Huurder verantwoordelijk voor schade caravan

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: (Immateriele) schade / Schade    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 188840/191832

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument huurde een caravan van de ondernemer. De caravan voldeed echter niet aan de verwachtingen van de consument. De consument verlangt terugbetaling van de borgsom, alsmede een vergoeding voor het in het water vallen van de vakantie. De ondernemer voert aan dat de camper bij aflevering meer gebreken had dan op het moment dat het voertuig aan de consument werd meegegeven. De ondernemer wil de borgsom dan ook niet terugbetalen. De commissie kan niet vaststellen dat de schade al voor de huurperiode aanwezig was. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Webshop (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De commissie stelt vast dat de klacht tijdig is ingediend.

Het bureau van de Commissie heeft aan beide partijen bericht dat de Commissie de behandeling van het geschil zal afdoen zonder mondelinge behandeling. De Commissie heeft daartoe ook de bevoegdheid conform haar reglement. Alhoewel daartoe wel in de mogelijkheid gesteld, heeft geen van partijen aangegeven prijs te stellen op een mondelinge behandeling. Om die reden zijn partijen geïnformeerd over de datum wanneer de Commissie zal beslissen over het geschil.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 6 maart 2023.

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 9 mei 2022 met de ondernemer tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verhuren en afgeven van een caravan voor de periode van 29 juli 2022 tot en met 19 augustus 2022 voor de som van € 1.302,–.

De consument heeft de klacht eerst voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Ik heb een caravan ([model]) gehuurd bij de ondernemer voor de periode van 29 juli tot en met 19 augustus 2022, maar de caravan voldeed niet aan de daaraan te stellen eisen.
De start was al slecht: ik moest ter plaatse een bedrag van € 500,– als borgsom betalen, hoewel ik al een borgsom had betaald van € 500,–.
De caravan vertoonde vanaf het begin zeer veel ernstige gebreken. Al bij het afhalen op 29 juli bleek dat de rijverlichting en de richtingaanwijzer niet functioneerden. Dit moest ter plekke gerepareerd worden. Thuis aangekomen heb ik meteen de direct zichtbare beschadigingen gefotografeerd. Er zijn foto’s overgelegd waaruit blijkt: deuken aan de wanden aan de buitenkant; scheur in voorste verduisteringsgordijn; verduisteringsgordijn voorkant is kapot en blijft niet dicht zitten; rol gaasgordijn van keuken kan niet geheel naar beneden; ontbreken van knopjes en haakjes, en provisorisch “gerepareerde” scheur in rechter disselluik. Ook bleken onderdelen die aanwezig zouden moeten zijn te ontbreken: boiler; kruissleutel; zijspiegels; verbandtrommel en kogeldrukmeter.
Op dinsdag 2 augustus zijn we vertrokken en hebben drie dagen gereisd om op onze bestemming aan te komen. Toen alles was geïnstalleerd constateerden we dat er heel veel niet in orde was met deze caravan.

• De mover werkte niet. Dat de autoaansluiting in het extra contact moest klopte niet, omdat de stekker er totaal niet in paste. Bij inlevering van de caravan constateerde de medewerkster van de ondernemer dat het startunit van de mover in de camper niet aanwezig was.
• Twee ramen (rechtsvoor en linksachter) waren kapot. Dat wil zeggen dat de binnenramen geheel los zaten van de buitenramen. Daardoor konden de ramen enkel heel voorzichtig een klein beetje open.
• De beveiliging om het dakluik vast te zetten (bij het rijden) was aan een kant afgebroken.
• Het afsluitklepje van de 220 volt bleef niet dichtzitten.
• De wc lekte aan de buitenzijde en zorgde voor stank en een smerig werk bij het schoonmaken
• De waterpomp werkte plotseling niet meer.

Op dinsdag 16 augustus vertrokken we naar huis. Onderweg ontstond door de reeds aanwezige gebreken het volgende. Allereerst brak het afsluitklepje van de 220 volt dat niet sloot half af. We hebben dat met tape vastgeplakt om verdere schade te voorkomen. Daarnaast wilde tijdens het rijden de buitenkant (die los zat van de binnenkant) van het linker achterraam naar buiten klappen. We hebben dat met tape vastgeplakt. Daarbij bleek dat door al dat trillen er ook nog een scheurtje in het binnenraam was gekomen. Dit hebben wij ook met tape vastgeplakt. Dat alles om verdere schade te voorkomen.

Op 19 augustus hebben we bij de aflevering uitvoerig alles met een medewerkster doorgelopen. Deze was zeer geschrokken van de zeer slechte afgeschreven toestand van de caravan, maar vervolgens kreeg ik een mail waarin ik aansprakelijk ben gesteld voor de schade/toestand van deze caravan. Dat is onterecht: er is een ondeugdelijk product geleverd, want een afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden. Hierin ligt een wettelijke garantie besloten. Een product beantwoordt niet aan de overeenkomst als het niet de eigenschappen bezit die mag worden verwacht. Bij de terugkomst vertelde een medewerkster van de ondernemer dat deze caravan al afgeschreven was. Het kenteken van deze caravan staat ingeschreven op 1999. Uit het bovenstaande blijkt dat de afgeleverde caravan [type] aan de kwalificatie van een ondeugdelijk product voldoet. Omdat mijn vakantie in het water is gevallen maak ik aanspraak op een schadevergoeding van 1/3 van de huursom van € 1.302,– oftewel € 434,–. Bovendien moet ik de betaalde borgsom van € 500,– terugontvangen.

