In geval van korting bij een jaarabonnement is geen tussentijdse opzegging mogelijk. Consument krijgt nu juist korting in verband met het jaarabonnement.

  • Home >>
  • Sport en Beweging >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Sport en Beweging    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 70363

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de toepassing en uitleg van de algemene leveringsvoorwaarden van de ondernemer en meer in het bijzonder de daarin gehanteerde opzeggingsmodaliteiten.   De consument heeft op 10 juli 2012 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument is sedert 2004 lid van de ondernemer en haar abonnement is sindsdien jaarlijks (stilzwijgend) verlengd. Ultimo 2011 ontving de consument van de ondernemer de nieuwe algemene leveringsvoorwaarden Fit!vak 2012. Op basis van die voorwaarden meent de consument dat zij haar jaarlijks verlengde contract maandelijks kan opzeggen waarbij zij net als voorheen het lidmaatschap met een jaarbetaling inclusief korting kan voldoen en dat indien en voor zover zij haar lidmaatschap binnen dat jaar zal opzeggen zij het alsdan teveel betaalde gerestitueerd zal kunnen krijgen. De ondernemer stelt dat dat niet tot de mogelijkheden behoort, dat wil zeggen niet bij een verlengd contract. Een jaarbetaling met korting is wel mogelijk bij een nieuw te sluiten contract. Volgens de consument is alsdan sprake van een trucje door de ondernemer waarmee hij de zogenaamde wet Van Dam overtreedt/omzeilt. De consument wenst haar lidmaatschap niet meer te verlengen. Daarnaast heeft de consument de kwaliteit en kwantiteit van de door de ondernemer aangeboden faciliteiten in de afgelopen jaren en maanden zien verminderen zodat zij ook in dat kader per maand zou willen opzeggen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Correct is dat ik per 31 juli 2012 mijn lidmaatschap bij de ondernemer heb opgezegd. Ik kwam er met de ondernemer op dat moment niet meer uit en heb daartoe toen besloten. Mijn abonnement liep trouwens ook af op 31 juli 2012. Dat sprake is geweest van een nieuwe abonnementenstructuur en daarbij behorende voorwaarden zoals de ondernemer in zijn verweer heeft geschetst is eerder niet zo gecommuniceerd geweest. Ik vind dat mijn abonnement uit 2004 gewoon had kunnen doorlopen, dat ik op basis van de wet Van Dam maandelijks zou mogen opzeggen en dat ik ook recht heb op de korting indien ik gelijk voor een jaar betaal. Dat de korting alleen maar mogelijk zou zijn bij het sluiten van een nieuw jaarcontract dat dan vervolgens niet opzegbaar zou zijn, is niet dan wel onvoldoende gecommuniceerd. Ook op de site van de ondernemer is die informatie niet te vinden. Als ik met deze informatie bekend was geweest, was mijn echtgenoot niet per 15 februari 2012 een jaarcontract aangegaan, zoals nu het geval is geweest. Wij sporten namelijk samen.   De consument verlangt dat de ondernemer haar kosten voor de (tijdelijke) inschrijving bij een andere sportschool volledig vergoedt en dat de ondernemer zonder verdere kosten zal aanbieden het jaarcontract vanaf het moment van haar uitspraak te verlengen. Een andere optie zou kunnen zijn dat de ondernemer de consument de gelegenheid geeft haar contract met de ondernemer met terugstorting van een evenredig deel van het jaarcontract bij opzegging te beëindigen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument vindt dat de ondernemer minder faciliteiten biedt dan voorheen. De ondernemer bestrijdt dat, omdat het aanbod in faciliteiten nimmer is gewijzigd, behalve dat roosters zijn veranderd. Met de invoering van de nieuwe algemene voorwaarden Fit!vak 2012 heeft de ondernemer een totaal nieuwe abonnementenstructuur opgezet. Dat is ruim van tevoren per brief gecommuniceerd met alle leden. Iedereen die het met de nieuwe tarief-/abonnementenstructuur en algemene voorwaarden niet eens was mocht en kon opzeggen en een restitutie ontvangen. Alle leden zijn omgezet naar een nieuwe structuur. De consument had al langere tijd een jaarlidmaatschap en dit werd steeds stilzwijgend voor bepaalde tijd verlengd. Aangezien het lidmaatschap van de consument doorliep tot en met 31 juli 2012 was toen voor de consument het moment aangebroken dat zij diende te bepalen voor welk nieuw lidmaatschap zij ging kiezen. Tot een nieuw lidmaatschap is het niet gekomen. Op 2 augustus 2012 heeft de consument haar lidmaatschap opgezegd en die is door de ondernemer, zonder verdere opzegtermijn, aangenomen waardoor het lidmaatschap per 31 juli 2012 is beëindigd. In de nieuwe abonnementenstructuur wordt door de ondernemer een nieuw jaarlidmaatschap