Hibin voorwaarden sluiten aansprakelijkheid voor tegels uit

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bouw-en afbouwmaterialen    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 174466/180515

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft een badkamer aangeschaft bij de ondernemer. De klacht betreft de levering van vloer- en wandtegels. Op een groot deel van de tegels zat transportpoeder, dat niet kon worden verwijderd. Zowel de consument als de ondernemer hebben geprobeerd het poeder te verwijderen, maar zonder succes. De ondernemer wilde nieuwe tegels leveren, maar die kwamen niet uit dezelfde batch. Nadat de nieuwe tegels waren gelegd bleek er een kleurverschil te zijn. De consument verwacht vergoeding van de factuur voor het leggen van de nieuwe tegels. De ondernemer geeft aan dat de nieuwe tegels voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden. Volgens de deskundige is er in natuurlijk licht geen kleurverschil te ontdekken. De commissie verwijst naar de algemene voorwaarden en stelt dat de ondernemer niet aansprakelijk is. De ondernemer dient zich echter wel aan het schikkingsvoorstel te houden.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de aanschaf van de badkamer en de kwaliteit van het geleverde tegelwerk.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument is als volgt.

Op 11 juni jl. hebben wij een overeenkomst met de ondernemer betreffende de aankoop van een badkamer. Onderdeel van de overeenkomst was de levering van vloer- en wandtegels. Het totaalbedrag is € 13.111,31. Er zijn grote problemen geweest met de tegels. Op 26 augustus jl. zijn de tegels geleverd. Op 30 augustus jl. zijn de werkzaamheden gestart. Tijdens de werkzaamheden bleek dat op een groot deel van de tegels transportpoeder zat. Dat was niet op redelijke wijze te verwijderen. Er is contact geweest met de verkoper. De verkoper adviseerde om de tegels te reinigen met cementsluier-verwijderaar. Dit bleek niet te werken. Op 2 september jl. is er een vertegenwoordiger van de leverancier langs geweest die ook geprobeerd heeft de tegels te reinigen, maar zonder succes. Afgesproken was dat er nieuwe tegels uit dezelfde batch geleverd zouden worden. Op 12 oktober jl. zijn de nieuwe tegels geleverd, maar deze kwamen niet uit dezelfde batch. Na levering hebben we de tegels samen met de tegelzetter gecontroleerd.

In eerste instantie leek de kleur wel hetzelfde als de andere tegels, maar nadat de tegels gezet en schoongemaakt waren, bleek er toch een aanzienlijk kleurverschil zichtbaar te zijn. Op 22 november jl. is dezelfde vertegenwoordiger en de vertegenwoordiger van het agentschap opnieuw langs geweest om de tegels te beoordelen. Het probleem werd erkend en er werden nieuwe tegels besteld. Na de bestelling bleek dat er onvoldoende tegels besteld waren. Er werden tegels bijbesteld. Het voorbereiden van het zetten van de nieuwe tegels heeft veel extra tijd en kosten met zich meegebracht. In totaal is de tegelzetter daar drie dagen mee bezig geweest. Uiteindelijk zijn de tegels pas veel later geleverd en gezet. De kosten voor wachttijd en het meerwerk zijn ons inzien op basis van non-conformiteit voor rekening van de ondernemer. De ondernemer heeft een teleurstellend bod van € 1400,– gedaan. Deze hebben wij op basis van de factuur voor meerwerk van de tegelzetter afgewezen. Wij vragen de volledige vergoeding van de rekeningen van [bedrijf], ter waarde van € 3163,79.

Bij de behandeling van de klacht op de zitting is aangegeven dat de problemen met de kraanhulzen zijn opgelost.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer stelt in verweer dat dit geschil uitsluitend gaat om de levering van tegels. Met betrekking tot de tegels zijn in de order geen werkzaamheden opgenomen. Naar onze mening zijn de Hibin voorwaarden en de Algemene Voorwaarden [ondernemer] versie 2020 heel duidelijk met betrekking tot reclameren en vervalt het recht bij het verwerken van de tegels. Desondanks zijn er nieuwe tegels geleverd. Bij de uiteindelijk geleverde tegels is geen sprake van non-conformiteit. Hoewel we vinden dat we niet aansprakelijk zijn, maar het wel vervelend vinden voor onze klant hebben we ons best gedaan om tot een vergelijk te komen.

Rapport Deskundige
De heer Lok is als deskundige op de onderzoekslocatie geweest.

