Huurovereenkomst tijdig opgezegd conform de HISWA-voorwaarden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 149949/165104

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument huurde een ligplaats bij de ondernemer. De consument ontving een bericht van de ondernemer, waarin laatstgenoemde aangeeft de ligplaats liever aan een ander te verhuren die ook gebruik maakt van winsterstalling. Hiertegen maakte de consument bezwaar, maar de ondernemer heeft nooit op het bezwaar van de consument gereageerd. De consument vordert dan ook dat de huurovereenkomst betreffende de ligplaats wordt verlengd. De ondernemer stelt aan de andere kant dat hij de overeenkomst conform de HISWA-voorwaarden heeft opgezegd. De commissie is van oordeel dat de ondernemer de huurovereenkomst tijdig conform de algemene voorwaarden heeft opgezegd. De commissie merkt tevens op dat de ondernemer daarbij de reden voor de opzegging niet hoefde te vermelden. De commissie acht de klacht derhalve ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de rechtsgeldigheid van de opzegging van de huurovereenkomst van een ligplaats.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument ontving op 31 december 2021 plotseling een e-mailbericht van de ondernemer waarin deze aangeeft dat hij de ligplaats liever aan iemand verhuurt die ook gebruik maakt van de winterstalling. Bij het uitblijven van een reactie op bezwaar heeft de consument op 11 januari 2022 telefonisch contact gehad met de ondernemer. De ondernemer vond het niet nodig om op het bezwaar te reageren en had alleen begrip voor zijn eigen belangen. Hij was niet bereid om een oplossing te zoeken en had geen ligplaats meer beschikbaar voor de consument.

De consument verlangt dat de huurovereenkomst voor de ligplaats wordt verlengd.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft de overeenkomst opgezegd conform de Hiswa Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Lig- en of Bergplaatsen (hierna: algemene voorwaarden). Drie maanden voorafgaand aan het zomerseizoen is de overeenkomst opgezegd.

De ondernemer heeft ook de reden voor de opzegging vermeld, namelijk de grote vraag naar zomer- en winterstalling. Als reactie op de opzegging werd gevraagd om met een oplossing te komen anders zou de consument naar de commissie gaan. Op 11 januari 2022 heeft de consument gebeld en gedreigd de reputatie van de ondernemer schade aan te brengen, omdat hij veel connecties heeft op [straatnaam] te [dorp].

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Partijen hebben op 28 april 2021 een huurovereenkomst lig- en bergplaats afgesloten voor een zeilboot voor het zomerseizoen. In de huurovereenkomst is bepaald dat deze telkens stilzwijgend wordt verlengd, tenzij er tijdig conform de voorwaarden wordt opgezegd. De algemene voorwaarden zijn van toepassing verklaard op de huurovereenkomst. De ondernemer heeft de huurovereenkomst op 31 december 2021 middels een e-mailbericht opgezegd.

In artikel 8 lid 1 van de hier van toepassing zijnde algemene voorwaarden is bepaald dat de huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar dat duurt van 1 april tot 1 april van het daaropvolgende jaar, tenzij partijen iets anders overeenkomen. Dat laatste is hier niet het geval.

In lid 2 van artikel 8 is bepaald dat de huurovereenkomst voor één jaar of voor een zomer- of winterseizoen aan het einde van die periode stilzwijgend voor dezelfde periode wordt verlengd. Deze verlenging gaat niet door als een van de partijen de overeenkomst uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe huurperiode schriftelijk of elektronisch opzegt.

De commissie is van oordeel dat de ondernemer de huurovereenkomst tijdig conform de algemene voorwaarden heeft opgezegd. De ondernemer had daarbij de reden voor de opzegging niet hoeven te vermelden. Dit betekent dat de consument geen hier te honoreren belang kan hebben bij een beoordeling van de voor de opzegging gegeven reden.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie:

• verklaart de klacht ongegrond;
• wijst af het door de consument verlangde.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie, bestaande uit de heer mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, de heer J. Zetzema, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. L. Kramer, secretaris, op 3 mei 2022.