Hobbels op bitumen dak

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Dakbedekking    Categorie: Ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 61291

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 4 oktober 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden conform offerte d.d. 8 september 2010 tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.900,–. De oplevering vond plaats op of omstreeks 11 mei 2011. De consument heeft op 11 mei 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. De consument heeft een bedrag van € 975,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.
Standpunt van de consument
  Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft op zich genomen om op een aanbouw en op de dakkapel een bitumen dak aan te brengen. De dakbedekking is niet deugdelijk aangebracht, want zij vertoont bobbels. Volgens een deskundige van de Vereniging Eigen Huis en een aannemer is dit van invloed op de levensduur van het dak en hoeft de consument dat niet te accepteren.   De deskundige van de Vereniging Eigen Huis constateert dat vermoedelijk sprake is van vochtinsluiting. Onder invloed van de zon zal de lucht in de bobbels opwarmen en afkoelen. Bij opwarming zal het vocht uitzetten en zullen de bobbels groter worden. Bij afkoeling kan in de bobbels onderdruk ontstaan, waardoor deze nog meer vocht aanzuigen. Bovendien bestaat het risico dat de bobbels bij het betreden van het dak stukgelopen worden.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Op zich heb ik niets tegen de ondernemer. Wanneer herstel zou moeten plaatsvinden, mag hij dat wat ons betreft komen uitvoeren. We verschillen met elkaar van mening over de vraag of voor wat betreft de bobbels sprake is van een gebrek dat hersteld moet worden.   Wanneer ik een bobbel indruk, dan gaat dat vrij soepel. Daar leid ik uit af dat de bovenkant van een bobbel slechts uit één laag bestaat. Zouden beide lagen bol staan (en dus verkleefd zijn), dan zou ik volgens mij de bobbel niet zo makkelijk moeten kunnen indrukken. Maar dat is een gevoelskwestie.   De consument verlangt een onderzoek door een onafhankelijk deskundige, het insnijden en glad strijken van de bobbels en een nieuwe toplaag op het dak.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij de consument is een nieuw dak gelegd. Van “overlagen” is geen sprake. Omdat de nieuwe toplaag niet op een oude is gelegd, kan geen sprake zijn van vochtinsluiting.   De dakbedekking is mechanisch bevestigd, waarbij ongeveer zes bevestigingspunten per m2 zitten. Onder invloed van de warmte kan dan altijd een bobbeleffect optreden. Dat betekent echter nog niet dat er vocht onder de dakbedekking zit. De ondernemer geeft 10 jaar garantie op het dak. Elke aanpassing maakt de kwaliteit van het dak slechter.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Er is een onderlaag gebrand en daar overheen een toplaag. Het was een mooie zomerdag, dus vocht was er niet. Er is gebrand met een harde kern.   De opmerkingen van de geraadpleegde deskundigen lijken met elkaar in tegenspraak. De ene keer zou de toplaag onvoldoende kleven, de andere keer zou er te heet gestookt zijn. Dat laatste is zeker niet het geval, want dan zou er bij de naden veel meer vloei zichtbaar moeten zijn.
Materiaal moet vloeien, anders hecht het niet. Het hele werk is in één keer gebrand, niet de naden apart. De deskundige heeft niet één van de bobbels ingesneden om te bekijken of de toplaag aan de onderlaag was verkleefd, of dat een gebrek aan verkleving tussen onderlaag en bovenlaag is opgetreden.   Ik ben het niet eens met de opvatting van de consument dat voor zijn gevoel geen verkleving tussen bovenlaag en onderlaag heeft plaatsgevonden.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De bobbels zijn mogelijk ontstaan door het te heet stoken van de dakbedekking. Hierdoor zijn ook de randen zichtbaar van de platplaat van de rookgasafvoer. Hier en daar zijn ook de bevestigingsringen te zien. De bobbels worden veroorzaakt door het niet verkleefd zijn met de onderlaag.   Zo lang het dak niet wordt belopen, kan het geen kwaad. Bij het schoonmaken van de afvoer en toekomstig schilderwerk is het echter aannemelijk dat het dak wel zal worden belopen. Daarom is het beter dat de lagen worden vervangen.   Het betreft het dak van de dakkapel en de bijkeuken. De overige daken waren in orde.   De deskundige begroot de kosten van herstel op € 1.746,92 inclusief BTW, een en ander als gespecificeerd in diens rapport.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen, waarbij zij zich hoofdzakelijk laat leiden door de foto’s die zich in het dossier bevinden.   Deze tonen geen ronde blaarvorming, maar hobbels over vrijwel de hele breedte van een baan in de dakbedekking die met een zeker regelmaat terugkomen. Een dergelijk beeld ontstaat met name wanneer dakbedekking wordt gebrand vanaf een rol die niet helemaal rond is. Dat kan zich voordoen wanneer vanaf een zachte kern of zonder kern wordt gebrand. Hoewel zijdens de ondernemer ter zitting is verklaard dat er van een harde kern zou zijn gebrand, heeft de commissie daaromtrent ernstige twijfels, gelet op de toestand van het dak zoals daarvan blijkt uit de foto’s.   De commissie volgt de deskundige in zijn oordeel dat dit nadelige gevolgen kan hebben bij het belopen van de daken, wanneer daar voor onderhoud of schilderwerkzaamheden aanleiding toe zou bestaan, zeker wanneer het materiaal door inwerking van weer en wind in de loop der jaren brozer wordt. Dat doet op termijn afbreuk aan de duurzaamheid van het dak, een probleem dat met name zal gaan spelen na afloop van de garantieperiode van 10 jaar. Om die reden heeft de consument een gerechtvaardigd belang bij het weghalen van de blazen.   Gelet op het beeld van de situatie ter plekke en de meest aannemelijke oorzaak voor het probleem acht de commissie wel redenen aanwezig om de ondernemer op te dragen over te gaan tot herstel van de daken van de aanbouw en de dakkapel door de blazen in te snijden, deze vervolgens uit te vlammen (te egaliseren), de oude lagen licht voor te smeren en vervolgens te voorzien van een nieuwe toplaag.   Ter zitting heeft de consument aangegeven er geen bezwaar tegen te hebben wanneer de ondernemer deze werkzaamheden uitvoert. De commissie zal hem daarom opdragen dit herstel uit te voeren, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. De kosten van herstel begroot de commissie bij een oppervlak van 15 tot 18 m2 en een kostprijs van om en nabij € 30,– per m2 schattenderwijs op € 450,– tot € 540,–. De consument heeft een bedrag van € 975,– in depot gestort. Hiervan zal een deel groot € 475,– reeds nu aan de ondernemer worden doorbetaald. Het restant zal hem worden uitbetaald nadat de commissie bericht zal hebben gekregen dat de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd.   Beslist wordt daarom als na te melden.   Beslissing   De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit aan het dak op de aanbouw en op de dakkapel: – insnijden van de blazen/hobbels in de dakbedekking; – uitvlammen en egaliseren van de bestaande laag; – licht voorsmeren van de bestaande laag; – aanbrengen van een nieuwe toplaag.   De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van acht weken na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien een en ander door handelen of nalaten van de ondernemer niet binnen de gestelde termijn is geschied, kan de consument zich weer tot de commissie wenden zonder opnieuw klachtengeld te betalen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Een bedrag van € 475,– wordt aan de ondernemer uitgekeerd. Het restant ad € 500,– zal aan de ondernemer worden uitbetaald, nadat de commissie van partijen bericht heeft ontvangen dat de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 160,–.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Dakbedekking, op 13 maart 2012.