De overgelegde foto’s geven de toestand van de caravan weer vanaf het moment dat deze werd gehuurd.
• Foto van disselkastluik is zeer breekbaar provisorisch opgelapt
• Foto van scheuren in verduisteringsgordijn links en rechts.
• Foto van scheur in deurhor.
• Foto van afgebroken ophanghaakjes.
• Foto van afgebroken bevestiging om het dakluik veilig te vergrendelen.
• Foto van loszittend binnenraam dat aan de bovenzijde loslaat. (Ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten vernielen!).
• Foto van ontbreken van draaiknoppen om de ramen bij openen vast te zetten.
• Foto van de barst in het raam, dat ontstond door de trillingen bij het rijden omdat er geen houvast meer was door de ontbrekende vaste verbinding van buiten en binnenraam. (Heb ik onderweg samen met het raam nog extra getapet om verdere schade te voorkomen).
• Foto van lekkende wc, die ik op een goede manier heb gebruikt. Dit goed wetend, omdat ik vanaf 2000 tot 2020 eigenaar ben geweest van een camper met wc!
• Foto van rotting/slechte toestand van de caravan, zichtbaar op en aan de deurtjes.
• Foto van onderhoud 2019?

De consument verlangt een vergoeding van € 934,–.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Na het terugbrengen van de caravan zijn er meer gebreken geconstateerd dan bij vertrek aanwezig waren, wat niet duidt op een ondeugdelijk product maar op een onjuist gebruik. Het is een feit dat de schades zijn ontstaan tijdens de huurperiode. De schade bedraagt meer dan de € 500,– borg en we maken dan ook aanspraak maken op het maximale bedrag van € 500,–.

De klacht van de consument en de toegezonden foto’s geven ons geen argumenten om ons standpunt aan te passen. Wij blijven daarom bij ons standpunt dat de caravan bij het terugbrengen veel meer gebreken kende dan bij het vertrek aanwezig waren, de ramen breken niet vanzelf uit en laten ook niet vanzelf los van de buitenkant en een dakluik breekt niet vanzelf uit. Overal is gebruik gemaakt van ductape. De stekker van de mover dient wel voorin de stekker gestoken te worden, hier was ook een verloopstekker voor aanwezig die er nu niet meer bij zit. De afstandsbedieningen ligt in het serviceluik aan de voorkant, in deze ruimte is ook een draad afgebroken waardoor de mover geen connectie meer kon maken, de mover is getest voor vertrek en werkte prima, na terugkomst is deze wederom gerepareerd en werkt nu weer naar behoren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen is niet in geschil dat de consument een caravan heeft gehuurd bij de ondernemer voor de periode van 29 juli 2022 tot en met 19 augustus 2022. Het geschil betreft de staat van de caravan. Waar de consument stelt dat de caravan bij aflevering en tijdens de huurperiode gebreken vertoonde, zodat de consument aanspraak heeft op een geldelijke vergoeding, betoogt de ondernemer dat de gebreken zijn ontstaan ten gevolge van handelen van de consument.

Door de consument zijn foto’s overgelegd die zijn voorzien van een schriftelijke toelichting. Die foto’s zijn echter niet gedateerd en de commissie heeft, ook na nauwkeurige bestudering, niet kunnen constateren dat er sprake was van gebreken en derhalve ook niet op welk moment die gebreken zouden zijn ontstaan.
Daarbij komt, en dat spreekt in het nadeel van de consument, dat wie een zaak huurt bij de aflevering daarvan er geen genoegen mee hoeft te (en zal) nemen dat een gebrekkige zaak wordt afgeleverd. Concreet betekent dit dat de consument voor zijn vertrek de ondernemer erop had moeten aanspreken dat eventuele gebreken zouden worden verholpen en dat ontbrekende zaken alsnog zouden worden afgegeven. Zou dit niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld in verband met de tijd, dan had de consument een en ander deugdelijk moeten vastleggen, maar daar is in dit geval geen sprake van. Bovendien had dan de ondernemer voorafgaande aan het vertrek hierover ingelicht moeten worden. In concreto is de caravan gehuurd op 29 juli en vertrok de consument op 2 augustus. Dat betekent dat eventuele reparatie en afgifte van onderdelen mogelijk zou zijn geweest op 30 juli, 31 juli of 1 augustus. Gelet op het feit dat de consument in Maastricht woont en de ondernemer in Landgraaf is gevestigd, waren er in ieder geval qua afstand geen onoverkomelijke bezwaren.

Ten overvloede merkt de commissie nog op dat kennelijk een oudere caravan, mogelijk bouwjaar 1999, is gehuurd. Ook de betaalde huursom wijst in die richting. In een dergelijk geval kan een consument niet verwachten dat de caravan in picobello conditie verkeert en kan er sprake zijn van kleine ongemakken. Niet voor niets had de consument een caravan gehuurd van de organisatie `goedkopecaravanhuren.nl’.

De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop, bestaande uit de heer prof. mr. A.W. Jongbloed, voorzitter, mevrouw mr. H.F. Lankhorst, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 6 maart 2023.