Hoogte courtage wordt niet naar beneden bijgesteld

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Kosten / Overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 178815/190942

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument is niet tevreden over de dienstverlening van de makelaar. Omdat de dienstverlening volgens de consument benedenmaats is, heeft de consument de factuur onbetaald gelaten en bij de commissie gedeponeerd. De consument wil betalen voor de dienstverlening, maar vraagt de commissie het te betalen bedrag te matigen. De makelaar heeft de klachten van de consument op twee punten na betwist. Op basis van die twee klachtpunten heeft de makelaar een korting van € 475,– aangeboden. De makelaar vindt een verdere matiging onredelijk. De verschuldigdheid van de courtage volgt uit de opdracht tot dienstverlening. Naar het oordeel van de commissie is niet gebleken dat er sprake is van zodanige tekortkomingen dat een matiging van de courtage gerechtvaardigd is. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil ziet op de kwaliteit van de door de makelaar verrichte dienstverlening. De consument heeft de courtage groot € 7.350,– onbetaald gelaten en verzoekt de commissie te bepalen wat een geschikte beloning is voor de prestatie van de makelaar.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer. De consument heeft haar klacht uitvoerig op papier gezet en met verschillende feiten en omstandigheden nader onderbouwd. Zakelijk weergegeven behelst de klacht een ondermaatse dienstverlening.

De makelaar heeft ons huis verkocht, maar die dienstverlening (enerzijds de communicatie en anderzijds ons huis professioneel in de markt zetten en goede opvolging/kijkers realiseren) is van een dermate slecht niveau geweest dat wij de courtagenota niet terecht vinden. Hier komt nog bij dat wij geen getekende dienstovereenkomst hebben met de makelaar.

Wij leggen u dit geschil voor, omdat wij zeker willen betalen voor geleverde diensten, maar in onze ogen zijn deze diensten in kwaliteit (presentatie, aantal kijkers, pro-activiteit, gerealiseerd opbrengst) en kwantiteit (bestede uren) geen € 7.350,– waard.

Onze conclusie:
[Ondernemer] heeft een slechte dienstverlening geleverd en is niet ontvankelijk voor onze onderbouwde klacht. Voor dit alles vragen zij € 7.350,–, wat niet getekend overeengekomen is.

Wij hebben de notaris verzocht om de courtagenota niet te verrekenen bij overdracht van de woning op 16 mei aanstaande en de notaris heeft dit verzoek gehonoreerd.

Nogmaals willen we benadrukken, dat we willen betalen voor de verkoop van de woning, maar gezien het gehele verloop van de slechte communicatie, de ondermaatse dienstverlening en de afhandeling van onze klacht zien we geen andere uitweg dan uw commissie te laten bepalen wat een geschikte beloning is voor de prestatie van de makelaar.

Standpunt van de makelaar
Voor het standpunt van de makelaar verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De makelaar heeft de veelheid aan klachten puntsgewijs betwist. Hij erkent slechts een tweetal slordigheden van de zijde van zijn kantoor en wel op het vlak van het foutief toezenden van een brochure en de courtagenota. In samenhang met een toezegging voor het maken van nieuwe foto’s, die door de verkoop niet nodig bleek, heeft de makelaar uit coulance een korting van € 475,– aangeboden. Voor een verdere matiging acht hij geen enkele grond. Laat staan voor een door de consument voorgestelde matiging met 50%. De consument is pas met klachten gekomen nadat zij de nota kreeg gepresenteerd. Tot en met het tekenen van de koopovereenkomst heeft er tot ieders tevredenheid intensief contact plaatsgevonden. De transactie werd gesloten en ondertekend/afgewerkt. Tot dan geen enkele wanklank.
Het onderhandelen over courtage moet vooraf gebeuren en niet zoals de consument dat wenst nog eens achteraf.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De verschuldigdheid van de courtage volgt uit de opdracht. Onder omstandigheden, in geval van een toerekenbare tekortkoming in de opdracht bij bijvoorbeeld een ver achterblijvende inzet of dienstverlening, blijft betaling van courtage achterwege of wordt gematigd. Omstandigheden die met zich zouden brengen dat de makelaar in redelijkheid op die afspraak geen beroep zou kunnen doen zijn, mede in het licht van de gemotiveerde betwisting door de makelaar, niet gesteld of gebleken.

De commissie stelt vast dat de woning binnen een redelijke tijd is verkocht. Het is de consument geweest die heeft ingestemd met de verkoopprijs. De commissie is van oordeel dat de bedongen vergoeding geenszins exorbitant is, mede gelet op de werkzaamheden die – onzichtbaar als deze veelal voor een opdrachtgever ook mogen zijn – naar ervaringsregels met de opdracht tot verkoop gemoeid plegen te zijn.

Dit brengt de commissie tot het oordeel dat de klacht van de consument ongegrond is.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij, bestaande uit de heer mr. D. van den Brink, voorzitter, de heer J.B. Boerman, mevrouw mr. B.J. van Gent, leden, op 18 november 2022.