Informatieplicht ondernemer boven onderzoeksplicht consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Informatie    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 65231

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft abonnement voor mobiele telefonie.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft een abonnement voor mobiele telefonie afgesloten bij de ondernemer. Bij ingebruikneming bleek dat het telefoontoestel van de consument niet geschikt was voor het netwerk van de ondernemer. De consument heeft daarop een abonnement bij een andere provider afgesloten en verlangt tussentijdse beëindiging van zijn abonnement bij de ondernemer. Hij vindt het niet aanvaardbaar dat hij het abonnement gedurende twee jaar zou moeten blijven betalen, terwijl hij er geen gebruik van kan maken.   De consument verlangt tussentijdse beëindiging van het abonnement, bijvoorbeeld nadat zes maanden van het abonnement zijn verstreken.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het telefoontoestel van de consument werkt op de 900 MHz band, terwijl de ondernemer gebruik maakt van de 1.800 MHz band. De 900 MHz band is eigenlijk verouderd en zal door de twee providers die daar nog gebruik van maken worden uitgefaseerd. De ondernemer biedt diensten aan op de 1.800 MHz band. Dat was al zo toen de consument het abonnement afsloot. De ondernemer acht klanten verantwoordelijk voor het vooraf raadplegen van de functionaliteiten van elk toestel in combinatie met de diensten die worden afgenomen. Bij het gebruik van een dergelijk oud toestel als de consument heeft, acht de ondernemer het van belang om hier specifiek naar te informeren.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer stelt zich op het standpunt dat de consument een onderzoeksplicht heeft voor het gebruik van zijn telefoontoestel op het netwerk van de ondernemer. Dat is in het algemeen niet onjuist, net zoals de ondernemer in het algemeen een informatieplicht heeft.   Op de website van de ondernemer is bij de vraag: “Kan ik mijn [simkaart] in mijn telefoon gebruiken”, te lezen: “Alle mobiele telefoons zijn geschikt voor gebruik van data op het netwerk van [de ondernemer].” Er wordt wel een voorbehoud gemaakt voor bepaalde internetdiensten. Als daarop wordt doorgeklikt, zijn ook de toestellen te vinden die geschikt zijn voor internetdiensten via het netwerk van de ondernemer en is dus te vinden welke toestellen daarvoor niet geschikt zijn. Voor telefoondiensten is dat niet het geval. Ook het gebruik van de 1.800 MHz band, in tegenstelling tot de 900 MHz band, lijkt op de website niet te vinden. De door de ondernemer verstrekte informatie lijkt niet geheel juist en niet geheel volledig.   De commissie is van oordeel dat de consument op de door de ondernemer verstrekte informatie mag vertrouwen en, gelet op de duidelijke bewoordingen van de informatie, geen verdere onderzoeksplicht heeft. Hij heeft een tweejarig abonnement aangeschaft wat niet kan worden gebruikt. Hij stelt zelf voor om een half jaar daarvan te voldoen en het abonnement voor het overige te ontbinden.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is. De consument doet een alleszins redelijk voorstel, dat de commissie zal volgen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De tussen partijen gesloten overeenkomst wordt ontbonden verklaard na ommekomst van de eerste zes maanden daarvan. Dit betekent dat de consument zes maandtermijnen is verschuldigd. Voor zover hij deze nog niet heeft voldaan, dient hij deze te betalen. Voor zover meer is voldaan, dient het meerdere door de ondernemer te worden terugbetaald. Behalve betaling van deze zes maandtermijnen zijn partijen elkaar over en weer uit hoofde van deze overeenkomst niets verschuldigd.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 16 maart 2012.