Inwerking vogelpoep risico consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: (On)deugdelijke levering/reparatie/onderhoud    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE08-0304

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 21 maart 2006 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. Het autobedrijf heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe [merk auto], type [type en model], tegen de door de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 16.219,27. De aflevering heeft op 21 maart 2006 plaatsgevonden.   De consument heeft op 15 februari  2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 15 februari 2008 heeft de consument aan de ondernemer bericht dat de lak op diverse plaatsen begint af te bladderen. De ondernemer heeft daarop te kennen gegeven dat het afbladderen van de lak niet onder de (fabrieks-)garantie viel aangezien dit zou worden veroorzaakt door vogelpoep. De consument is van mening dat hij mag verwachten dat de lak van een op dat moment nog geen twee jaar oude auto zodanig bestendig is tegen vogeluitwerpselen dat deze lak niet op bepaalde plaatsen begint af te bladderen. De auto beantwoordt aldus niet aan de overeenkomst. De ondernemer dient dan ook over te gaan tot kosteloos herstel van de lakschade.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De autolak is rood; het betreft een uni-kleur. De auto heeft bij de aflevering zelfs een [was naam] behandeling gehad. We houden het op vogelpoep als oorzaak van de schade. Het is de vraag of een dergelijke schade door vogelpoep zich mag voordoen bij een auto van twee jaar oud.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De commissie dient zich onbevoegd te verklaren voor zover de consument zich op fabrieksgarantie beroept.   De ondernemer heeft de schade laten onderzoeken. Daaruit is gebleken dat de lak beschadigd is geraakt door een van buiten komende oorzaak. Er is sprake van zuurinwerking van buitenaf. Van een eigen gebrek van de lak is geen sprake. De ondernemer betwist dat de auto eigenschappen bezit die haar ongeschikt maken voor dagelijks gebruik. Autolak geeft geen absolute bescherming tegen van buitenaf komende schadeoorzaken. Bovendien is autolak niet onderhoudsvrij. De onderhoudsadviezen staan het de gebruikershandleiding en het servicepaspoort dat de consument heeft ontvangen. Hoewel niet is kunnen worden vastgesteld dat vogelpoep de oorzaak van de schade is, is het wel duidelijk dat vogelpoep de lak onherstelbaar kan beschadigen indien deze niet tijdig wordt verwijderd. De stelling van de consument dat hij mag verwachten dat de lak tegen vogelpoep bestand is moet derhalve worden verworpen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De getoonde foto’s zijn sterk vergroot. De schade is onderzocht door [importuer]. Daaruit bleek dat sprake was van een van buiten komende oorzaak. De [wax naam]-behandeling gaat wel 3 jaar mee maar beschermt slechts tegen kleurechtheid en niet tegen schadelijke inwerking van zuren.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Naar het oordeel van de commissie is de klacht van de consument ongegrond.   Tussen partijen staat vast, althans zo begrijpt de commissie de door de consument tijdens de zitting gedane uitspraak, dat moet worden uitgegaan van de inwerking van vogelpoep, welke opmerking door de ondernemer verder niet is bestreden. Het is naar de mening van de commissie een feit van algemene bekendheid dat de huidige autolakken, in het bijzonder uni-kleuren, niet bestand zijn tegen de inwerking van vogelpoep en dat om die reden vogeluitwerpselen terstond dienen te worden verwijderd. De consument heeft niet tegengesproken dat hij het Service Paspoort en het onderhoudsboekje heeft ontvangen waarin instructies staan vermeld over het verwijderen van vogeluitwerpselen. De consument moet dan ook op die grond geacht worden bekend te zijn met de gevolgen van vogelpoep op de lak van zijn auto.   De consument is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat de lakschade te wijten is aan de toepassing van een inferieure kwaliteit lak, zodat het ervoor moet worden gehouden dat de lak van de auto van de consument aan de daaraan te stellen eisen voldoet.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, 10 december 2008.