Kilometerstand was ten tijde van de verkoop onjuist, waardoor de auto een lagere marktwaarde heeft en mogelijk hogere onderhoudskosten. De consument heeft hierdoor schade geleden.

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 91389

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 3 september 2014 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte VW Polo, tegen een door de consument te betalen prijs van € 9.995,–.

De overeenkomst is op 3 september 2014 uitgevoerd.

De consument heeft op 11 september 2014 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 3 september 2014 is de auto gekocht met een kilometerstand van 24530 km. Het serviceboekje was niet aanwezig. Dit was volgens de ondernemer zoekgeraakt.

Hierna heeft de consument de auto bij een garage te Dordrecht laten uitlezen. Daarbij werd een foutmelding van 14 februari 2013 aangetroffen bij een kilometerstand van 57281 km. Dat zou betekenen dat de kilometerstand in werkelijkheid 80.000 – 110.000 km moet zijn.

De consument heeft de ondernemer hiermee geconfronteerd, maar deze verlangde bewijs. Dat werd aangeleverd, maar dat was niet voldoende voor de ondernemer. Men ging steeds meer eisen stellen en verwijzen naar 3e partijen.

De consument moest bewijzen wie op de betreffende datum de kilometerstand in de bordcomputer heeft gezet. Dit is niet van toepassing nu het een opgeslagen foutmelding in de boordcomputer betreft.

Er is sprake van misleiding.

De schade van de consument bedraagt een geschatte waardevermindering van € 1.250,–.

De bemiddeling door de BOVAG heeft geen resultaat opgeleverd.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De NAP-stand is eerst in juni 2014 ingevoerd. Dat zegt niets over eerdere standen.

Op 12 september 2014 heeft de consument over deze kwestie al contact gezocht met de ondernemer.

De onduidelijkheid over de stand heeft ook gevolgen voor het uit te voeren onderhoud. Wellicht is het noodzakelijk om de distributieriem te vervangen. De consument kan geen risico nemen.

De consument heeft de originele uitdraai in zijn bezit en kan deze tonen. Hij heeft bovendien de ondernemer uitgenodigd om met hem naar de garage te Dordrecht te gaan om een en ander te laten verifiëren. De consument heeft voldoende bewijs aangeleverd. Hij kan zich vinden in de rapportage van de door de commissie ingeschakelde deskundige.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Aanvankelijk werd de ondernemer uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het deskundigenonderzoek. Met verbazing en teleurstelling heeft de ondernemer kennis genomen van de brief dat slechts een administratieve beoordeling is gedaan. Er is een beoordeling gedaan op basis van een gekopieerd A-4-tje met een gekopieerd visitekaartje.

De ondernemer voelt zich door deze beoordeling ernstig benadeeld, omdat niets wordt teruggevonden van een uitdraai van een officiële merkdealer waaruit blijkt dat de originele computer nog in de auto zit en bij wie de auto in 2013 is uitgelezen.

Er is puur gekeken naar een gekopieerd stuk papier dat de consument zelf of een buurjongen van 8 jaar jong zelf zou hebben kunnen maken.

Ook geeft de deskundige aan dat de historie van de auto niet is te achterhalen. Dat heeft de ondernemer ook bij de koop aan de consument laten weten. Wel heeft de ondernemer een NAP ter beschikking gesteld.

De auto is op een veiling door de ondernemer gekocht, volledig te goeder trouw.

De ondernemer heeft aangeboden de auto terug te nemen en ook is aangeboden om met de consument naar een merkdealer te gaan. De ondernemer is zelf ook naar de merkdealer geweest voor de koop. Toen is niet van een afwijking van de kilometerstand gebleken. Als dat wel zo zou zijn dan betaalt de ondernemer graag een bedrag van € 500,– aan de consument.

De consument wil er willens en wetens financieel beter van worden. Het lijkt raadzaam dat alsnog naar een merkdealer wordt gegaan om tot een definitief oordeel over de kilometerstand te komen. Het kan niet zo zijn dat een geprint A4-tje zonder briefhoofd als wettig middel wordt gebruikt, tegen een officieel kanaal waarvan gebruik van moet worden gemaakt.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Uit de tekst van de koopovereenkomst blijkt dat BOVAG-garantie is uitgesloten. De commissie is in dat geval niet bevoegd dit geschil inhoudelijke te  behandelen.

De auto is afkomstig uit Frankrijk. Er is geen kilometerhistorie. De ondernemer was er pas sinds 14 januari 2015 op de hoogte dat het geschil bij de commissie aanhangig was gemaakt. De commissie is slecht bereikbaar. Hij wilde bij het onderzoek zijn, maar dat werd administratief afgedaan. Er moet een uitdraai op papier van een merkdealer komen. Je kunt invoeren wat je wilt. Wellicht is een fout gemaakt.

De ondernemer heeft de voor de aankoop bij een dealer gemaakte uitdraai van de boordcomputer niet bij zich.

Het verschil tussen 30.000 km en 80.000 km is niet erg groot. Als bij een onderzoek door een merkdealer blijkt dat de kilometerstand niet deugt is de ondernemer bereid een vergoeding te betalen van € 500,–, niet meer.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.
De consument heeft op 3 september 2014 een VW Polo bij de ondernemer gekocht van bouwjaar 2011 met een kilometerstand van 24.530 kilometer.

De consument heeft op 11 september 2104 het motormanagement uit laten lezen bij een autobedrijf in Dordrecht.

Het Freeze Frame werd uitgelezen waaruit bleek dat het voertuig op 14 februari 2013 een kilometerstand had van 57.281 km.

