Iinformatie door ondernemer inzake wijze waarop voorstrijkmiddel moet worden aangebracht is onvoldoende.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Informatie    Jaartal: 2012
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 63927

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 25 oktober 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een grote hoeveelheid doe-het-zelf artikelen – waaronder voor zover hier van belang: drie potten voorstrijkmiddel “zonder korrel” – tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van in totaal € 1.531,91.

De levering vond plaats op 25 oktober 2010.

De consument heeft op 25 oktober 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Wij hebben dit voorstrijkmiddel (3 x 5 liter; eigen merk van de ondernemer) afgenomen om de muren voor te behandelen. Na het te hebben aangebracht op de muur met de aanwijzingen die op de pot stonden hebben wij 24 uur gewacht met schilderen. Het product was zo dun dat het van de muur afstroomde waarna wij de druppels / tranen gelijk hebben weggerold.

Na 24 uur zijn wij de muren gaan schilderen en zagen binnen korte tijd dat de verf op vele plekken werd ingezogen, het inzuigen is ontstaan op punten waar de voorstrijk naar beneden is gaan lopen. Wij zijn daarom gelijk gestopt en hebben de ondernemer daarop aangesproken. Met advies contact op te nemen met het  0900 nummer van de ondernemer. Op advies van het 0900 nummer ben ik door verwezen naar de leverancier en die adviseerde ons vervolgens. Uiteindelijk waren wij door onze muren heen en konden toen nergens meer verder schilderen. Hij adviseerde ons om te gaan schuren, maar 110 m2 schuren in een ingericht huis en katten is niet mogelijk omdat alles onder het stof zit en het weken duurt. Na dit punt vroegen ze om foto’s. Na het te hebben toegezonden meldde de fabrikant dat er op dit punt eigenlijk maar twee opties waren: behangen of stukadoren voor eigen rekening.

Op 11 maart 2011 is bericht ontvangen op onze klacht.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Ik blijf bij wat door mij is aangevoerd. Op 25 oktober 2010 heb ik een grote hoeveelheid artikelen gekocht bij het filiaal van de ondernemer te Hoofddorp. Ik ben daarbij op zich prima geadviseerd en geholpen door een verkoper.

Het door mij aangeschafte voorstrijkmiddel is conform voorschrift door mij toegepast op de wanden. Niet stond op de verpakking vermeld dat van onder naar boven moest worden gewerkt. Niemand heeft dat verteld. Tijdens de uitvoering van dit werk is dus reeds contact opgenomen met de helpdesk van de ondernemer, met het verzoek ons te helpen en te adviseren voor het vervolgwerk. Die helpdesk is gebeld nadat 1 wand was voorzien van voorstrijkmiddel. Het probleem is toen voorgelegd aan de hoofdvestiging.  Voordien had de stucadoor de wanden schilderklaar opgeleverd. Voor de toegepaste latex is ook gekozen voor het huismerk van de ondernemer, en wel “extra dek”. Kortom: we hebben het precies zo gedaan als de ondernemer zei dat het moest. Op 1 muur zijn zelfs 5 lagen latex aangebracht, en nog zijn dan strepen zichtbaar van het tranende voorstrijkmiddel. Het advies van de helpdesk van de ondernemer om de latex heel dik aan te brengen is ook opgevolgd.

De consument verlangt een schadevergoeding waarmee de muren kunnen worden hersteld.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.`

De consument had van onder naar boven dit voorstrijkmiddel moeten aanbrengen. Door lekkagevocht en dubbel c.q. te veel aanbrengen is het probleem nu veroorzaakt. Door schuren van de ondergrond is het huidige probleem te verhelpen. Het is de consument geweest die het product verkeerd heeft aangebracht. Nu is geen egale laagdikte aangebracht. Dit betekent dat de klacht in beginsel ongegrond is.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Er heeft naar aanleiding van de reacties van de consument over de verwerking van het voorstrijkmiddel ook nog rechtreeks contact door de consument plaatsgevonden met de fabrikant. De eisen zijn simpel: het product moet egaal worden aangebracht. Toegegeven moet worden dat het afschuren een helse klus is, maar daar is wel speciale apparatuur voor.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Alleen de consument is uitgenodigd voor mijn bezoek ter plaatse.
De detailhandel waar de consument zijn materialen heeft gekocht bestaat niet meer.
De organisatie van (naam ondernemer) heeft op de correspondentie van de Geschillencommissie niet gereageerd en omdat het een grote puzzel is om telefonisch contact te krijgen met die organisatie heb ik mijn pogingen gestaakt.

