Inwerking vogelpoep op lak is risico consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: (On)deugdelijke levering/reparatie/onderhoud    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE07-0621

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 12 april 2005 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe auto, merk [merknaam], type [model] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 14.442,20. De levering vond plaats op of omstreeks 22 april 2005. De consument heeft op 10 mei 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Voor aflevering van de auto heeft deze een [wax naam] behandeling gehad ter bescherming van de lak. In mei 2007 is een beschadiging aan de lak op het dak van de auto geconstateerd. De ondernemer neemt het standpunt in dat deze door invloeden van buitenaf (vogelpoep) is ontstaan en weigert de garantieregeling voor lakschade toe te passen.   In opdracht van de consument is een expertise uitgevoerd. De ingeschakelde deskundige komt tot de slotsom dat inderdaad sprake is van schade door vogeluitwerpselen, maar de omvang van de schade van dien aard is dat deze als extreem kan worden gekwalificeerd. De deskundige deelt de mening van de consument dat de kwaliteit van de gebruikte lak niet voldoet aan wat de consument op grond van de gesloten overeenkomst mocht verwachten.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De door mij ingeschakelde expert vond de schade heel extreem. Dit zou volgens mij dan ook niet mogen kunnen. Bij de verkoop is mij ook niet gezegd dat een [wax naam] behandeling geen bescherming biedt tegen schade door vogelpoep.   De consument verlangt dat de auto voor rekening van de ondernemer wordt overgespoten.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De lakgarantie dekt niet de gevolgen van schade die van buitenaf is veroorzaakt of die het gevolg is van onvoldoende onderhoud. In de instructiehandleiding is vermeld dat vogeluitwerpselen zo snel en zo goed mogelijk verwijderd moeten worden, omdat anders de kans bestaat dat de lak wordt beschadigd door de agressieve bestanddelen van deze uitwerpselen. Nu vast staat dat de lakschade is veroorzaakt door vogeluitwerpselen, wordt deze niet door de lakgarantie gedekt.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Dit type schade is een fenomeen dat we de laatste vijf jaren hand over hand hebben zien toenemen. En niet alleen bij de auto’s van dit merk en type, maar bij alle auto’s. Ik onderschrijf de opmerkingen van de door de commissie ingeschakelde deskundige. Ook in het instructieboekje bij deze auto’s staat vermeld dat men zeer goed moet opletten met vogelpoep.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Door gewijzigde milieu-eisen hebben de thans gebruikte autolakken niet meer dezelfde eigenschappen als lakken die vroeger werden gebruikt. De huidige lakken zijn veel kwetsbaarder en inwerkingen van buiten zullen dan ook eerder schade aanrichten dan voorheen.   Bij de vraag welke schade ontstaat, zullen een aantal factoren een rol spelen (soort vogel, combinatie met fel zonlicht, kleur van de lak, duur van de vervuiling). Een [wax naam] behandeling kan de schade vertragen, maar niet verhinderen.   De lak is van voldoende dikte en hardheid. Op het dak zijn een aantal (inbrand)plekjes zichtbaar, welke veroorzaakt zijn door vogeluitwerpselen die er een onbekende tijd (te lang) hebben op gezeten. De structuur en de aard van de gewraakte plekken wijst hierop. Grotendeels zijn ze aanwezig op het dak en bovendien is er nog een plek zichtbaar, net onder de ruit op de lak van het rechter raam. Een grote “flots” vogelpoep is van het raam afgegleden en hier op terecht gekomen. Deze plek sterkt de deskundige in zijn visie dat de kwetsbaarheid groter is op liggende delen, maar ook dat “afglijden” positief werkt op het genoemde onheil.   Door de aanwezige agressieve stof in deze vogelpoep, is deze door de blanke laklaag heengedrongen en is aldus een (inbrand)werking veroorzaakt in de kleurlaag en ten laatste ook in de grondlaag. Bij navraag aan de consument of de auto buiten geparkeerd is of in een garage, was het antwoord: “Buiten, maar niet onder bomen”. Dit laatste was te zien, omdat sporen van hars en/of groen op de auto ontbraken.   De deskundige concludeert dat er een aantal schadeplekken in de lak aanwezig zijn, veroorzaakt door de inwerking van vogelpoep. Hoe lang deze erop heeft gezeten is hem niet bekend, maar het is te lang geweest. Zoals hij uitgebreid heeft omschreven, zijn de huidige laksoorten kwetsbaarder. Zo ook deze lak. De deskundige kan niet beamen dat de gebruikte lak inferieur zou zijn geweest. Als dit nu specifiek voor deze auto zou zijn, dan waren er veel meer opmerkingen over gemaakt en die zouden de deskundige zeker bekend zijn geweest. Structurele afwijkingen ten aanzien van de lak bij dit merk en type auto zijn de deskundige niet bekend. Of de auto nu twee dagen of twee jaar oud is, heeft geen invloed. Wel kan een goede waslaag beschermend werken, maar tegen te houden zijn de bijwerkingen – lees inwerkingen – nooit, indien men deze niet tijdig verwijderd. Het probleem van vogelpoep is veel groter dan voor een aantal jaren geleden, toen er nog geen sprake was van watergedragen laksoorten. Overigens het is niet alleen [merknaam] maar ook andere merken.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de bevindingen van de deskundige kan de commissie niet anders dan tot de slotsom komen dat de schade is ontstaan door een uitwerking van buiten af en niet door een defect aan het geleverde product. Het is vrij algemeen bekend dat autolak schade kan oplopen door de inwerking van vogeluitwerpselen. In de bij de auto behorende documentatie wordt daar nog eens extra voor gewaarschuwd.   De koper mag verwachten dat de gekochte auto die eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik noodzakelijk zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Op grond van hetgeen in het maatschappelijk verkeer bekend is omtrent de mate waarin autolakken (en ook metallic lakken) bestand zijn tegen vogeluitwerpselen en op grond van hetgeen de fabrikant/importeur dienaangaande in de instructiehandleiding heeft opgenomen, diende de consument te twijfelen aan de omstandigheid dat de gekochte auto tegen de schadelijke inwerking van vogelpoep bestand zou zijn.   Omstandigheden die in dit geval maken dat dat anders zou zijn (zoals bijvoorbeeld foutieve en/of misleidende voorlichting op dit punt door de ondernemer) zijn niet gebleken. De Waxoyl-behandeling biedt wel enige, maar geen 100% bescherming tegen de inwerking van vogelpoep. De mate waarin of snelheid waarmee vogelpoep inwerkt op lak is afhankelijk van tal van omstandigheden, zodat enkel aan de aard of omvang van de schade niet kan worden ontleend dat de lak inferieur zou zijn geweest. De deskundige heeft vastgesteld dat de lak in beginsel aan de daaraan te stellen eisen voldoet en ook voldoende dik op de auto is aangebracht.   De commissie kan dan ook geen gronden aannemen om de ondernemer tot gratis herstel gehouden te achten. Daarom moet worden beslist als na te melden.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, op 22 april 2008.