Vaktechnisch oordeel
In eerste instantie heeft de deskundige het verleden van het voertuig opgevraagd (bijlage 2).

Deze auto is in zijn relatief korte historie door 5 eigenaars gebruikt en door 2 handelaren verhandeld.

Het betreft hier een in 2012 geïmporteerd voertuig die 1 jaar en 1 maand in het buitenland heeft gereden vermoedelijk als huurauto o.i.d.

De historie is niet te achterhalen.

Op 11 september 2014 werd het motormanagement uitgelezen bij een bij Bosch Car Service aangesloten bedrijf.

Het Freeze Frame geeft hier bij foutcode G 65 aan.
Dit is een storing aan het airco systeem.

Deze storing is op 14 februari 2013 opgeslagen bij een kilometerstand van 57.281.

De deskundige kan niet anders concluderen, mede gelet op de historie van dit voertuig, dat de uitgelezen kilometerstand van 57.281 km op 14 februari 2013 correct is.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

In het onderhavige geschil betwist de consument de juistheid van de kilometerstand van de door hem bij de ondernemer gekochte auto. Hij beroept zich daartoe op een door een derde garage uitgevoerd onderzoek waaruit blijkt van een kilometerstand van 57.281 km op 14 februari 2013.

De ondernemer betwist de juistheid van dit onderzoek, nu dit niet door een merkdealer is uitgevoerd en stelt daarbij dat slechts sprake is van een gekopieerde uitdraai, niet op officieel briefpapier. Iedereen zou een dergelijke kopie kunnen fabriceren.

Eerst ter zitting wordt door de ondernemer een beroep gedaan op de onbevoegdheid van de commissie nu tussen partijen de afspraak is gemaakt dat geen BOVAG-garantie, maar slechts een huisgarantie van 3 maanden op de draaiende delen is gegeven.

De commissie zal allereerst het beroep op haar onbevoegdheid behandelen.

Zij stelt daartoe voorop dat ingevolge de toepasselijke BOVAG-voorwaarden, zie artikel 15 lid 3 van de voorwaarden, BOVAG-garantie slechts kan worden afgezien indien de consument uitdrukkelijk schriftelijk verklaard af te zien van deze garantie. Op de koopovereenkomst komt wel een verklaring met een dergelijke strekking voor maar deze is niet voorzien van een paragraaf of handtekening van de consument. Bij de koop is geen gebruik gemaakt van het BOVAG-formulier om de koopovereenkomst te relateren, waarop wel een vakje kan worden aangekruist voor wat betreft de BOVAG-garantie en ruimte biedt aan een specifiek daarop gerichte paraaf en/of handtekening van de koper/consument.

De slotsom is dat niet op juiste wijze is afgezien van BOVAG-garantie, zodat de commissie bevoegd is het onderhavige geschil inhoudelijk te behandelen.

De commissie volgt in dit geschil het standpunt van de consument en overweegt daartoe als volgt.

De ondernemer betwist dat het geschrift dat door de consument aan hem en aan de commissie is verstrekt niet als wettig bewijsmiddel kan worden gebruikt. Er kan sprake zijn van manipulatie. Slechts een uitdraai van de boordcomputer door een merkdealer is naar de mening van de ondernemer voldoende.

Dit standpunt moet worden verworpen. Met de door haar ingeschakelde deskundige is de commissie van oordeel dat de juistheid van de uitlezing van het motormanagement door de derde –garage niet in twijfel kan worden getrokken en dat gelet op de gebruikte apparatuur manipulatie niet mogelijk is.

Daarbij komt dat de ondernemer zowel in de stukken als ter zitting heeft aangegeven over een uitdraai van de boordcomputer te beschikken van voor de verkoop aan de consument, welke wel is uitgevoerd door een merkdealer. Dit stuk is door de ondernemer niet overgelegd en was ter zitting niet in het bezit van de ondernemer. Merkwaardig nu de ondernemer er in de correspondentie bij herhaling op aandringt dat de auto door een merkdealer wordt uitgelezen.

Ook zou van de ondernemer mogen verwacht dat hij, als hij de resultaten van de uitlezing niet vertrouwde, contact met de derde garage over deze kwestie zou hebben opgenomen. Hiervan en evenmin van andere inspanningen van de ondernemer om tegenbewijs te verzamelen tegen het bewijs van de consument is echter niet gebleken. Het is gebleven bij woorden, waaraan in het licht van de gebleken omstandigheden geen geloof kan worden gehecht.

Het voorgaande maakt duidelijk dat het aannemelijk is geworden dat de kilometerstand van de auto ten tijde van de verkoop aan de consument niet juist is geweest en de ondernemer tekortgeschoten is in een behoorlijke nakoming van de koopovereenkomst met als factuurdatum 3 september 2014.

Ook kan worden gesteld dat de geleverde auto niet beantwoordt aan hetgeen de consument van de auto mocht verwachten, te weten een auto met een lagere kilometerstand dan in werkelijkheid het geval is.

De consument heeft zijn als gevolg van de wanprestatie van de ondernemer geleden schade begroot op € 1.250,– en daarbij tevens gewezen op de onzekerheid over het uit te voeren onderhoud vanwege de onduidelijkheid over de kilometerstand.

De commissie is van mening dat het door de consument gevorderde bedrag in overeenstemming is met de wettelijke maatstaven die gelden voor de beoordeling van een dergelijke schadevergoeding. De marktprijs voor een auto met een lagere kilometerstand, is, zo mag worden aangenomen hoger dan die met een hogere kilometerstand. Ook zal een auto met een lagere kilometerstand tot lagere onderhoudskosten aanleiding geven.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.250,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 18 februari 2015.