Houtgestookte hottub niet verboden op grond van kampeerreglement

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 151525/174784

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De aanvraag van de consument om een hottub te plaatsen is afgewezen door de ondernemer, omdat het een hottub betreft die met hout gestookt moet worden. De ondernemer motiveert de afwijzing door te verwijzen naar het kampeerreglement van het park. Het kampeerreglement is volgens de ondernemer immers opgesteld met inachtneming van onder meer het voorkomen van overlast en brandgevaarlijkheid. Naar het oordeel van de commissie valt de houtgestookte hottub niet onder het de reikwijdte van het kampeerreglement. Immers, gelet op de strekking van de (verdere) tekst kan de houtgestookte hottub niet gekwalificeerd worden als zijnde een met vaste stoffen te stoken installatie. Tevens is de hottub niet aan te merken als een open vuur dan wel een buitenhaard, omdat het een gesloten kachel betreft. Op grond van het bovenstaande is de commissie van oordeel dat het huidige kampeerreglement de consument niet verbiedt om een houtgestookte hottub te plaatsen. De klacht wordt daarom gegrond verklaard.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de weigering van de ondernemer om een houtgestookte hottub te plaatsen op de plaats van de consument.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

We willen een hottub (Kirami, type Cozy M) plaatsen op ons grondstuk. Dit is afgewezen, omdat het een houtgestookte hottub is. De hottub heeft echter een gesloten kachel. Dit is beter dan een barbecue, die wel is toegestaan. Er is voldoende plaats aanwezig op onze plaats voor het plaatsen van een hottub en het is veilig vanwege het gesloten stooksysteem.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 22 december 2020 ontvingen wij van de consument aanvraag om een hottub te mogen plaatsen op zijn plaats.

Wij hebben op 13 januari 2021 het verzoek van de consument om toestemming gemotiveerd afgewezen. Wij ontvingen op 5 februari 2021 van de consument een bezwaar tegen dit besluit. In de daaropvolgende correspondentie hebben wij de grond om de betreffende aanvraag af te wijzen voorzien van een meer uitgebreide toelichting en is de consument gewezen op de bepalingen in het kampeerreglement.

In het bij de aanvraag vigerende kampeerreglement van [aanbieder] d.d. 1 januari 2017 is onder andere bepaald:

“66. Op ons park mag uitsluitend een erkend installateur een elektrische installatie en gasinstallatie aanleggen. Uw elektrische installatie, gasinstallatie en waterleiding dienen aan de wettelijke voorschriften en normen te voldoen. Er zijn per plaats maximaal twee gasflessen voor de opslag en het gebruik van propaan toegestaan, elk met een maximale inhoud van 45 liter waterinhoud. Op een vaste plaats voor een zomerhuisje en op een plaats op veld 8 tot en met 13 moeten de gasflessen zijn geplaatst in een gasflessenkist. Het op de plaats aanwezig hebben van een met lpg en/of vaste stoffen te stoken installatie en het aanwezig hebben van meer of andere brandstoffen is verboden. Een gasslang dient u tenminste eenmaal per twee jaar of vóór de door de fabrikant aangegeven datum te vervangen door een nieuwe gasslang. Een gasdrukregelaar dient u vóór de door de fabrikant aangegeven datum te vervangen door een nieuwe gasdrukregelaar. Nadere informatie en/of voorschriften welke moeten worden nageleefd zijn verkrijgbaar bij de ondernemer. ”

Het kampeerreglement van [aanbieder] geldt voor alle gasten, ook voor de consument. In het thans vigerende kampeerreglement d.d. 1 september 2021 is bepaald:

“67. Op ons park mag uitsluitend een erkend installateur een elektrische installatie en gasinstallatie aanleggen. Uw elektrische installatie, gasinstallatie en waterleiding dienen aan de wettelijke voorschriften en normen te voldoen. Wij adviseren u deze installaties tenminste éénmaal per drie jaar door een daartoe gecertificeerde inspecteur te laten keuren met overlegging van het keuringsrapport aan de ondernemer. Er zijn per plaats maximaal twee gasflessen voor de opslag en het gebruik van propaan toegestaan, elk met een maximale inhoud van 45 liter waterinhoud. Op een vaste plaats voor een zomerhuisje en op een plaats op veld 8 tot en met 13 moeten de gasflessen zijn geplaatst in een gasflessenkist. Het op de plaats aanwezig hebben van een met (lpg en/of vaste stoffen te stoken installatie en het aanwezig hebben van meer of andere brandstoffen is verboden. Een gasslang dient u tenminste eenmaal per twee jaar of vóór de door de fabrikant aangegeven datum te vervangen door een nieuwe gasslang. Een gasdrukregelaar dient u vóór de door de fabrikant aangegeven datum te vervangen door een nieuwe gasdrukregelaar. Nadere informatie en/of voorschriften welke moeten worden nageleefd zijn verkrijgbaar bij de ondernemer. ”

De houtgestookte hottub die de consument op de plaats wenst te plaatsen, kwalificeert zich als een met vaste stoffen te stoken installatie. Wij hebben derhalve terecht de verlangde toestemming geweigerd. Wij hebben daar belang bij, net als andere recreanten op [aanbieder], hetgeen zich heeft vertaald in deze in het kampeerreglement opgenomen bepaling.

