Huurauto: commissie bevoegd vanwege verband met reparatieovereenkomst.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE01-0341

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil betreft de vraag of de consument een huurvergoeding verschuldigd is voor een leenauto.

Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Ik heb op 2 januari 2001 mijn auto, waarmee ik een aanrijding heb gehad, naar Autoschade Purmerend gebracht. Het was niet mijn bedoeling een auto te lenen maar op advies van een van de medewerkers heb ik een auto geleend waarbij werd afgesproken dat ik de benzine zou betalen.
Over een huurbedrag is niet gesproken. Na twee weken werd mij gevraagd de leenauto terug te brengen, wat ik heb gedaan. Op 1 februari 2001 werd de auto total loss verklaard. Via het schadebedrijf werd het geld van de opkoper aan mij uitbetaald, maar toen bleek opeens dat een bedrag van bijna ƒ 1.000,– aan huur was ingehouden.

Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Indien en voorzover het geschil louter zou voortspruiten uit een tot stand gekomen huurovereenkomst (daaronder begrepen, in zijn algemeenheid, de vraag of er een huurovereenkomst tot stand was gekomen) zou de commissie niet bevoegd zijn kennis te nemen van het geschil.
 
De stellingen van de consument houden echter in, dat hij zijn auto in verband met schade aan de ondernemer heeft afgegeven, en dat hij te weinig voor zijn auto heeft teruggekregen aangezien daarop ten onrechte een vergoeding voor de leenauto in mindering was gebracht. Aldus bezien vloeit het verschil voort uit de afspraak tussen partijen om te bezien of en in hoeverre de auto van de consument voor herstel in aanmerking kwam. De commissie is bevoegd om van dàt geschil kennis te nemen.
 
Geen betekenis komt toe aan het gegeven dat het bedrijf dat kennelijk een huurvergoeding voor de leenauto aan de consument in rekening wenst te brengen een ander bedrijf is dan het schadebedrijf waarbij de consument zijn auto had gebracht.
De factuur van de ondernemer – Zijp B.V. – is voorzien van een stempel van Autoschade Purmerend. Ofschoon dat bedrijf op een ander adres is gevestigd, een ander telefoonnummer en een ander faxnummer heeft en aldus de beide bedrijven kennelijk niet geheel met elkaar kunnen worden vereenzelvigd, blijkt uit de omstandigheid dat de stempel van de een op de factuur van de ander is gesteld dat er een nauwe relatie tussen de beide bedrijven bestaat.
 
Ofschoon aldus formeel gezien de wederpartij Autoschade Purmerend zou zijn (het is de commissie niet bekend welke formele (rechts-)persoon achter die handelsnaam schuil gaat), acht de commissie, gelet op de nauwe relatie, en gelet op het feit dat het wel Zijp B.V. is die de huur in rekening heeft gebracht, het aanvaardbaar dat deze zaak wordt voortgezet op naam van Zijp B.V.
 
Op grond van het voorgaande acht de commissie zich bevoegd het geschil te behandelen.

Beslissing
 
De commissie verklaart zich bevoegd het geschil te behandelen.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Auto op 26 oktober 2001.