Indien Nederlands sprekende reisbegeleiding is toegezegd, betekent dat nog niet dat alle uitleg bij bezienswaardigheden in het Nederlands zal worden gegeven.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Begeleiding/hulppersonen    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI02-1307

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 12 februari 2002via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar en rondreis door Thailand met verblijf in hotels op basis van half pension, voor de periode van 8 april 2002 t/m 29 april 2002 voor de som van € 2.618,–.
 
Klager heeft in 3 mei 2002 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.
Standpunt van klager
 
Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Volgens het reisprogramma zou er de gehele reis een Nederlands sprekende gids zijn. Dit is echter niet het geval geweest, want bij tempels et cetera werden wij rondgeleid door Thaise gidsen die Engels spraken. Omdat wij geen Engels verstaan hebben we van tevoren geïnformeerd en werd ons bevestigd dat de reis geheel Nederlandstalig zou zijn.
 
Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
Bij de boeking is niets gezegd over het inzetten van buitenlandse gidsen en er is toen gezegd dat de reis voor 100% een Nederlandse reisleiding had.
Als we dit van tevoren hadden geweten waren we niet gegaan, want we hebben veel informatie moeten missen. We konden namelijk niet bij de bezienswaardigheden direct vragen stellen en moesten daarmee wachten tot we weer in de bus waren. Aldus mis je veel details.
We hadden geen (Nederlandstalige) reisgids bij ons waarin we van tevoren of nadien konden bekijken wat we zouden zien c.q. hadden gezien.
We hadden voor een bijzondere reis gekozen omdat we 25 jaar waren getrouwd. Andere organisaties maken soms gebruik van Thaise gidsen die Nederlands spreken.
 
Klager verlangt een vergoeding van € 1.270,–, zijnde ongeveer de helft van de reissom.

Standpunt van de reisorganisator
 
Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.
 
De gids vermeldt: Tijdens onze rondreizen wordt u begeleid door een deskundige Nederlands sprekende reisbegeleiding.
Die Nederlands sprekende gids was aanwezig en daarnaast gaf zo nu en dan een Thaise gids in het Engels uitleg over bezienswaardigheden. Dat moet van de overheid. De Nederlands sprekende reisleider vertaalde dat natuurlijk desgewenst.
 
Ter zitting heeft de reisorganisator verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
Het klopt dat klager zich van tevoren ervan heeft vergewist of er Nederlands sprekende reisleiding aanwezig zou zijn. Aan die toezegging hebben we voldaan.
Bij bezienswaardigheden moet gebruik worden gemaakt van een lokale gids, die in de regel Engels spreekt. De reisleiding geeft van tevoren aan welke bezienswaardigheid wordt bezocht en vertaalt desgewenst.
Deze reis is door 500 personen gemaakt in 15 verschillende groepen. We hebben nimmer klachten gehad. 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Op grond van de overgelegde bescheiden alsmede het verhandelde ter zitting komt de commissie tot de volgende conclusie.
 
In zekere zin is er sprake van een betreurenswaardig misverstand. De reisorganisatie heeft Nederlands sprekende reisleiding (in de zin van begeleiders die Nederlands spreken, zodat eventuele klachten niet in een vreemde taal behoefden te worden geuit) toegezegd en heeft ook aan die verplichting voldaan. Omdat de Thaise voorschriften dat eisen is bij de bezichtiging van bezienswaardigheden gebruik gemaakt van lokale gidsen die in de regel Engels spreken.
Klager heeft het begrip Nederlands sprekende reisleiding anders opgevat en meende dat er gedurende de gehele reis steeds sprake zou zijn van Nederlands sprekende begeleiders.
De vraag rijst daarbij wat klager redelijkerwijs had mogen verwachten.
Naar het oordeel van de commissie had klager slechts de door de reisorganisatie in het vooruitzicht gestelde reisbegeleiding mogen verwachten en mocht klager er niet vanuit gaan dat alle uitleg in het Nederlands zou worden gegeven. Daar komt bij dat de reisorganisatie klager tijdens de reis in de gelegenheid heeft gesteld om vragen te stellen aan en andere uitleg te verkrijgen van de Nederlands sprekende reisleiding. Uiteraard laat dit de mogelijkheid open dat klager niet altijd de uitleg en toelichting heeft verkregen die hij wenselijk acht, maar daar staat tegenover dat klager zich van de nodige documentatie in de vorm van een Nederlandstalige reisgids had kunnen voorzien, zodat voordien duidelijker was geweest welke bezienswaardigheden bezichtigd zouden worden, waar daarbij speciaal op te letten was en ook kon eventueel aan de hand van afbeeldingen een concrete vraag worden gesteld.
 
Op grond van het voorgaande acht de commissie het niet onaannemelijk dat klager niet geheel heeft ontvangen, wat klager mocht verwachten en daardoor enig ongerief heeft ondervonden, doch meent dat de klachten niet van dien aard zijn dat een vergoeding in geld op zijn plaats is.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing
 
Het door klager verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 9 oktober 2002.