Algemeen
De wanden die behandeld zijn met het voorstrijkmiddel en daarna zijn overgesausd met muurverf bevinden zich in het gehele appartement. De ruimten zijn: de woonkamer, keuken, gang en slaap-
kamers. De aangebrachte muurverf is op alle wanden over het gehele oppervlak erg bont en vlekkerig opgedroogd. Bovendien zijn ook over het gehele oppervlak grove striemen en andere onrechtmatigheden in het oppervlak waarneembaar.

Duidelijk waarneembaar is dat het vlekkerig aanzien en de andere ongerechtigheden in het oppervlak veroorzaakt zijn door het aangebrachte voorstrijkmiddel. Het aanzicht van de wanden is, om het voorzichtig uit te drukken, niet fraai.

Herstel is technisch mogelijk en wel als volgt:

Mogelijkheid 1
De aanwezige muurverflagen geheel afschuren met schuurmachines die voorzien zijn van stof-
afzuiging. Hierna de wanden opnieuw voorzien van een muurverfsysteem. Opmerking: Het klinkt simpel maar dit is een heidens karwei en nagenoeg niet te doen.

Mogelijkheid 2
De wanden glad pleisteren. Opmerking: Dit is niet eenvoudig. Om een goede hechting van de pleister op het oppervlak te verkrijgen te verkrijgen zullen toch eerst alle verflagen (incl. voorstrijkmiddel) van de wanden verwijderd moeten worden.

Mogelijkheid 3
De wanden behangen. Bij deze keuze wordt men ook geconfronteerd met de hechting van het behang op de ondergrond. Uitproberen op een klein wandje is misschien een optie.

De herstelkosten bedragen bij benadering:

Mogelijkheid 1
Materiaalkosten. Zie de gemaakte kosten van de consument op de bon van Multimate. Met daarbij aangetekend dat de muurverf een aanbieding was. 

Mogelijkheid 2
Zie offerte van de stukadoor in het dossier.

Mogelijkheid 3
Dat is afhankelijk van de wandbekledingskeuze.

Nadere toelichting
Volgens informatie van de consument waren alle wanden van het appartement behangen. Hij heeft het behang verwijderd en het muuroppervlak geheel afgeschuurd. Hierna zijn alle wanden door een stukadoor overgestreken met een voorstrijkmiddel en voorzien van een pleisterlaag.
Nadat de wanden goed gedroogd waren heeft hij de pleisterlaag overgestreken met het bewuste voorstrijkmiddel van de ondernemer. Het aanbrengen van het voorstrijkmiddel ging volgens hem erg problematisch. Veel druppels en tranen, die vervolgens werden weggerold.
Bovenstaand relaas kan ik mij levendig voorstellen. Het egaal aanbrengen van een dergelijk waterdun voorstrijkmiddel op wanden (laat staan bij plafonds) valt, zeker voor een amateur niet mee. Er ligt doorgaans evenveel voorstrijk op de vloer als op de wand. De consument was niet op de hoogte van het feit dat dit type materiaal het beste van onderen naar boven op de wanden moet worden aangebracht. Er is eigenlijk maar een juiste methode die goed is op welke wijze een voorstrijkmiddel op wanden moet worden aangebracht en dat is van onderen naar boven werken.
Het gevolg is namelijk dat men dan automatisch de naar beneden zakkende vloeistof direct weer weg-rolt. Men heeft de dosering en juiste spreiding van de vloeistof goed in de hand.
Het is wel erg simpel om te stellen dat men zelf moet weten hoe men iets aanbrengt. Helaas heeft de consument hier van boven naar beneden gewerkt en heeft geprobeerd de zakkers en dergelijk weg te rollen, maar dan kom je te laat. Vele delen van het oppervlak worden dan wederom extra benat. De teveel benatte delen drogen glimmend op. Wanneer men hier overheen muurverf aanbrengt blijft de muurverf hier ook glimmen. Het eindresultaat is een bont oppervlak. Een andere opmerking is dat men na droging van het voorstrijkmiddel, kan zien of men de juiste hoeveelheid voorstrijkmiddel heeft gebruikt. Namelijk, als het oppervlak na droging glimmende glanzende plekken vertoont dan heeft men teveel voorstrijkmiddel aangebracht. Correctie is dan nog mogelijk.
Dit staat niet op de emmer van de ondernemer vermeld. Bij de professionele voorstrijkmiddelen staat op de verpakking vermeld dat men het middel dusdanig moet aanbrengen dat geen glimmende plekken ontstaan. Ik wil ook opmerken dat er speciale rolborstels zijn die de vloeistof opzuigen en vasthouden tot het moment dat men het aanbrengt op de wand. Men verliest geen materiaal “onderweg” en men heeft veel meer tijd en rust om de vloeistof te verdelen op het oppervlak.
Een goede voorlichting, ook in de Doe-Het-Zelf sector, lijkt mij uitermate belangrijk. Dat is zeker aan de orde als de consument om advies vraagt.

