Kiel bevat polyester tussenstuk. Geen fout deskundige dat keuringsrapport dat niet vermeldt.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA-voorwaarden voor Expertise    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WAT05-0025

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil heeft betrekking op de aankoopkeuring, waartoe door de consument aan de ondernemer schriftelijk opdracht is verstrekt op 13 juli 2004. De overeengekomen prijs van € 595,– is door de consument voldaan.
 
De consument heeft op 7 juni 2005 de klacht schriftelijk aan de ondernemer voorgelegd.

Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
In juni 2004 heeft de consument aan de ondernemer opdracht gegeven tot het uitvoeren van een aankoopkeuring voor een Najad Aphrodite 42. De aankoopkeuring is uitgevoerd op 26 juli 2004 in de verkoophaven te Medemblik. De bevindingen van de expert waren voor de consument aanleiding om de boot te kopen zonder verdere restricties.
 
Na aankoop heeft de consument tijden de winterstalling op de wal het onderwaterschip kaal gehaald teneinde een nieuwe osmoseprotectiesysteem aan te brengen. Toen bleek dat de kiel voor een deel van kunststof was, waar de ondernemer had aangeven te veronderstellen dat deze geheel van lood zou zijn. Dat kunststof zorgt nu voor een probleem, aangezien het plaatselijk in slechte staat is door wateropname.
 
De ondernemer heeft het kunststof niet opgemerkt ondanks dat de consument voorafgaand aan de keuring heeft gewezen op de naden op het onderwaterschip. Ook heeft de ondernemer geen vochtmetingen uitgevoerd. De ondernemer is daarom nalatig geweest en heeft de consument daarmee opgezadeld met ernstige financiële schade.
 
De verzekeraar van de consument heeft coulancehalve een bedrag van € 8.875,75 vergoed.
 
Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
Achteraf is gebleken dat de boot een van de twee exemplaren is waar de eigenaren een polyester tussenstuk hebben laten aanbrengen door de werf.
Destructief onderzoek zou niet nodig zijn geweest. Krabben met een verfkrabber had al kunnen volstaan om het polyester te ontdekken. 
Vanwege de zichtbare naden, waar de consument ook op gewezen had, had de ondernemer opmerkzaam moeten zijn, omdat je die normaliter bij zo’n boot niet ziet.
De consument heeft ook een financieel belang als het polyester tussenstuk verder in orde zou zijn, omdat dit bij een toekomstige verkoop altijd een rol zal blijven spelen.
 
De consument verlangt vergoeding van het restant van de reparatiekosten, te weten € 9.509,75.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
 
De kennelijk tijdens de door de consument uitgevoerde preventieve osmosebehandeling van het onderwaterschip waargenomen vochtproblemen zijn aan het licht gekomen na destructief onderzoek. Om de preventieve osmosebehandeling te kunnen uitvoeren is het onderwaterschip volledig kaal gehaald. Dit zijn zogenaamde destructieve werkzaamheden. Een destructief onderzoek is niet in een standaardkeuring inbegrepen.
Volgens de ingeschakelde deskundige heeft de ondernemer in het rapport correct aangegeven dat er sprake is van onder andere blaasvorming op de kiel en conservering. Ook is aangegeven dat de naad van kiel naar romp matig is. Bovendien is vermeld dat problemen in en onder het aanwezige laminaat alleen na destructief onderzoek kunnen worden vastgesteld en dat destructief onderzoek niet valt onder de standaardkeuring.
Het vervangen van het polyester tussenstuk door een tussenstuk van een epoxyharsmateriaal, zoals de consument wenst, is daarnaast een verbetering die niet aan de ondernemer ten laste kan worden gelegd. Ook als de ondernemer wel tekort geschoten zou zijn, komen de kosten daarom niet voor vergoeding in aanmerking. De schade kan ook hersteld worden door het resterende vocht, indien gewenst door middel van versnelde droging, weg te nemen. De maximale kosten daarvoor bedragen
€ 2.500,–.
Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
In het rapport van de keuring staat dat de naad van kiel naar romp matig is. Het rapport definieert ‘matig’ als: “Het beoordeelde valt buiten de gebruiktoleranties” en “Verder gebruik is mogelijk, vervanging of reparatie wordt aanbevolen”.
Polyester neemt nu eenmaal water op vanaf het moment dat het met water in aanraking komt. Uitslagen van vochtmeters zijn slechts indicatief.
Nu is het tussenstuk overal droog, behalve op het dikste gedeelte. Het polyesterstuk is (dus) verder in orde. De veiligheid is niet in geding. Er is geen sprake van een constructiefout en er is ook geen sprake van minderwaarde.
Er is geen sprake van een bijzondere constructie, dus was er ook geen aanleiding voor de ondernemer om op de constructie te wijzen.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
In geschil is of de ondernemer de consument er op had moeten wijzen dat de kiel van het onderwaterschip een tussenstuk van polyester bevat. Uit het verhandelde ter zitting maakt de commissie op dat de consument er niet over klaagt dat het tussenstuk in slechte staat verkeerde. Voor zover dat anders mocht zijn, stelt de commissie vast dat de ondernemer in het rapport van de aankoopkeuring concludeert dat er lichtblaasvorming is op kiel en conservering en dat de naad van kiel naar de romp plaatselijk matig is. Matig betekent in dat verband dat het beoordeelde buiten de gebruikerstolerantie valt en dat verder gebruik mogelijk is, maar dat vervanging of reparatie wordt aanbevolen. Mede nu een destructief onderzoek geen onderdeel uit maakt van een standaard aankoopkeuring zoals overeengekomen, acht de commissie de consument daarmee voldoende geattendeerd op de staat van het onderwaterschip. Bovendien worden de kosten voor herstel (ruimschoots) gedekt door hetgeen de verzekeraar van de consument heeft vergoed.
 
Betreffende de vraag of de ondernemer had moeten wijzen op het polyester tussenstuk, is de commissie van oordeel dat de deskundige heeft gehandeld binnen het raamwerk van de verleende opdracht: het beoordelen van de technische staat van de boot zonder destructief onderzoek. Ondanks hetgeen de consument ter zitting heeft gesteld, had de deskundige niet zonder destructief onderzoek kunnen constateren dat de kiel een polyester tussenstuk heeft, omdat het tussenstuk rondom is afgedekt met gelcoat. Bovendien betekent het enkele feit dat de kiel een tussenstuk van polyester heeft niet dat het schip technisch gezien van mindere kwaliteit is. Integendeel zelfs, het is de commissie uit eigen ervaring bekend dat boten met een polyester tussenstuk worden uitgerust omdat dit de vaareigenschappen van de boot bevordert.
Dat de boot met een polyester tussenstuk minder waard zou zijn dan met een kiel uit één stuk, acht de commissie op grond van het voorgaande ook niet aannemelijk. Een meerwaarde acht de commissie aannemelijker. Als al van de deskundige verwacht had kunnen worden dat hij de consument had gewezen op het polyester tussenstuk, dan is daardoor naar het oordeel van de commissie op zichzelf geen schade geleden.
 
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing
 
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie op 16 februari 2006.