Is het herroepingsrecht in geval van koop buiten verkoopruimte van toepassing?

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Annulering / Overeenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 4334/18143

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Het geschil heeft betrekking op de aanschaf van twee zorgbedden. Volgens de consument is de koop buiten de gebruikelijke verkoopruimte van de ondernemer gesloten, waardoor hij zich kan beroepen op het wettelijke herroepingsrecht uit artikel 6:230o lid 2 BW. De ondernemer stelt dat van verkoop buiten de verkoopruimte geen sprake is, omdat de overeenkomst pas later tot stand zou zijn gekomen. Naar het oordeel van de commissie is, gelet op het getekende orderformulier, vast komen te staan dat de overeenkomst tot stand is gekomen bij de consument thuis. In dat geval had de ondernemer informatie moeten verstrekken omtrent de mogelijkheid tot ontbinding binnen een bedenktijd van veertien dagen. Tevens had hij een model ontbindingsformulier moeten overleggen. Bij gebreke daarvan wordt de ontbindingsperiode verlengd tot ten hoogste twaalf maanden. De consument stelt dat hij dit formulier niet heeft ontvangen, wat door de ondernemer niet wordt betwist. De ondernemer beroept zich erop dat het herroepingsrecht uitgesloten kan worden bij bestellingen op maat, welk verweer volgens de commissie niet opgaat. Er is niet gebleken dat de ondernemer het herroepingsrecht vooraf heeft uitgesloten. Bovendien blijkt uit de orderbevestiging niet dat het om speciaal op specificatie van de consument gemaakte goederen gaat. Het betrof een door de consument gewenste bepaalde configuratie van standaard onderdelen. Volgens de commissie kan dit niet als bestelling op maat beschouwd worden. De overeenkomst wordt ontbonden.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de aankoop van twee zorgbedden met een zogenaamde papegaai.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Ik heb een zorgbed en een ‘gewoon’ bed gekocht naar aanleiding van een adviesgesprek bij mij thuis.
Ik ben ontevreden over bepaalde eigenschappen van het zorgbed en beroep mij er verder op dat ik niet ben gewezen op de herroepingsmogelijkheid betreffende een koop buiten de verkoopruimte. Ik wens de overeenkomst te herroepen.

De commissie heeft, gelet op hetgeen hierna zal worden overwogen, afgezien van de verdere weergave van het standpunt van de consument, voor zover het gaat om de technische eigenschappen van het bed en de vraag of daarin een tekortkoming ligt besloten.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De onderhavige overeenkomst is tot stand gekomen in de verkoopruimte van de ondernemer nadat bij de consument thuis een adviesgesprek had plaatsgevonden waarbij afmetingen waren opgenomen.
De herroepingsmogelijkheid geldt niet indien, zoals in dit geval, het product is vervaardigd op basis van de specifieke wensen van de consument.

De commissie heeft, gelet op hetgeen hierna zal worden overwogen, afgezien van de verdere weergave van het standpunt van de ondernemer, voor zover het gaat om de technische eigenschappen van het bed en de vraag of daarin een tekortkoming ligt besloten.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Het geschil heeft betrekking op de aanschaf van twee zorgbedden waarvan een met papagaai. Aanvankelijk had de consument klachten omtrent bepaalde eigenschappen van het gekochte, terwijl hij zich subsidiair beriep op ontbinding krachtens zijn wettelijke recht op herroeping conform art. 6:230o lid 2 BW nu de koop buiten de gebruikelijke verkoopruimte van de ondernemer was gesloten. De termijn van twee weken moge dan verstreken zijn, nu geen herroepingsformulier was meegezonden of overhandigd was de bedenktijd met twaalf maanden verlengd en binnen deze verlengde termijn is de overeenkomst ontbonden, aldus de consument.

De ondernemer heeft zich op het standpunt gesteld dat van verkoop buiten de verkoopruimte geen sprake is, daar weliswaar bij de consument de maten zijn opgemeten en het advies is besproken, maar de overeenkomst is pas later tot stand gekomen.
De consument heeft zich beroepen op het orderformulier waaruit blijkt dat de verkoop tot stand is gekomen bij de consument thuis.

Ter zitting is een fotokopie van dit formulier aan de commissie overhandigd. Dit formulier – dat afkomstig is van de ondernemer en haar naam draagt – heeft als titel “order”, vermeldt de naam en het adres van partijen, een datum en het tijdstip 13:44, en is leesbaar getekend door een persoon met dezelfde naam als de consument; het standpunt van de consument impliceert dat dit haar handtekening is en het tegendeel is gesteld noch gebleken.

De conclusie kan geen andere zijn dan dat de overeenkomst tot stand is gekomen bij de consument thuis en dus buiten de verkoopruimte (zie art. 6:230 g lid 1 aanhef en sub f en g BW).

In dat geval diende de ondernemer krachtens art. 230m lid 1 aanhef en sub h BW informatie te verstrekken omtrent de mogelijkheid tot ontbinding binnen een bedenktijd van veertien dagen (als bedoeld in art. 6:230o BW) alsmede een model ontbindingsformulier te verstrekken. Bij gebreke daarvan werd de ontbindingsperiode verlengd tot ten hoogste twaalf maanden. In de stellingen van de consument ligt besloten dat hij dat formulier nooit heeft ontvangen en dat is door de ondernemer niet betwist. De verwijzing naar de ontbindingsmogelijkheid in art. 18 van de algemene voor waarden is niet voldoende.

De ondernemer heeft zich er nog op beroepen dat volgens art. 18 sub F onder 2 van de CBW-voorwaarden en het herroepingsrecht uitgesloten kan worden bij, kort gezegd, bestellingen op maat.
Dit verweer gaat om een tweetal redenen niet op. Ten eerste blijkt niet dat de ondernemer het herroepingsrecht vooraf heeft uitgesloten. Ten tweede blijkt uit de orderbevestiging dat het helemaal niet speciaal op specificatie van de consument gemaakte goederen gaat. Het ging kennelijk om een door de consument gewenste bepaalde configuratie van standaard onderdelen. Een configuratie van onderdelen welke op zichzelf standaard zijn maakt nog geen op de specifieke wensen van de afnemer vervaardigd product.

Het beroep van de consument op ontbinding slaagt.

Deze ontbinding leidt tot ongedaanmakingsverplichtingen over en weer. De consument heeft het gekochte enige tijd gebruik, zodat de goederen die hij dient terug te geven in waarde zijn verminderd. Krachtens art. 6:230s sub 3, derde volzin, BW, is de consument echter voor zodanige waardevermindering niet aansprakelijk in een geval als het onderhavige.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verstaat dat de consument terecht de overeenkomst heeft ontbonden. De ondernemer dient het geleverde terug te halen en de koopsom terug te betalen, alles binnen zes weken na verzending van dit advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 152,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, bestaande uit de heer mr. J.M. Brandenburg, voorzitter, de heer A.H.A. van de Meulenreek, de heer M.H.A.M. Hoevenaars, leden, op 29 januari 2020.