Wij hebben de consument omtrent ons belang en het belang van andere recreanten op [aanbieder] geïnformeerd, zie o.a. “Overlast door hout stoken” in onze brief van 13 januari 2021. Daaraan kan worden toegevoegd het belang van het handhaven van de brandveiligheid.

Reeds gelet op het voorgaande zijn wij van mening dat de klacht van de consument ongegrond is. Daarbij komt dat open vuur op [aanbieder] niet is toegestaan op grond van artikel 47 van het destijds vigerende kampeerreglement, thans artikel 48:

“47. Het maken van open vuur en/of het op het terrein aanwezig hebben en/of gebruik maken van buitenhaard en vuurkorf is in verband met de brandveiligheid niet toegestaan. Barbecueën is alleen toegestaan op elektra of propaangas en indien geen sprake is van aanhoudende droogte ook op houtskool en briketten, op een daarvoor bestemde barbecue, niet zijnde een wegwerpbarbecue, zonder gebruik te maken van vloeibare brandstoffen en na het nemen van voldoende voorzorgsmaatregelen. ”

Wij beogen ook met deze bepaling overlast voor andere recreanten op [aanbieder] te voorkomen. De bepalingen wijzen op een patroon: het voorkomen van overlast door het stoken van hout en het handhaven van de brandveiligheid. Het is zeker niet zo dat de consument aan een niet legale situatie bij een andere recreant, waartegen wij nog moet optreden, rechten kan ontlenen zoals het recht op de plaatsing van een houtgestookte hottub.

Wij verzoeken de commissie de klacht ongegrond te verklaren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Het verzoek van de consument tot het mogen plaatsen van een houtgestookte hottub op zijn plaats heeft de ondernemer bij brief van 13 januari 2021 afgewezen in verband met ‘overlast door hout stoken’.

In de daaropvolgende correspondentie heeft de ondernemer de grond voor afwijzing van de betreffende aanvraag voorzien van een meer uitgebreide toelichting en de consument gewezen op de bepalingen in het kampeerreglement, te weten:

• Artikel 66 van het bij de aanvraag vigerende kampeerreglement van [aanbieder] d.d. 1 januari 2017 én
• Artikel 67 van het kampeerreglement van [aanbieder] d.d. 1 september 2021.

In beide reglementen staat het betreffende artikel onder het kopje ‘elektra, gas, water en riolering.’ In de betreffende artikelen wordt dan ook gesproken van een elektrische installatie en een gasinstallatie. In beide artikelen wordt gesteld dat het op de plaats aanwezig hebben van een met lpg en/of vaste stoffen te stoken installatie verboden is.

De houtgestookte hottub die de consument op de plaats wenst te plaatsen, kwalificeert zich volgens de ondernemer als een met vaste stoffen te stoken installatie. De commissie volgt de ondernemer hier niet in. Evident is dat in de genoemde artikelen met het woord ‘installatie’ een elektrische dan wel een gasinstallatie wordt bedoeld. Dit gelet op het feit dat de betreffende artikelen onder het kopje ‘elektra, gas, water en riolering’ zijn opgenomen, dat in de eerste zin van die artikelen expliciet zowel de elektrische als de gasinstallatie wordt genoemd en de verdere tekst van die artikelen enkel en alleen ziet op de voorwaarden waaraan die installaties, in het bijzonder de gasinstallatie, dienen te voldoen.

De verwijzing van de ondernemer naar artikel 47 van het destijds vigerende kampeerreglement (thans artikel 48) mist zijn doel, aangezien de houtgestookte hottup (gesloten kachel met rookafvoerkanaal) niet kan worden aangemerkt als een open vuur dan wel buitenhaard.

Op grond van het voorgaande zal de commissie de klacht gegrond verklaren.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht gegrond en bepaalt dat het de consument onder de werking van het huidige kampeerreglement van de ondernemer is toegestaan om een houtgestookte hottub (Kirami, type Cozy M) te plaatsen op zijn plaats.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie, bestaande uit de heer mr. H.A. van Gameren, voorzitter, mevrouw J. Hagedoorn, mevrouw mr. J.M. Huysman- Hartkamp, leden, op 22 september 2022.