In de gegeven omstandigheden annuleringskosten stellen op 100% aankoop niet redelijk en billijk in situatie consument.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bruidsmode en Maatwerk    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 95036

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een d.d. 28 februari 2015 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer stelt, dat hij zich heeft verplicht tot het leveren van een bruidsjurk (hierna te noemen: het artikel) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.045,–.

De consument stelt, dat er nog geen overeenkomst tot stand is gekomen.

De consument heeft een aanbetaling verricht van € 1.000,– en € 1.045,– in depot gestort.

De consument heeft op 1 maart 2015 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft nog geen concrete keuze gemaakt. Er is dus nog geen overeenkomst tot stand gekomen. Derhalve kon de consument van de koop afzien. Indien er wel een overeenkomst tot stand is gekomen dan is deze onredelijk bezwarend, nu de ondernemer nauwelijks kosten kan hebben gemaakt. De gevorderde annuleringsvergoeding van € 2.045,– is dan ook onredelijk.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Er is wel degelijk een overeenkomst tot stand gekomen, nu de consument een keuze heeft gemaakt uit twee bruidsjurken. Gelet op de hier van toepassing zijnde voorwaarden is de consument, nu zij de overeenkomst heeft geannuleerd, het volledige aankoopbedrag schuldig. Voorts worden ook de bijkomende kosten van de consument gevorderd, zijnde de kosten van juridische bijstand.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft tijdens de hoorzitting uitvoerig met de vertegenwoordigers van beide partijen gesproken teneinde zoveel mogelijk informatie te verkrijgen om tot een gefundeerd oordeel omtrent de gang van zaken te kunnen komen. In dit verband wil de commissie nog opmerken dat zij het betreurt dat de consument om haar moverende redenen niet aanwezig was op de zitting.

Op grond van de overgelegde stukken, waaronder met name het op 28 februari 2015 opgemaakte koopcontract, heeft de commissie vastgesteld, dat tussen partijen wel degelijk een overeenkomst is gesloten, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht om een bruidsjurk te leveren tegen een door de consument te betalen aangegeven prijs. Hierbij heeft de consument een aanbetaling gedaan van
€ 1.000,– conform de hier van toepassing zijnde Voorwaarden. Aan deze overeenkomst is echter geen uitvoering kunnen geven, nu de consument zonder enige opgaaf van redenen reeds na twee dagen de overeenkomst eenzijdig heeft opgezegd. Vervolgens is van de zijde van de ondernemer nog nader contact gezocht in de maand maart van 2015 om de consument ertoe over te halen om alsnog zaken te doen met de ondernemer. De consument heeft hierop echter niet gereageerd. Ook heeft de ondernemer aan de consument op 29 april 2015 het aanbod gedaan om met behoud van de aanbetaling van € 1.000,– en de bruidsjurk de consument van verdere verplichtingen te ontslaan. Ook op dit aanbod is de consument zonder opgaaf van redenen niet ingegaan.
Gelet op al hetgeen hier is overwogen kan de consument zich dan ook geenszins vrijpleiten van de ontstane situatie.

Anderzijds heeft de commissie ook moeten vaststellen, dat de hier van toepassing zijnde  Voorwaarden voor Bruidsmode en Maatwerk, waaronder met name het bepaalde in artikel 6, inhoudende: “annulering, ruilen en ontslag” wel heel ongunstig zijn voor de consument. Immers bij annulering van het artikel in welk stadium van de fabricage ervan dan ook is een consument de volledige aankoopprijs verschuldigd. Ook al is het fabricageproces nog niet aangevangen dan wel anderszins er nog geen of weinig werk verricht. De Voorwaarden voor Bruidsmode en Maatwerk zijn tweezijdig overeengekomen algemene voorwaarden, die daarmee de indicatie geven geen onredelijke voorwaarden te bevatten, nu ook de consumentenorganisatie als overlegpartner bij de totstandkoming van deze voorwaarden is betrokken.

Echter onder de in deze situatie geschetste feiten en omstandigheden (annulering van de overeenkomst binnen twee dagen na de totstandkoming daarvan) oordeelt de commissie de toepassing van artikel 6 inzake annulering naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Nu de commissie oordeelt dat beide partijen hier schuldig zijn aan de ontstane situatie, acht de commissie het op 29 april 2015 door de ondernemer gedane aanbod alleszins redelijk ter oplossing van onderhavig geschil. Desgevraagd is van de zijde van de ondernemer ter zitting aangegeven, dat het aanbod ook thans wordt gehandhaafd.

Tot slot deelt de commissie nog mede, dat zij de voorts gedane vordering van de zijde van de ondernemer zal afwijzen.

Hierbij heeft de commissie laten wegen dat de procesgang bij de commissie laagdrempelig is, waarbij elke partij ook zijn eigen kosten draagt, waaronder die voor professionele rechtshulp.

De omstandigheden van dit geval zijn niet zodanig, dat de commissie aanleiding ziet om hiervan af te wijken.

Gelet op al hetgeen hier te voren is overwogen is de commissie derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen, nu het aanbod van de ondernemer, dat is gedaan voordat de klacht bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk is.

Beide partijen zijn gehouden aan dit aanbod.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.

Het in depot gestorte bedrag, zijnde € 1.045,– wordt aan de consument teruggestort.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Bruidsmode en Maatwerk, op 5 november 2015.