Juiste capaciteit van unit voor ruimte waarin deze is geplaatst, geen gebrek aan installatie

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 47910

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 19 juni 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en installeren van een airconditioning systeem tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.426,–. De levering en de overeengekomen werkzaamheden vonden plaats op of omstreeks 1 juli 2009. De consument heeft al in juli 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. De consument heeft een bedrag van € 3.426,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De door de ondernemer verkochte installatie heeft een te grote capaciteit, waardoor deze airco niet de juiste installatie is voor de woonkamer van de consument. De installatie verplaatst zo veel lucht dat je niet comfortabel in de kamer kunt zitten wanneer de installatie in werking is. En als de ingestelde temperatuur is bereikt, schakelt de installatie zich niet uit.   Naar aanleiding van het rapport van de deskundige heeft de consument nog opgemerkt dat de deskundige niet heeft opgemerkt dat de installatie niet volledig is afgewerkt. Binnen ontbreekt een kap over het leidingwerk en aan de buitenzijde is de condensafvoer niet aangesloten op de hemelwaterafvoer. De consument maakt ook bezwaar tegen de opmerking van de deskundige dat de kosten voor het veranderen van de buitenunit voor zijn rekening zouden moeten komen.   Tot slot merkt hij op dat bij het onderzoek niet is onderzocht hoe groot de luchtverplaatsing is. In de laagste stand is de capaciteit van de airco al voldoende voor de ruimte waarin deze hangt.   Tot slot merkt de consument nog op dat de ventilator aan de buitenmuur al vanaf het begin niet regelmatig draait.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Alles staat afdoende op papier. Volgens mij is er nooit geadviseerd om twee units te plaatsen. Ik heb daar in elk geval nooit papieren van gezien. De unit die is geplaatst kan wellicht nog verder geknepen worden. De swing is al aangepast, maar dat heeft niet geholpen. De rubbers waarmee de buitenunit tegen de muur is geplaatst zijn van een vrij stug materiaal. Ik wijs er nog maar even op dat de deskundige ook heeft geconstateerd dat de ventilator in de unit in onbalans is.   De consument verlangt aanpassing van de installatie, dan wel ontbinding van de overeenkomst en herstel van de oude situatie door de ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op verzoek van de ondernemer is de installatie bekeken door een medewerker van de fabrikant. Deze heeft geconstateerd dat de airco goed werkt en geen afwijkingen vertoont qua geluid of luchtstroom. Ook zijn geen onjuistheden in de installatie gebleken. De geplaatste airco is een passend apparaat voor de omgeving waarin deze is geïnstalleerd. Ook na meting en herberekening blijft de ondernemer bij dat standpunt. Uit de aard van de installatie vloeit voort dat deze lucht moet verplaatsen. Dat is noodzakelijk om te kunnen ontvochtigen en te koelen. Bij minder luchtverplaatsing zal de installatie niet meer functioneren.   Voor wat betreft het geluid merkt de ondernemer op dat de buitenunit op verzoek van de consument niet in de tuin, maar tegen de gevel aan is gemonteerd. Het geproduceerde geluid overschrijdt de daarvoor geldende normen niet. Plaatsing in de tuin is indertijd door de ondernemer voorgesteld. Daarmee zal het geluidsniveau afnemen. De buitenunit kan nog steeds worden verplaatst, maar de ondernemer is van mening dat de consument daar dan de kosten van dient te dragen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   In het voorgesprek dat met de consument heeft plaatsgevonden is wel degelijk geadviseerd om twee units te plaatsen. Daarin geeft de klant aan wat hij of zij wel of niet wil. Daar is verder niets van op papier gekomen. De kap voor over het leidingwerk heb ik bij me. Die ligt beneden in de auto. Ik mocht die nog niet plaatsen, omdat de consument niet tevreden was over de installatie. Ik wil die alsnog plaatsen. Van een probleem met de condensafvoer is mij niets bekend. Op zich is de constructie zoals die nu is niet verkeerd of ondeugdelijk. Als de consument de condensafvoer aangesloten wil hebben op de hemelwaterafvoer dan kan dat, maar dat hoeft niet.   