Het staat ondernemer niet vrij zonder overleg een ander product te leveren dan afgesproken.

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 67825

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de herinrichting van de tuin.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   – Er is geen worteldoek gebruikt. – Er is een andere kleur klinkers gebruikt. – In plaats van een afvoerrooster is een afvoerputje geplaatst. – Verkeerde type tegels geleverd en gelegd. Na enkele maanden gaan een aantal tegels schilferen en/of brokkelen. Slechts enkele beschadigde tegels zijn vervangen, maar vertonen kleurverschil en zijn beschadigd.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Uit de rapportage blijken drie van de vier klachten ongegrond te worden verklaard. Hier zijn wij uiteraard zeer content mee. De vierde klacht betreft de kwaliteit van de geleverde tegels. Wij hebben juist, omdat er op dat moment bij [naam tegelleverancier] geen geschikte tegels voorradig waren, voorzien in een betere kwaliteit, door via [naam alternatieve tegelleverancier] tegels van [naam producent bestratingsproducten] te leveren. Zoals uit de ingesloten verklaring blijkt zijn zowel [naam tegelleverancier] als [naam producent bestratingsproducten] ervan overtuigd met de tegel [productnaam] een betere kwaliteit geleverd te hebben. Naar onze overtuiging zijn wij altijd vrij om de opdrachtgever een gelijkwaardig of beter product te mogen leveren. De herkomst doet niet ter zake.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   – Er is geen worteldoek gelegd onder de funderingen van de bestrating. Het is ook niet opgenomen in de prijsaanbieding van de ondernemer. Opdrachtgeefster geeft aan dat dit mondeling is toegezegd door de ondernemer.   – Kleur klinkers akkoord gevonden door consument geen opmerking.   – Er is een afvoerputje geplaatst door de ondernemer. De afvoerput c.q. een afvoerrooster is niet opgenomen in de prijsaanbieding van de ondernemer. Wel noodzakelijk voor de afvoer van regenwater van de aangelegde verharding.   – De geleverde en gelegde tegels voldoen niet aan de kwaliteit, herkomst en maatvoering zoals het product in de prijsaanbieding door de ondernemer is aangeboden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel, dat het leveren en leggen van worteldoek niet noodzakelijk is en dat de consument daarop ook geen aanspraak kan maken. Ter zitting is gebleken dat het plaatsen van een afvoerputje geen deel uitmaakte van de overeenkomst. De ondernemer heeft dit gedaan zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. Desgewenst kan de consument tegen betaling de situatie door de ondernemer laten veranderen. Met betrekking tot de tegels blijkt uit de overeenkomst, dat de consument bewust heeft gekozen voor natuursteen tegels, type [productnaam]. Anders dan de ondernemer aanvoert, staat het hem niet vrij zonder instemming van de consument andere tegels te leveren. De ondernemer is gehouden alsnog de overeengekomen tegels te leveren en te leggen. Met betrekking tot de kleur van de klinkers is gebleken, dat de consument met de geleverde kleur alsnog heeft ingestemd. Desgewenst kan de consument bij de vervanging van de tegels ook de klinkers laten vervangen, maar dan wel tegen betaling.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer vervangt de geleverde tegels door de overeengekomen tegels type [productnaam] zulks binnen acht weken na datum verzending bindend advies en zonder de consument daarvoor kosten in rekening te brengen.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 115,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, op 3 augustus 2012.