aangeboden met een jaarbetaling in welk geval men 10% korting krijgt. Dat is een abonnement dat niet automatisch verlengd wordt. Wanneer iemand na dat jaar niet heeft opgezegd, gaat dat abonnement automatisch doorlopen, maar dan met een maandcontributie. Wil iemand het voordeel hebben van een 10% korting dan dient men een nieuw contract te tekenen waardoor er weer een jaarlidmaatschap ontstaat (zonder tussentijdse opzegmogelijkheid). De ondernemer ziet dat niet als een trucje zoals de consument stelt, maar dat is een weloverwogen keuze waar zij als bedrijf voor gekozen heeft en ook heeft mogen kiezen. De ondernemer is het niet eens met hetgeen de consument verlangt. De ondernemer betwist dat zij de kosten van het tijdelijk ergens anders sporten van de consument voor haar rekening zou moeten nemen. Het is de beslissing van de consument zelf of zij nu wel of niet ergens anders gaat sporten en zoals vermeld bestaat het lidmaatschap zoals de consument dat voorheen had niet meer. Voor wat de echtgenoot van de consument betreft wordt opgemerkt dat hij per 15 februari 2012 voor een termijn van twaalf maanden (één jaar) een eerste jaarcontract is aangegaan, op het moment dat zowel de nieuwe algemene voorwaarden als de nieuwe lidmaatschapstructuur duidelijk was.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer is lid van de brancheorganisatie/vereniging Fit!vak, die sedert 1 januari 2012 de algemene leveringsvoorwaarden Fit!vak 2012  voorschrijft aan haar leden, waaronder de ondernemer. Die algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal Economische Raad (SER) en zijn in werking getreden per 1 januari 2012. Die algemene voorwaarden zijn derhalve van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van alle overeenkomsten betreffende fitness zoals tussen de ondernemer en de consument (zie artikel 2 van die algemene voorwaarden). Vaststaat, want niet ter discussie tussen partijen, dat indien en voor zover een consument zich niet met die algemene voorwaarden kan verenigen, de consument de mogelijkheid heeft (gehad) om aanstonds de overeenkomst met de ondernemer op te zeggen. In de thans per 1 januari 2012 door de ondernemer gehanteerde algemene voorwaarden is de zogenaamde wet Van Dam geïncorporeerd; die wetswijziging beoogde de stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen aan banden te leggen. Met name heeft daarbij te gelden dat indien een jaarcontract stilzwijgend wordt verlengd een opzegtermijn van meer dan een maand onredelijk bezwarend wordt geacht (zie artikel 6:237 BW). In de algemene voorwaarden van de ondernemer (artikel 6) is in dat opzicht ook vermeld dat een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, hetgeen dus beantwoordt aan en conform de zogenaamde wet Van Dam is. Indien een consument uitsluitend een jaarcontract met jaarbetaling en korting wenst, dient de consument in dat geval een nieuw jaarcontract met de ondernemer te sluiten (waarbij alsdan geen tussentijdse opzegmogelijkheid bestaat). In ruil voor een korting bestaat in dat geval bij een nieuw jaarcontract geen tussentijdse opzeggingsmodaliteit. Dat valt ook buiten het bereik van de zogenaamde wet Van Dam. Immers, er is in dat geval geen sprake van een zogenaamde stilzwijgende verlenging, maar een welbewuste keuze van partijen (ondernemer en consument) om op basis van de aan hen toekomende contractsvrijheid zo’n nieuw contract met elkaar aan te gaan. Dat betekent dat de ondernemer haar abonnementenstructuur op de door haar gekozen wijze en op basis van de toepasselijke Fit!vak voorwaarden 2012 heeft kunnen wijzigen en inrichten. De consument kan in dat opzicht niet meer terugvallen op de eerder van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de ondernemer uit 2004 en meer in het bijzonder op de mogelijkheid die toen wel bestond van klaarblijkelijk een stilzwijgende jaarlijkse verlenging van het contract met jaarbetaling en korting zoals die eerder (en vóór 1 januari 2012) wel gold. Indien en voor zover de consument zich daarmee niet kon verenigen, kon zij haar lidmaatschap opzeggen, hetgeen de consument ook uiteindelijk heeft gedaan. De vraag of en in hoeverre de door de ondernemer geboden faciliteiten minder zijn geworden en aldus een opzegging zouden kunnen rechtvaardigen, kan verder in het midden blijven nu de consument conform haar wens haar lidmaatschap bij de ondernemer per 31 juli 2012 heeft beëindigd en die kwestie daardoor verder niet meer ter zake doet. Dat betekent dat de klacht van de consument ongegrond wordt bevonden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Sport en Beweging, op 16 november 2012.