Mijn conclusie luidt dus dat het verkregen eindresultaat te wijten is aan de wijze van aanbrengen van het voorstrijkmiddel. Het voorstrijkmiddel is niet egaal en gelijkmatig aangebracht.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Vast staat dat de ondergrond adequaat is voorbewerkt door de stucadoor en schilderklaar is opgeleverd. Gesteld noch gebleken is dat daarbij fouten zijn gemaakt die voor rekening en risico van de consument moeten blijven.

Het bij de ondernemer betrokken voorstrijkmiddel moest worden toegepast en is ook toegepast door de consument. Het middel is aangebracht conform de aanwijzingen op de verpakking, waarvan een goed leesbare foto in het geding is gebracht. Dit dus met dien verstande dat op de verpakking niet wordt aanbevolen om het product van onderen naar boven aan te brengen. Reeds daarom kan de consument bij wijze van verweer niet worden verweten dat hij dit product niet op die wijze heeft aangebracht ter voorkoming van tranen en onverhoopt te dik aanbrengen.

De commissie beoordeelt het als eigenaardig dat op de verpakking van dit zeer vloeibare product niet is gewaarschuwd om het product van onderen naar boven aan te brengen opdat tranen van de vloeistof wordt voorkomen en tevens wordt voorkomen dat het product her en der te dik wordt aangebracht. Evenmin wordt een speciale verfrol aanbevolen. Eerst later in dit geding wordt gewezen op de noodzaak om een absorberende verfrol te gebruiken waarmee het product egaliserend en verdelend kan worden opgebracht. Ook die aanwijzing is niet op de verpakking van dit product voorgeschreven.

De consument heeft dan ook niet aantoonbaar in strijd gehandeld met de gebruiksvoorschriften die bij dit voorstrijkproduct horen. Voorts verdient hier overweging dat juist een product als dit veelvuldig pleegt te worden toegepast door doe-het-zelvers gelijk de consument, die dit product voor het eerst toe moeten passen. Het is dan ook vreemd te noemen dat juist bij een product als dit niet c.q. onvoldoende wordt gewaarschuwd voor een te volle applicatie en/of het voorkomen van tranen en zakkers. De gevolgen daarvan na droging zijn immers hevig, zoals de consument hier ook heeft mogen ervaren.

Daarbij komt dat de consument zich in casu “volgens het boekje” heeft gedragen door – na  1 wand te hebben behandeld en daarover niet gerust te zijn – meteen de (helpdesk) van de ondernemer hierover te bellen en om advies te vragen. Niet weersproken is dat de consument vervolgens al datgene heeft gedaan wat hem is aangeraden door die helpdesk, waaronder het dik aanbrengen van latex. Ook heeft er kennelijk in samenspraak met die helpdesk nog overleg plaatsgevonden rechtstreeks tussen de consument en de fabrikant van dit voorstrijkmiddel.

De optelsom van deze gang van zaken leidt er naar het oordeel van de commissie toe dat de ondernemer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichting om tijdig en vooral ook deugdelijk te adviseren over de (wijze van) applicatie van dit voorstrijkmiddel en ook over het voorkomen van verdere problemen en over het adequaat verhelpen van de reeds ontstane en zichtbare problemen.  Het eindresultaat  is immers in belangrijke mate te wijten aan de uitvoering van wat de consument door de ondernemer is geadviseerd te doen om reeds ontstane problemen het hoofd te bieden.

Indachtig de ernst van de huidige situatie en de kosten die gepaard zullen gaan met herstel van die situatie, zal de commissie een aan de consument toekomende schadevergoeding bepalen op € 2.500,-. Dit bedrag bestaat uit het door de consument berekende bedrag van € 2.215,40 voor herstelkosten te vermeerderen met een beperkte opslag voor overlast en overige onvoorziene kosten. Daarmee moet de consument voldoende in staat worden geacht om de huidige problemen het hoofd te bieden. Desnoods kan door hem opnieuw een stukadoor worden ingeschakeld voor het (gedeeltelijk) opnieuw glad pleisteren van de ondergrond.

Nu door de consument terecht is geklaagd, is de ondernemer op basis van het reglement van de commissie tevens gehouden om het klachtengeld aan de consument te voldoen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 2.500,-. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,- aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Wijst af wat meer of anders is verzocht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven, op 4 april 2012.