Houten platen van de deur lieten los door niet vakkundig aflakken van de deur

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 131350/168470

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een Maatwerk Buitendeur bij de ondernemer. De consument stelt dat de deur te laat is afgeleverd. Ook zou de verkeerde deur geleverd zijn. Hiervoor is een vergoeding van € 250,– aan de consument betaald. Echter, na een paar weken begon de deur gebreken te vertonen. De consument heeft hierover contact gehad met de ondernemer. De consument verlangt een nieuwe conforme deur of het aankoopbedrag terug. De ondernemer stelt anderzijds dat de consument de deur niet heeft behandeld overeenkomstig de bijgeleverde instructies. Daarin staat onder meer dat de deur nog afgelakt moet worden. Omdat de consument dat niet heeft gedaan, heeft de ondernemer de klacht afgewezen. De deskundige heeft geconstateerd dat de aangebrachte laklaag pas op een later moment is aangebracht. Ook zou deze laklaag onprofessioneel zijn aangebracht. Tevens is de schade op foto’s te zien terwijl er geen laklaag is aangebracht. De commissie oordeelt mede op basis van het deskundigenrapport dat de deur geen gebreken vertoonde. Een deel van de klacht is middels een compensatie afgedaan, zodat de commissie daar niet meer over hoeft te oordelen. Voor het overige oordeelt de commissie dat het er alle schijn van heeft dat de deur niet conform de instructie is afgelakt. Hierdoor is de schade niet aan de ondernemer te verwijten, zodat de klacht ongegrond wordt verklaard.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 30 december 2020 gesloten overeenkomst tussen partijen, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot de verkoop en aflevering van een Maatwerk Buitendeur (Xavier), tegen betaling door de consument van een bedrag van € 2.037,99.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Het gaat om een zeer dure voordeur (meer dan € 2.000,–), deze werd te laat afgeleverd. De deur was verkeerd want er zaten meerdere gaten in dan hoorde. De ondernemer gaf hiervoor een kleine vergoeding.
Maar een paar weken laten gingen de raamsloten stuk en de deur valt van onderen uit elkaar. De consument heeft meerdere keren met de ondernemer gemaild, maar elke keer was er weer een nieuwe smoes om niet een compleet nieuwe deur te geven of het aankoopbedrag minus de terugbetaalde gaten terug. De consument heeft voorgesteld om hem een nieuwe voordeur te geven of zijn geld terug en terugnemen van de deur. Voor dat geld laat de consument een echte voordeur maken hier in Nederland. Dat zal dan één zijn die wel massief is en niet zo’n misleidende tekst op site van de ondernemer. Deze deur is van verlijmde platen gemaakt en nu laat de lijm los.
De deur is aan de onderzijde los en open komen te staan. Het hout is hier los van elkaar komen te staan. De twee raamsluitingen van de in de deur aanwezige raampjes zijn defect. Er zit ruimte in deze sluitingen. Er zijn door de consument gaten gestopt die ten onrechte in de deur aanwezig waren. Algemeen vindt de consument de kwaliteit van de deur niet in verhouding staan met de door hem betaalde prijs.

De consument wil een nieuwe deur (zoals besteld) en dat de huidige wordt meegenomen, en anders zijn geld terug.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 30 december 2020 heeft de consument een bestelling geplaatst via de webshop van de ondernemer met daarin een maatwerkdeur. Eind februari 2021 is de deur geleverd en eind maart heeft de consument de deur laten monteren/afhangen. Na de montage heeft de cliënt een klacht ingediend over drie gaten in de deur. De klacht is afgehandeld, de consument is akkoord gegaan met een coulance van € 250,–. De coulance is aan de consument gecrediteerd.

Op 16 juli 2021 ontving de ondernemer van de bouwmarkt een melding van een nieuwe klacht op de maatwerkdeur van de consument. De klacht is dat de deur uitzet en aan de onderkant kapot gaat. De deur is door de consument niet behandeld volgens de instructies en de voorwaarden. Bij de levering van de deur was de handleiding bijgesloten. Hierin staat vermeld dat de deur nog afgelakt dient te worden ter bescherming tegen de weersomstandigheden en voor een langere levensduur. De deur is alleen gegrond wanneer deze geleverd wordt. Op basis van bovenstaande wijst de ondernemer de klacht af.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport (met fotobijlagen) van 29 april 2022, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Dat de deur aan de onderzijde eerder is gaan werken en ‘open is gaan staan’ is door de deskundige niet meer vast te stellen. De deur is op die plekken later gevuld met verf op een wijze waardoor er geen openstaand effect in de houtconstructie zichtbaar aanwezig is.

