Jaarafrekening gas; onverklaarbaar hoog verbruik, gebleken is dat consument geruime tijd te weinig heeft betaald door jaren te laag geschatte standen.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Jaarafrekening    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 94953

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de jaarafrekening gas van de ondernemer van 20 januari 2015 (over de periode 28 december 2013 tot 25 december 2014) en meer in het bijzonder ter zake het daarin in rekening gebrachte verbruik voor gas waarbij de consument een bedrag van € 1.923,25 diende bij te betalen.

De consument heeft op 28 januari 2015 de klacht aan de ondernemer voorgelegd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Er heeft op 13 november 2014 een meterwissel plaatsgevonden. Dat meterwisselformulier is niet correct ingevuld en ook niet ondertekend (door de consument). Het in rekening gebrachte verbruik aan gas ligt 300% hoger als normaal gesproken het geval was. De ondernemer en de netbeheerder verwijzen naar elkaar met betrekking tot de meterstand. De ondernemer weigert met de consument in gesprek te gaan en tot een analyse van het huidige verbruik te komen.

Ter zitting is namens de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Ten tijde van de meterwissel was de contractant/consument gewoon thuis. Aan haar is evenwel niets ter ondertekening aangeboden. Ook heeft de consument helaas zelf niet de meterstanden gecontroleerd en/of daar een foto van genomen. Op het meterwisselformulier staat ten onrechte vermeld dat de klant niet thuis zou zijn. Er was in het pand een slimme meter zodat de standen van de voorgaande jaren konden worden uitgelezen door de ondernemer.

