Jaarafrekening gebaseerd op verkeerde eindstand; ondernemer erkent fouten te hebben gemaakt; jaarafrekening niet inzichtelijk; ondernemer verstrekt alsnog gecorrigeerde jaarafrekening; klacht gegrond

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Jaarafrekening    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 94789

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de verrekening van het saldo van de jaarafrekening 2013/2014.

De consument heeft op 24 december 2014 de klacht bij de ondernemer aangekaart.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De jaarafrekening 2012/2013 is gebaseerd op een verkeerde gaseindstand. Hierover heeft de consument in december 2013 gebeld en de juiste stand doorgegeven. Toch zijn de eindafrekening 2013 en de voorschotnota’s 2014 gebaseerd gebleven op de onjuiste gasstand. Uiteindelijk is alles gecorrigeerd met de eindafrekening 2013/2014.

Het terug te ontvangen saldo is verrekend met een openstaande rekening. Daarover is opheldering gevraagd, maar niet verkregen.

De consument wenst duidelijkheid over de verrekening en het uiteindelijk aan hem overgemaakte bedrag.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft een overzicht overgelegd. Alle uiteindelijk in rekening gebrachte voorschotten zijn voldaan.

Bij de jaarafrekening over 2013 is 2120 m3 te veel aan gas in rekening gebracht. Dit is gecompenseerd op de jaarafrekening over 2014, waarop 2120 m3 in mindering is gebracht.
In de mail van 17 maart 2014 is dit duidelijk aan de consument uitgelegd. Daarbij is ook aangegeven dat de gang van zaken niet de schoonheidsprijs verdient en zijn excuses gemaakt.

Omdat de afrekening 2013 in het oude systeem viel en de afrekening 2014 in het nieuwe systeem, is het voor de ondernemer niet goed mogelijk 2 nieuwe afrekeningen op te maken met de juiste meterstanden. Omdat de energiebelasting op de eindafrekening 2013 lager was dan op die van 2014, betekent dit een klein financieel voordeel voor de consument.

Het door de consument teveel betaalde bedrag van € 204,89 is op 13 januari 2015 aan de consument uitbetaald.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Ter zitting is door de consument aangegeven dat hem volstrekt onduidelijk was ‘wat de ondernemer aan het doen was’ en dat de ondernemer heeft nagelaten enige duidelijkheid te verschaffen. Ook heeft de ondernemer nagelaten de consument nieuwe (herziene) jaarafrekeningen te sturen.

Uit het dossier blijkt dat de ondernemer wel naar aanleiding van een schrijven van de gemachtigde van de consument heeft gereageerd in de e-mail van 17 maart 2015. In die e-mail erkent de ondernemer dat er fouten zijn gemaakt, vooral in de wijze waarop de vragen van de consument onbeantwoord zijn gelaten en de hem gedane toezeggingen niet zijn nagekomen.

De ondernemer heeft in diezelfde e-mail wel aangegeven wat in de jaarafrekeningen 2013 respectievelijk 2014 aan verbruik is afgerekend en wat afgerekend had moeten worden.
Naar het oordeel van de commissie is daarmede de jaarafrekening 2014 voor de consument niet inzichtelijker geworden. De ondernemer had, naar het oordeel van de commissie, een uitgebreid overzicht met uitleg aan de consument moeten verstrekken.

Door zonder enige verklaring in voormelde e-mail te vermelden dat de ondernemer niet bereid is aan het verzoek te voldoen om alsnog twee separate jaarafrekeningen op te maken met de juiste meterstanden, heeft de ondernemer zich niet klantvriendelijk betoond. Juist door dit wel te doen zou voor de consument inzichtelijk zijn geworden hoe een en ander in rekening is gebracht.
In het verweer geeft de ondernemer pas aan dat dit niet goed mogelijk is omdat de jaarafrekening 2013 in het oude systeem viel en de jaarafrekening 2014 in het nieuwe systeem. De ondernemer onderbouwt zulks niet. De commissie ziet niet in waarom niet alsnog twee gecorrigeerde jaarrekeningen op basis van de juiste gasstanden kunnen worden opgemaakt. 
Ter zitting heeft de consument nog aangegeven dat het belastingvoordeel dat hij nu geniet niet doorslaggevend is, maar dat het hem gaat om de juiste (inzichtelijke) jaarafrekeningen.

De commissie is van oordeel dat de ondernemer gehouden is twee gecorrigeerde jaarafrekeningen
(2013 en 2014) aan de consument te verschaffen en voorts een bedrag van € 100,– te betalen voor het geleden ongerief.
 
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.
 
Mitsdien wordt beslist als volgt.

Beslissing

De commissie is van oordeel dat de klacht gegrond is.

De commissie bepaalt dat de ondernemer binnen veertien dagen na de verzenddatum van dit bindend advies aan de consument doet toekomen een gecorrigeerde jaarafrekening 2013 en een gecorrigeerde jaarafrekening 2014.

De commissie bepaalt voorts dat de ondernemer binnen veertien dagen na de verzenddatum van dit bindend advies een bedrag van € 100,– betaalt aan de consument.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 27,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, op 30 juli 2015.