De deur was tijdens het onderzoek geverfd met een groene lakverf. De deskundige heeft vastgesteld dat de deur nog niet lang tevoren in deze lak is gezet. Dat heeft de deskundige waargenomen doordat de verf
tussen de sluit-strips en de deur nog min of meer nat was. De verf gaf daar duidelijk en direct nat af aan
de handen van deskundige. Het aflakken in de groene kleur is zeer nonchalant en ondeskundig gebeurd. De onder- en bovenzijde van de deur zijn niet mee gelakt. De kleurlak bezit op diverse plekken zogenaamde ‘heilige dagen’. Dat zijn plekken waar de grondlaag van de deur nog door de lak heen schijnt. Ook is het lakken gebeurd zonder dat het hang- en sluitwerk volledig is gedemonteerd. Daardoor is de gehele deur niet optimaal afgelakt. Hierdoor zal het vocht van buitenaf in de deur kunnen trekken. Dit vocht zal/kan voor opzwelling van de houten deur zorgen. De deur dient in zijn geheel twee keer in de aflak te worden afgelakt voordat deze in gebruik wordt genomen. Dit om zwellen van het hout door inwerkend vocht tegen te gaan. Het is zeer aannemelijk dat de eerder ontstane zwelling aan de onderzijde van de deur is ontstaan voordat de deur vakkundig was afgelakt. Op eerdere foto’s is deze schade te zien terwijl de deur nog niet was afgelakt.

De twee raamsluitingen hebben beschadigingen aan de schroefgleuf. Dat betekent dat deze schroeven er ondeskundig zijn uit- en weer zijn ingedraaid. Door het uitschieten van de schroevendraaier bij deze eerder uitgevoerde handeling is de kop van deze schroeven beschadigd. Wanneer dat is gebeurd is door deskundige niet vast te stellen. Het effect lijkt niet te zijn ontstaan tijdens de fabrieksmatige productie van de deur. Het heeft er de schijn van dat deze schroeven er op ondeskundige wijze zijn uit- en weer ingedraaid. De onderste draaisluiting heeft meer ruimte in de as dan tijdens de levering het geval is geweest. Dit is ontstaan door min of meer hardhandig gebruik te maken van deze (relatief) kleine sluitingen.
De gaten die in de deur waren voorgeboord zijn de gaten waarmee en waardoor het reguliere hang- en
sluitwerk (de deurknoppen en schilden) worden vastgezet. Dat deze niet zijn gebruikt is omdat er een ander type deurbeslag bij de deur is geleverd dan tijdens de productie wordt voorzien. De ondernemer heeft daar na de levering een korting voor verleend van € 250,–. Daarmee is deze klacht afgedaan en afgekocht. Deze klacht is derhalve geen onderdeel van dit geschil.

De kwaliteit van de deur voldoet aan de kwaliteit die van een buitendeur in dit type kan en mag worden verwacht. Wel dient een voorgegrond geleverde deur nog degelijk en volgens goed vakmanschap te worden afgelakt. Pas dan is hij geschikt om te functioneren als buitendeur in ons klimaat. De deskundige heeft vastgesteld dat de deur de kwaliteit heeft die van een dergelijke deur mag en kan worden verwacht.
De omvang van de klacht is onopvallend. De klacht is ontstaan door onoordeelkundig gebruik voor de complete afwerking. Herstel of reparatie is niet mogelijk. De deur is in een later stadium gelakt. Deze afwerking dient te worden geoptimaliseerd. Daarna zal er geen klacht meer ontstaan of aanwezig zijn.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft kennis genomen van de bevindingen en conclusies van de deskundige en maakt deze tot de hare. De commissie sluit zich aan bij het advies van de deskundige en trekt op basis daarvan de conclusie, dat de ondernemer niet tekortgeschoten is, noch dat de door de ondernemer geleverde deur (een) gebrek(en) vertoonde(n). De kwaliteit van de deur komt overeen met wat van een dergelijke deur kan en mag worden verwacht.

Weliswaar stemden de voorgeboorde gaten voor hang- en sluitwerk niet overeen met het afgeleverde type deurbeslag, maar deze klacht is naar het oordeel van de commissie in een eerder stadium door partijen in onderlinge samenspraak afgehandeld. De ondernemer heeft € 250,– compensatie aangeboden en de consument heeft dat geaccepteerd.

Ten aanzien van de hoofdklacht in deze zaak heeft het er de schijn van dat de deur niet conform instructie twee keer vakkundig is afgelakt door de consument vóórdat deze in gebruik is genomen, en dat de klacht daardoor is ontstaan.

De commissie verwijst de consument naar het advies van de deskundige om alsnog voor optimalisatie van de afwerking te zorgen, om de klacht en verdere klachten te verhelpen/voorkomen. Dat is echter niet de verantwoordelijkheid van de ondernemer.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe Het Zelfbedrijven, bestaande uit de heer mr. J.P.C. van Dam van Isselt, voorzitter, de heer W. van Dijk, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 23 september 2022.