De rubbers van de buitenunit zouden een keer vervangen kunnen worden. Dat lost een deel van het probleem op, maar volledig geruisloos zal de installatie nooit worden. De installatie kan niet verder geknepen worden, want dan krijg je problemen met bevriezingsverschijnselen. Als er al gedacht wordt over het verder knijpen van de installatie, dan zou de fabrikant dat moeten doen, want anders ontstaan er problemen met de fabrieksgarantie.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De woonkamer is vrij groot en heeft aan drie zijden veel ramen. Volgens de ondernemer is bij het opnemen van de offerte gesproken over het plaatsen van twee units in de woonkamer. De consument vond dat niet mooi en wilde liever op één plaats de airco hebben, aan het plafond bij het eetkamer gedeelte. Daardoor is door ondernemer gekozen voor een plafond unit, die zodanig is geplaatst dat de luchtworp de kamer in de lengte zou bestrijken.   De unit heeft de juiste capaciteit. Als de swing van het toestel naar de zijmuur en langs het plafond gesteld wordt via de afstandsbediening voelt men nog wel een luchtstroom, maar dat is normaal voor dit soort airco’s. De consument heeft gevraagd of de motor niet nog langzamer kon. De ondernemer heeft dit met leverancier overlegd en dit is technisch niet mogelijk, omdat er dan bevriezing kan optreden. Dus conclusie is dat hier weinig aan gedaan kan worden.   De buitenunit is gemonteerd aan de buitenmuur van het eetgedeelte. De ophanging is netjes uitgevoerd met rubbers op het vlakke gedeelte, maar niet tussen muur en de beugel. Hierdoor resoneren trillingen door de muur heen. Tevens draait de ventilator van de unit niet regelmatig en ontstaat een zingend geluid. Aan de ervaren tochtvorming in de woonkamer kan weinig gedaan worden. Het zou beter zijn geweest om twee units te plaatsen, maar de consument wilde geen buitenunit aan de voorzijde van het pand. Bij een airco is overigens altijd luchtverplaatsing.   De buitenunit kan met goede rubbers tussen de muur geplaatst worden, echter er zal altijd toch nog een resonans aanwezig. Tevens moet de buitenunit gecontroleerd worden op de ventilator welke niet goed draait. De deskundige adviseert om de buitenunit op tegels in de tuin te plaatsen. Dit betekent wel dat de koelleidingen verlengt dienen te worden. Dit wordt door ondernemer ook vermeld in zijn verweer. Het alternatief is het aanbrengen van betere rubbers en rubbers tussen muur en beugel. De kosten daarvan begroot de deskundige op € 247,70 inclusief BTW conform specificatie in zijn rapport.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie neemt de bevindingen en conclusies van de deskundige over. Op grond daarvan kan niet worden geoordeeld dat de klachten, zoals door de consument in het klachtenformulier vermeld, gegrond zijn.   Uit alle berekeningen volgt dat de unit de juiste capaciteit heeft voor de ruimte waarin deze is geplaatst. Dat een luchtstroom wordt ervaren wanneer de airco in werking is, is normaal voor installaties als de onderhavige. Dat de luchtstroom in de ruimte van de consument van dien aard is dat deze in relevante mate, ernstig hinderlijk, groter is dan gebruikelijk bij installaties als de onderhavige, is niet gebleken.   Voor zover de consument zich erover beklaagt dat de airco niet afslaat op het moment dat de juiste temperatuur is bereikt zij opgemerkt dat een dergelijke installatie bij het bereiken van de juiste temperatuur ook niet afslaat, maar door blijft gaan met ventileren om de juiste temperatuur te kunnen handhaven. Ook die eigenschap levert dus geen gebrek aan de installatie op.   Over de overige door de deskundige geconstateerde puntjes heeft de consument zich niet beklaagd en kan de commissie dus ook geen oordeel geven. De commissie gaat er echter van uit dat de ondernemer uit service-oogpunt in elk geval de nog niet geplaatste kap alsnog zal plaatsen, zal bezien of het geluid van de buitenunit kan worden teruggebracht door het aanbrengen van meer en/of andere rubbers en ook de ventilator in die unit zal controleren op onbalans en, zo nodig, de onbalans zal verhelpen.   Met inachtneming van het voorgaande bestaat echter verder geen grond om het in het klachtformulier verlangde toe te wijzen. Daarom zal worden beslist als na te melden.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag ad € 3.426,– als volgt verrekend. Het bedrag wordt volledig uitgekeerd aan de ondernemer.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 31 mei 2011.