Illegale aansluiting en illegale verzwaring van de aansluiting; consument is op basis van de algemene voorwaarden aansprakelijk voor de aansluiting en de schade door manipulatie.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Fraude    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 119011

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de door de consument betwiste vordering/factuur van de ondernemer van 31 mei 2018 van € 1510,49 wegens een beschadigde/gemanipuleerde elektriciteitsmeter.

De consument heeft haar klacht op 21 juni 2018 aan de ondernemer voorgelegd.

De consument heeft het bedrag van € 1500,– niet aan de ondernemer betaald en bij de commissie in depot gestort.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik teken bezwaar aan tegen de factuur van de ondernemer van 31 mei 2018.
Op 22 mei 2018 is mijn oude elektriciteitsmeter vervangen door een slimme meter.
De monteur vertelde mij dat er iets mis was met die oude meter en heeft de ondernemer geïnformeerd waarna een medewerker van de ondernemer is langsgekomen. Wij wonen al 10 jaar met ons gezin in deze woning en hebben altijd netjes alle rekeningen betaald. Dat de meterkast niet zou voldoen is mij/ons volslagen onbekend. De meterkast is altijd afgesloten en verzegeld geweest.
Er is door mij/ons geen sprake geweest van frauduleuze handelingen.

Ter zitting is namens de consument – in hoofdzaak – nog het volgende aangevoerd.

Wij zijn niet bekend met een manipulatie van de meter.
Wij wonen in het huis met mijn gezin sedert 2008. Er is nooit iets aan de meter gedaan. De meterkast is altijd gesloten geweest. Ik heb overal aan meegewerkt. Ik weet niet beter dan dat de meter in orde was en is. Als er al aan de meter is gezeten moet dat door de vorige bewoner zijn geweest.

De consument verlangt kwijtschelding van het door haar aan de ondernemer  te betalen bedrag voor de gestelde fraude aan de meter.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument beschikt sinds 10 augustus 2007 over een elektriciteitsaansluiting op het net van de ondernemer en is op die grond afnemer en contractant van de ondernemer. Op 22 mei 2018 is door een fraudespecialist van de ondernemer geconstateerd dat de elektriciteitsaansluiting waar de consument gebruik van maakt was gemanipuleerd. Uit door de in dit geschil ondernemer overgelegde foto’s blijkt onmiskenbaar dat er een illegale aansluiting was gemaakt en tevens dat de aansluiting illegaal was verzwaard. Via die illegale aansluiting was het mogelijk om buiten de meter elektriciteit af te nemen en met de illegale verzwaring kon er meer elektriciteit worden afgenomen dan was afgesproken.
Op grond van de toepasselijke algemene voorwaarden en de Netcode Elektriciteit is de consument verantwoordelijk voor de aansluiting die zij in gebruik heeft en is zij ook (risico) aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van de manipulatie aan de aansluiting. Dat volgt ook uit en is uitgemaakt in vaste jurisprudentie waar de ondernemer in zijn verweer naar verwijst.
Daarbij wijst de ondernemer er nog op dat de manipulatie heeft plaatsgevonden ten tijde van de periode dat de consument contractant van de ondernemer was omdat de illegaal aangebrachte aansluiting en verzwaring de uiterlijke kenmerken vertoonden die niet passen bij een situatie van meer dan 10 jaar oud. Dat is ook vast gesteld door een zeer ervaren fraudespecialist. De zegels van de aansluiting waren ook verbroken c.q. vals. De ondernemer heeft de consument aansprakelijk gesteld voor de schade van € 1510,49, welk bedrag de consument niet heeft betwist.

Ter zitting is door de ondernemer – in hoofdzaak – nog het volgende aangevoerd.

Er hoorde 1 hoofdzekering te zijn en er zaten er wel drie.
Ik ben er zelf op 22 mei 2018 naar toe geweest en heb zelf de illegale aansluiting en verzwaring geconstateerd. Er had een 1 x 25 A aansluiting moeten zitten maar er zaten 3 x 35 A in. De kenmerken van de fraude/manipulatie waren niet oud, het waren vrij nieuwe kabels. Het moet in de contractsperiode van de consument zijn gebeurd.
De schade betreft de werkelijk gemaakte kosten om de meter in oude toestand te herstellen en er is een capaciteitstarief van 3 x 35 A in rekening gebracht. De in rekening gebrachte kosten zijn gebruikelijk en gangbaar in dit soort fraude zaken.
Er is nog geen verbruik in rekening gebracht, dat hebben wij nog niet vast kunnen stellen. Bij de periodieke meteropnamen zijn geen onregelmatigheden geconstateerd maar dat gebeurt tegenwoordig door de energie leverancier en daarbij wordt alleen op meterstanden gelet.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op basis van de door de ondernemer verschafte informatie (foto’s, toelichting in het verweer en getuigenverklaring van de desbetreffende monteur ter zitting) staat volgens de commissie  (meer dan) genoegzaam vast dat met de (oude) elektriciteitsmeter in de woning van de consument was gemanipuleerd en gefraudeerd.
Onmiskenbaar is sprake geweest van een illegale aansluiting en illegale verzwaring van de aansluiting die volgens de bevindingen van de desbetreffende  monteur van redelijk recente datum zijn.
Op basis van de toepasselijke algemene voorwaarden is de consument voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk jegens de ondernemer.
Voor de geconstateerde manipulatie en fraude aan de meter en daardoor ontstane schade voor de ondernemer is de consument verantwoordelijk en dat komt dan ook voor haar eigen rekening en risico. De commissie acht de door de ondernemer becijferde schadeberekening van €1510,49 redelijk zodat de consument gehouden is dat bedrag aan ondernemer te betalen.
Dat betekent dat de klacht van de consument ongegrond wordt bevonden en dat de commissie zal bepalen dat het depotbedrag van €1500,– aan de ondernemer zal worden betaald.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie wijst het door de consument verlangde af.

Het depotbedrag van € 1500,– dient aan de ondernemer te worden betaald.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de geschillencommissie Energie, bestaande uit mr. J. Visser, voorzitter en mr. J.M. Hoekstra en E.J.C. van Lier, leden, op 18 december 2018.