Kamer in klooster onvoldoende verwarmd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 40641

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 14 november 2009 met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor 1 persoon naar Rome in Italië met verblijf in het gastenverblijf van een klooster op basis van 6 dagen halfpension en 1 dag volpension, voor de periode van 21 december 2009 t/m 28 december 2009 voor de som van € 961,50.   Klager heeft op 5 januari 2010 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   De uiterst sober ingerichte kamer die ik in het klooster kreeg was vochtig en ijzig koud. De verwarming bestond uit een elektrische muurkachel en een klein verwarmingselement in de badkamer. De verwarming in de kamer had te weinig capaciteit. Bovendien bleek dat verwarming alleen ’s morgens bij het opstaan en ’s avonds voor het naar het bed gaan werd ingeschakeld. Ik heb de reisbegeleider van deze klacht op de hoogte gesteld. Zij bleek hiermee al bekend te zijn, omdat zij was gewaarschuwd door een bevriende reisbegeleider die in 2008 dezelfde reis had begeleid. Omdat de reisorganisator met de klacht bekend mocht worden geacht heb ik tijdens de reis de klacht niet gemeld bij de reisorganisator in Nederland.   Klager stelt niet tevreden te zijn met het door de reisorganisator gedane aanbod d.d. 14 juni 2010, maar verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Toen de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid werd opgelost heeft klager niet, zoals de [branche] reisvoorwaarden voorschrijven, de klacht via het noodnummer bij ons gemeld. We zijn daarom niet in de gelegenheid om tijdens de reis een passende voorziening voor klager te treffen. De reisbegeleider was er vooraf niet van op de hoogte dat de verwarming gebrekkig zou zijn en wij evenmin. We hebben begrepen dat klager, hoewel zij wist dat zij in een gastenverblijf bij een klooster zou verblijven, een andere verwachting bij de kamer had. Omdat we dit betreuren hebben we klager een vergoeding aangeboden. Die vergoeding biedt ruimschoots compensatie voor het ondervonden ongemak, met name ook nu klager niet heeft gehandeld conform de ANVR Reisvoorwaarden.   De reisorganisator heeft d.d. 14 juni 2010 een vergoeding aangeboden van € 250,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De klacht met betrekking tot de kamer, die volgens klager onvoldoende was verwarmd, is door de reisorganisator niet althans onvoldoende weersproken. Voldoende aannemelijk is geworden dat klager hierdoor ongemak heeft ondervonden.   Klager heeft, zo heeft zij gesteld, de klacht niet aan de reisorganisator in Nederland gemeld, omdat de reisorganisator met de klacht bekend moest worden geacht. De reisorganisator heeft echter betwist van het gebrek op de hoogte te zijn geweest. Nu de klacht niet ter plaatse is opgelost, had het naar het oordeel van de commissie op de weg van klager gelegen, zoals artikel 17 lid 1a van de ANVR Reisvoorwaarden ook voorschrijft, de klacht tijdens de reis onverwijld aan de reisorganisator in Nederland te melden. Door dat niet te doen heeft klager de reisorganisator niet in de gelegenheid gesteld ter plaatse de nodige voorzieningen te treffen om het ongemak op te heffen.   Mede gelet op hetgeen hiervoor is overwogen acht de commissie het aanbod dat de reisorganisator voor de op zichzelf terechte klacht heeft gedaan, nadat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De reisorganisator is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod (€ 250,–). Nu het aanbod is gedaan na het aanhangig maken van het geschil is de klacht in die zin gegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 250,–, indien en voor zover dit bedrag nog niet is betaald. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de reisorganisator bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 19 augustus 2010.