Hondenbench voldoet niet; onvoldoende informatie door ondernemer

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 65862

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 9 augustus 2011 totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een (honden)bench tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 64,–.
De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 9 augustus 2011.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Begin augustus 2011 heeft mijn vriend een bench gekocht bij de ondernemer voor zijn honden. Zijn honden waren bekend in mijn woning en ook bekend met een bench. Ik wilde ze echter niet samen met mijn hondjes hebben, ik wilde geen enkel risico lopen. Op 25 september 2011 zijn wij gedurende twee uur weggeweest, met zijn honden in de bench en mijn hondjes in een andere gesloten ruimte. Toen wij thuis kwamen kreeg ik de schrik van mijn leven, de honden van mijn vriend waren uitgebroken en hebben een van mijn hondjes doodgebeten, de andere is naar het balkon gevlucht, die stond een stukje open. Mijn hele huis was een chaos, veel was met bloed besmeurd. Ik heb de ondernemer aansprakelijk gesteld voor mijn geleden schade. De ondernemer en de fabrikant van de bench zeggen niet aansprakelijk te zijn en wilden mij € 1.000,– uit coulance bieden. Dit heb ik echter geweigerd omdat mijn schade meer dan € 3.000,– bedraagt. Ik ben erg teleurgesteld want het verlies van mijn hondje is niet eens in geld uit te drukken. Ik vind dat een hondenbench 100% veilig moet zijn. Gaarne uw hulp.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Het is algemeen bekend dat je honden moet laten wennen aan een nieuwe omgeving en aan de bench als "veilige" schuitplaats. Wanneer honden "opgesloten" worden, kunnen zij dit als angstig en bedreigend ervaren. Het kan voorkomen dat honden dan agressief kunnen reageren. Wij vragen ons dan ook zeer sterk af in hoeverre de twee honden van de vriend van de consument inderdaad gewend waren aan deze "nieuwe" omgeving. De bench op zich was een nieuwe bench voor de twee honden en daarnaast zaten deze twee honden voor het eerst in de woning van de consument en in hun (nieuwe) bench.

Verder staat op het etiket van de verpakkingsdoos van de bench duidelijk de volgende tekst geschreven: "LET OP! Laat de hond geleidelijk en onder toezicht wennen aan het verblijf in de kennel". Daarmee wordt duidelijk verwezen naar het feit dat een hond geleidelijk moet wennen aan een omgeving als een bench. Daar komt bij dat de bench geen gevangenis maar een dierenverblijf is. Uit de aansprakelijkheidstelling en het telefoongesprek dat met de consument gevoerd is door de directeur van de fabrikant van de bench, is nergens op te maken dat er van een gewenningsfase sprake is geweest. Immers de honden zaten voor de eerst keer in deze bench en daarnaast voor het eerst ook in de woning van de consument.

Het observeren van het gedrag van deze twee honden die voor het eerst in deze bench in een nieuwe omgeving zaten is een verantwoordelijkheid van de eigenaar van de honden. Op het moment dat de twee honden van de vriend van de consument het ongewenste gedrag, het willen uitbreken uit de bench, vertoonden hebben de consument en haar vriend niet corrigerend kunnen optreden, want beiden waren niet aanwezig ten tijde van het voorval.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van de twee honden dat voortkomt uit de keuze die de consument en haar vriend hebben gemaakt, namelijk deze twee honden zonder gewenningsperiode in een nieuwe bench in een nieuwe omgeving voor de duur van twee uur zonder toezicht achter te laten.
Nogmaals, een bench is een dierenverblijf/"veilige schuilplaats" en geen plek om de dieren voor een langere termijn zonder toezicht in op te sluiten.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie stelt vast dat de klager als consument wordt beschouwd ofschoon de bench door haar partner is gekocht. De ondernemer heeft daar ter zitting mee in gestemd.

Naar het oordeel van de commissie dient een bench als de onderhavige in beginsel bestand te zijn tegen het insluiten van een onrustige hond zoals dat hier het geval is geweest. Is dat niet zo dan dient de ondernemer dit aan te geven. Dat is niet het geval geweest. Aannemelijk is dat waar de bench op 9 augustus 2011 is gekocht – hetgeen niet door de ondernemer is weersproken – en het evenement zich op 25 september 2011 heeft voorgedaan de betreffende hond eerder in de bench heeft gezeten en aldus enige gewenning heeft ondergaan. Op dit punt wordt het verweer van de ondernemer gepasseerd. De ondernemer is, mede gelet op het voorgaande, in beginsel aansprakelijk voor de schade nu de consument niet heeft behoeven te verwachten dat de bench defect zou raken zoals dat in dit geval is gebeurd. De schade kan echter niet met 100% exactheid worden vastgesteld. Gemeten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal de commissie deze bepalen op € 2.000,–.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 2.000,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven, op 22 mei 2012.