Hoofdregel is dat een brievenbus zo dicht mogelijk aan rijbaan van de openbare weg moet staan

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Brievenbusgeschil    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 53739

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de plaatsing van een buitenbrievenbus.   De consument heeft op 5 januari 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument acht het onterecht dat TNT hem wil verplichten een buitenbrievenbus te plaatsen. De ondernemer heeft de postbezorging inmiddels gestaakt.   De consument erkent dat zijn brievenbus nu niet zo dicht mogelijk bij de openbare weg is geplaatst en betoogt dat het ook niet mogelijk is om een buitenbrievenbus aan de openbare weg te plaatsen. Dat hoeft ook niet, omdat het laantje waaraan zijn woning is gelegen op grond van erfdienstbaarheid mag worden betreden en postbezorging dus gewoon mogelijk is.   De consument verlangt dat hij niet wordt verplicht een buitenbrievenbus te plaatsen en hij verlangd hervatting van de postbezorging.   Standpunt van TNT   Het is beleid van TNT om de nog bestaande gevallen waarin de plaatsing van brievenbussen niet juist is in het licht van het Besluit brievenbussen successievelijk aan te pakken.   In dit geval is de brievenbus niet binnen 10 meter van de openbare weg gelegen of zo dicht mogelijk bij de openbare weg geplaatst. Ook is de weg waaraan de woning en brievenbus staan niet gelijk te stellen met een openbare weg, zoals in de Postregeling is geregeld. Het enkele feit dat in het verleden wel post is bezorgd betekend nog niet dat de ondernemer deze situatie ook moet laten voortbestaan.   Voor zover het al onmogelijk zou zijn om een brievenbus te plaatsen aan de openbare weg ligt dit feit in de persoonlijke sfeer van de consument. Dit kan TNT niet worden tegengeworpen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In de Postregeling 2009 is bepaald dat een brievenbus mag zijn aangebracht in of aan de woning gelegen binnen een afstand van 10 meter vanaf de openbare weg; de hoofdregel is dat een brievenbus zo dicht mogelijk aan rijbaan van de openbare weg moet staan.   De commissie merkt op dat de consument heeft erkend dat zijn brievenbus niet zo dicht mogelijk aan de openbare weg staat. Het laantje waaraan de consument woont, voldoet naar het oordeel van de commissie ook niet aan de voorwaarden gesteld in de Postregeling 2009 waaronder een niet-openbare weg deel kan uitmaken van de bezorgingsroute, reeds omdat het laantje doodloopt.   TNT kan niet worden gehouden te berusten in een situatie die in strijd is met de regelgeving dienaangaande. Terecht stelt TNT dat de plaatselijke situatie niet in zijn invloedssfeer ligt.   De klacht is gelet op een en ander ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 15 februari 2011.