Hoewel garantietermijn verstreken is, kan ondernemer mogelijk worden aangesproken. Als defect zich nog had mogen voordoen, kan ondernemer tot gedeeltelijk kosteloze reparatie verplicht worden.

  • Home >>
  • Glas, Porselein en Aardewerk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Glas, Porselein en Aardewerk    Categorie: Garantie    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: GPA04-0011

De uitspraak:

Behandeling van het geschil

De Geschillencommissie Glas, Porselein & Aardewerk (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies d.d. 15 maart 2005 de eindbeslissing aangehouden.
De inhoud van dit tussenadvies is hieronder ingevoegd.

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit de aankoop door consument bij ondernemer d.d. 27 juli 2002 van een Espressoapparaat type [typenaam] voor de prijs van € 905,–.

De consument heeft in augustus 2002 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Sinds de aanschaf is het apparaat zo ongeveer ieder half jaar een keer defect geweest, waaronder in februari en september 2004. Ik houd het er daarom op dat dit apparaat gewoon niet goed is en ik wil een nieuw exemplaar. Het apparaat staat nu bij de technische dienst in [plaatsnaam].
Eerdere defecten kunnen niet komen door een te fijne filtermaling. Wij gebruiken koffiebonen die door het apparaat zelf worden gemalen. Er is een schakelaar van grove naar fijne maling. We hebben die wel eens uitgeprobeerd. Het maakte niet veel uit. Wij hebben er geen probleem mee als de ondernemer ons een ander apparaat beschikbaar stelt. Dit apparaat gaat 6 tot 8 jaar mee. Wij zijn bereid om 2 jaar afschrijving, dus 25%, te betalen. Overigens hebben wij begrepen dat reparatie elders maar € 90,– zou behoeven te kosten.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Eerdere defecten hadden te maken met gebruik van een te fijne koffiemaling, waardoor de filtergaatjes verstopt raakten. Ik heb consument geadviseerd een grovere maling te gebruiken. Ik weet niet waar de reparatie in februari 2004 voor geweest is. De reparatie in september 2004 betrof een servicebeurt, die gezien het aantal handelingen dat met het toestel verricht was, gewoon nodig was. Verder was de boiler stuk, wat mogelijk als oorzaak heeft een te late filterwisseling. Tijdens gebruik is namelijk een overschrijding van filterwisseling geconstateerd. Kosten van de laatste reparatie ongeveer € 120,–. Consument wil die niet betalen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie vindt het nodig dat het espressoapparaat door een deskundige wordt bekeken, die in elk geval over de volgende vragen moet adviseren. Is hier sprake van een normale servicebeurt of van een defect dat zich bij een apparaat van deze leeftijd nog niet had behoren voor te doen? Is er schade aan het verwarmingselement en moet dit inderdaad worden vervangen? Waardoor is die schade ontstaan? Kan het niet tijdig vervangen van het filter daarvan een oorzaak zijn? Is het filter niet tijdig vervangen? Wat zijn de herstelkosten?

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie bepaalt dat een (nader) onderzoek zal worden ingesteld door een door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken te benoemen deskundige, waarbij in het bijzonder de hiervoor geformuleerde vraagstelling aan de orde zal worden gesteld. De deskundige zal schriftelijk rapport aan de commissie uitbrengen. Het rapport zal in afschrift aan partijen worden gezonden. Partijen worden in de gelegenheid gesteld daarop binnen twee weken schriftelijk hun op- en aanmerkingen aan de commissie kenbaar te maken. Tenzij (één der) partijen uitdrukkelijk te kennen geven (geeft) een nadere mondelinge behandeling op prijs te stellen, zal de commissie vervolgens op basis van de stukken bindend adviseren. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Ik heb het dossier bestudeerd en de machine onderzocht. De door de consument aangegeven reparaties d.d. september en oktober 2002, en februari 2003 hebben betrekking op het dichtslibben van de koffiezeef. Oorzaak kan zijn een te fijne of te vette koffie. Hier is echter geen sprake van een defect, maar een door de consument uit te voeren handeling, het met een zacht doekje reinigen van de zeef. Van deze ‘reparaties’ zaten geen bonnen in het dossier.

De 1e reparatie, waarvan een bon in het dossier, dateert van mei 2003. De bon van ondernemer van Dillen meldt: zeef gereinigd en membraan preventief vervangen. Deze reparatie is onder garantie uitgevoerd.

De 2e reparatie dateert van februari 2004, is uitgevoerd door de reparateur van [typenaam], de firma [naam van de firma] te [plaatsnaam]. De consument heeft de machine zelf bij dit reparatiebedrijf gebracht. Uit de factuur kan ik niet opmaken wat de klacht en reparatieomschrijving is. Wel zijn bij de reparatie de gebruikelijke afdichtingsringen vervangen (standaard).

Bij de laatste reparatie (september 2004) die uitgevoerd moet worden, dient het verwarmingselement (boiler) vervangen te worden, deze is ernstig verkalkt. Standaard wordt er dan ook een onderhoudsbeurt uitgevoerd, omdat de machine inmiddels ruim 2 jaar oud is en 4668 handelingen heeft verricht (advies fabrikant 2 tot 3 jaar en/of 3000 tot 6000 handelingen)

Als antwoord op de door de commissie gestelde vragen het volgende: de aanwezige kalkaanslag in het verwarmingselement is zodanig dat deze vervangen dient te worden. Ik kan uit het dossier niet opmaken of er de voorgeschreven ontkalkingtabletten van [typenaam] zijn gebruikt of dat gebruik gemaakt is van een [typenaam filter] filterpatroon. Dit laatste filter dient na 50 liter waterverbruik vervangen te worden. Het niet tijdig vervangen van het filter kan de oorzaak zijn van de verkalking van het element. Navraag bij de importeur leert dat verkalking als externe oorzaak aangemerkt wordt en valt derhalve nooit onder de garantie.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen is niet in discussie dat de garantietermijn voor het koffiezetapparaat verstreken is.

Aan de consument moet worden nagegeven dat dat gegeven op zich niet met zich meebrengt dat de ondernemer voor geen enkel defect meer aansprakelijk kan worden gesteld. Als zou komen vast te staan dat het om een defect gaat dat zich bij dit apparaat van deze leeftijd nog niet had mogen voordoen kan dat een reden zijn ondernemer tot (gedeeltelijk) kostenloze reparatie te verplichten.

Echter, anders dan bij defecten die zich onder garantie voordoen ligt de bewijslast in deze situatie bij consument. Het is consument die stelt dat het apparaat niet deugt en dan ook primair consument die deze stelling moet bewijzen. Consument is daar niet in geslaagd. Ook de deskundige beperkt zich in zijn (nader) rapport tot het noemen van enkele mogelijke oorzaken, zonder daarin een duidelijke keuze te (kunnen) maken en wijst er bovendien nog op dat de fabrikant verkalking altijd als externe oorzaak aanmerkt.

Conclusie die de commissie hieruit trekt is dat, bij gebrek aan voldoende aanknopingspunten voor het tegendeel, de klacht ongegrond moet worden verklaard.

Restitutie van het klachtengeld aan consument is in dit geval dus niet aan de orde en ondernemer is niet gehouden tot het vergoeden van behandelkosten.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond.

Ondernemer dient het koffiezetapparaat voor afgifte aan consument beschikbaar te houden, die het apparaat binnen een maand na verzending van dit advies bij ondernemer dient op te halen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Glas, Porselein & Aardewerk op 15 maart 2005.