal ervaren, heeft zij wel aannemelijk gemaakt.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   De commissie zal daarom op grond van redelijkheid en billijkheid beslissen dat de consument vanwege het ongemak een bedrag toekomt € 250,– en de ondernemer opdragen dat bedrag aan de consument te betalen.   Met betrekking tot de klacht van de consument dat zij door callcenters wordt gebeld, merkt de commissie ten overvloede het volgende op.   Het is de commissie ambtshalve bekend dat niet is uitgesloten dat bij het abonnement internetplusbellen meerdere telefoonnummers kunnen behoren. Zij raadt de consument aan dienaangaande met de ondernemer contact op te nemen.      Met betrekking tot de gevorderde excuses is de commissie van oordeel dat die rechtens niet afdwingbaar zijn, zodat de consument in dit deel van haar vordering niet-ontvankelijk zal worden verklaard.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de consument niet-ontvankelijk in haar vordering met betrekking tot de excuses.   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 250,– Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten op 16 mei 2011.