Het betreft hier een badkamer op de eerste verdieping van een woning welke momenteel nog geheel gerenoveerd wordt. In de badkamer zijn drie wanden voorzien van een porseleinen vloertegel van 60 x 120 cm met marmereffect. In totaal gaat het om een oppervlakte van circa 12m² wandtegels. De consument geeft aan dat vanwege het feit dat in eerste instantie er sprake was van onverwijderbare vlekken de ondernemer de tegels heeft vervangen. Vanwege een tekort aan tegels, een verkeerd tintnummer zijn er op verschillende momenten herstelwerkzaamheden aan de wand uitgevoerd. Op dit moment zijn de wanden geheel betegeld en is er volgens de consument sprake van twee verschillende tintnummers op de haaks aansluitende wanden. In het aanwezige natuurlijke licht is er volgens de deskundige echter geen kleurverschil te ontdekken.
Uit de correspondentie blijkt dat de ondernemer de consument verwijt dat hij de tegels op voorhand niet heeft gecontroleerd. Omdat er in het geheel geen tegels uit eerdere leveringen aanwezig zijn, kan de deskundige deze niet beoordelen.
Ook blijkt dat de ondernemer een coulancevoorstel heeft gedaan voor een bedrag van € 1.400,–. De consument stelt dat zijn gemaakte kosten veel hoger zijn en overlegt daartoe de facturen van een andere ondernemer. Deze drie facturen zijn in de dossierstukken opgenomen. Factuur 222400012 bestaat uit 28 arbeidsuren en materiaal van € 188,84, Factuur 212400076 bestaat uit vier ‘wachturen’ en Factuur 222400026 bestaat uit 17 arbeidsuren. Concreet betekent dit dat voor het herstel van de muur van 12m² in totaal 49 arbeidsuren worden berekend. Dit lijkt mij rijkelijk veel.

Hoewel de ondernemer aangeeft niet verantwoordelijk te zijn voor de herstelkosten omdat hij alleen de leverancier van de tegels is geweest, heeft de door hem ingeschakelde vertegenwoordiger geoordeeld dat de tegels niet te reinigen waren en derhalve opnieuw geleverd moesten worden.
De herstelkosten van de muur valt mijns inziens dan ook onder gevolgschade. Het door de ondernemer gedane voorstel is naar mijn inschatting een reëel voorstel. Immers; wanneer van de aangeboden € 1.400,– een bedrag van € 188,84 aan materiaalkosten wordt afgetrokken, blijft er een bedrag van € 1.211,16 over. Op basis van een inclusief uurloon van € 60,– per uur betekent dit er ruim 20 arbeidsuren aan herstel worden gedekt. Tijdens het deskundigenonderzoek heb ik geen gebreken aan tegels kunnen vaststellen omdat deze tegels niet meer aanwezig waren. Voor de rest heb ik mij moeten bepreken tot hetgeen door de consument in het dossier staat vermeld. Overigens heeft het herstel reeds plaatsgevonden.

Beoordeling van de commissie
Volgens de consument is sprake van twee verschillende tintnummers op de haaks aansluitende wanden. In het aanwezige natuurlijke licht is er volgens de deskundige echter geen kleurverschil te ontdekken. Hoewel de ondernemer aangeeft niet verantwoordelijk te zijn voor de herstelkosten omdat hij alleen de leverancier van de tegels is geweest, heeft de door hem ingeschakelde vertegenwoordiger geoordeeld dat de tegels niet te reinigen waren en derhalve opnieuw geleverd moesten worden. De herstelkosten van de muur valt mijns inziens dan ook onder gevolgschade.

Naar de mening van de commissie zijn de Hibin voorwaarden en de Algemene Voorwaarden [ondernemer] versie 2020 heel duidelijk met betrekking tot reclameren en vervalt het recht bij het verwerken van de tegels. Hoewel de ondernemer niet aansprakelijk is, is er een coulancevoorstel aangeboden en de commissie zal dat dan ook toewijzen voor een bedrag van € 1.400,–. De consument stelt dat zijn gemaakte kosten veel hoger zijn en overlegt de facturen van een andere aannemer. Met de deskundige is de commissie van oordeel dat deze kosten rijkelijk hoog zijn, en wijst een hoger bedrag dan € 1400,– dan ook af.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen. Wel zal als schikkingsvoorstel worden overgenomen dat de aanbieder aan de consument € 1400,– zal betalen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen, bestaande uit mevrouw mr. E. van Die, voorzitter, de heer J. Breunesse, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 12 januari 2023.