De consument verlangt dat het huidige verbruik (voor de eerste helft van 2015) wordt geanalyseerd en op basis daarvan een gecorrigeerde jaarafrekening zal worden opgesteld.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Per 1 januari 2012 is de meetverantwoordelijkheid van de slimme meter van de ondernemer overgegaan naar netbeheerder [naam netbeheerder]. Dit houdt in dat al het onderhoud aan de meter, vervanging van de meter en de verantwoordelijkheid voor de werking van de meter voor rekening van de netbeheerder is. De consument beklaagt zich over de handelwijze van een monteur van de netbeheerder en die monteur is niet werkzaam voor de ondernemer zodat de ondernemer daar ook niet voor aansprakelijk kan worden gesteld. Bij verwijdering van de meter wordt door de monteur een meterstand genoteerd en die stand wordt opgenomen in het Landelijk Meetregister. Op basis daarvan wordt het verbruik op de oude meter vastgesteld en aan de consument gefactureerd. Er kan slechts een correctie worden doorgevoerd indien een consument aantoont dat de door de monteur genoteerde meterstand niet klopt. Daar heeft de ondernemer geen bewijsstuk van mogen ontvangen. De consument stelt voor om het verbruik te middelen. De ondernemer kan zich daarin niet vinden en is van mening dat het verbruik is genoten en ook door de consument moet worden voldaan. Per 16 december 2011 is er een werkelijke stand genoteerd van 6.529 m3 voor gas. Bij verwijdering van de meter per 13 november 2014 is er een stand genoteerd van 12.870 m3 gas. Dit houdt een gemiddeld verbruik in van 2.177 m3 gas per jaar. Uit het meetregister is te zien dat er in de periode 11 januari 2012 tot 11 januari 2013 slechts 1.305 m3 gas en in de periode 11 januari 2013 tot 28 december 2013 slechts 1.200 m3 is gefactureerd. Dat is op basis van geschatte standen. Het is derhalve goed mogelijk dat de consument nu met een naheffing van het verbruik wordt geconfronteerd.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer heeft het meterwisselformulier bij de netbeheerder opgevraagd en ontvangen. Dat is vervolgens ook doorgestuurd aan de consument. Elke netbeheerder hanteert een eigen werkwijze voor wat betreft de wisseling van meters. Sommige netbeheerders laten de klant/consument tekenen en anderen verwerken het digitaal zonder dat de klant een handtekening hoeft te plaatsen. Anders dan namens de consument ter zitting naar voren is gebracht, is sprake geweest van geschatte standen in 2012 en 2013. Die standen zijn niet op afstand afgelezen. Of de netbeheerder dan wel diens monteur nog een verdere toelichting zou kunnen geven op het meterwisselformulier wordt betwijfeld.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Het geschil betreft het volgens de consument zeer hoge verbruik aan gas over de periode 28 december 2013 tot 25 december 2014, hetgeen voor de consument niet goed verklaarbaar is en volgens haar zijn reden vindt in het feit dat de monteur van de netbeheerder bij de meterwisseling op 13 november 2014 een verkeerde gasstand moet hebben genoteerd. Sedert de invoering van het verplichte leveranciersmodel per 1 augustus 2013 is het de verantwoordelijkheid en taak van de energieleverancier en derhalve van de ondernemer om de meterstanden van consumenten te collecteren, te valideren, te berekenen en vast te stellen. In het kader van dit verplichte leveranciersmodel is de leverancier het gezicht en het aanspraakpunt voor de consument met betrekking tot facturering, meterstanden en verbruik (one-stop-shop) en betaalt de consument in dat opzicht bevrijdend aan de ondernemer als energieleverancier. Desgevraagd verstrekt de energieleverancier ook verdere informatie die in een voorkomend geval door de energieleverancier bij de netbeheerder dient te worden opgevraagd. Daardoor kan ook zoveel mogelijk de ongewenste situatie voorkomen worden dat ondernemers (energieleveranciers en netbeheerders) naar elkaar (blijven) wijzen ter zake een door de consument ingediende klacht. In deze zaak is duidelijk geworden dat de ondernemer als energieleverancier (uiteindelijk) het meterwisselformulier bij de netbeheerder heeft opgevraagd en dat formulier ook heeft toegezonden aan de consument. In dat opzicht heeft de ondernemer zijn verantwoordelijkheid op juiste wijze opgepakt. Uitgangspunt is (op basis van de toepasselijke algemene voorwaarden) dat de met de meetinrichting verkregen verbruiksgegevens voor partijen bindend zijn, tenzij blijkt dat de meter niet correct heeft gefunctioneerd. Dat de gasmeter onjuist zou hebben gefunctioneerd, is in het geheel niet door de consument aangevoerd zodat in principe het daarop geregistreerde verbruik voor rekening en risico komt van de consument en noch de ondernemer (en noch de netbeheerder) en noch de commissie behoeven daarvoor een verklaring te geven. In het licht van de door de ondernemer gestelde omstandigheden van het geval is duidelijk geworden dat er gedurende een geruime periode (in ieder geval over 2012 en 2013) is uitgegaan van (te) lage geschatte standen (voor met name gas) waardoor er in die periode ook jarenlang te weinig in rekening is gebracht bij de consument. Aldus is de situatie zo geweest dat de consument geruime tijd te weinig heeft betaald en dat pas na de harde en door een monteur vastgestelde meterstand per 13 november 2014 de consument met een feitelijk veel hoger verbruik (van met name gas) werd geconfronteerd, hetgeen zonder meer onaangenaam is geweest voor de consument. In dat opzicht was het voor de consument raadzamer geweest als zij in een eerder stadium de werkelijke standen had vergeleken met de meterstanden zoals die op de jaarafrekeningen waren vermeld zodat de consument ook al in een veel eerder stadium het (grotere) verschil van met name het gasverbruik had kunnen onderkennen. Dat het onmogelijk zou zijn geweest dat de consument het verbruik daadwerkelijk in de afgelopen jaren heeft genoten, is evenmin gebleken; haar verbruik is bepaald niet buitensporig te noemen.

De commissie acht het dan ook niet nodig/gewenst om verdere informatie op te vragen bij de netbeheerder ter zake de meterwissel, nog daargelaten dat er waarschijnlijk geen verdere informatie zal (kunnen) komen behalve de verwijzing naar het reeds door de energieleverancier overgelegde meterwisselformulier. Dat op dat meterwisselformulier ten onrechte is aangetekend dat de klant/consument niet thuis zou zijn geweest doet aan de bevindingen en meer in het bijzonder de genoteerde gasmeterstand niet verder af. Immers, de consument is vrijwel zeker geconfronteerd geweest met een “inhaal” verbruik over de afgelopen jaren vanwege de te lage geschatte standen. De commissie acht de klacht van de consument tegen de ondernemer dan ook ongegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie op 24 augustus 2015.