Klacht betreft brievenbus van pand op een bedrijventerrein; geen woonfunctie. Commissie niet bevoegd.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 60052

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft brievenbusgeschil.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   PostNl heeft bepaald dat de brievenbus op [het adres] dient te worden verplaatst omdat de huidige locatie niet zou voldoen aan het bepaalde in artikel 5 van het Postbesluit 2009. De consument is het daar niet mee eens. Het is veiliger waar de brievenbus nu staat en ook de postbeambten vinden dat beter.   De consument verlangt dat PostNl langskomt om de situatie serieus te bekijken en te beoordelen.   Standpunt van PostNl   Het standpunt van PostNl luidt in hoofdzaak als volgt.   PostNl beroept zich op de onbevoegdheid van de commissie. Het door de consument aanhangig gemaakte geschil betreft [het adres]. Dat pand heeft echter geen woonfunctie en staat op een bedrijventerrein. Op dat adres zijn enkele ondernemingen gevestigd; de consument woont er niet. De commissie is slechts bevoegd om geschillen van consumenten te beslechten.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Ingevolge artikel 3 van het Reglement Geschillencommissie Post heeft de commissie tot taak – onder meer – brievenbusgeschillen tussen consument en PostNl te beslechten. Onder een consument dient te worden verstaan de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die als geadresseerde een brievenbusgeschil heeft.   De consument is niet de bewoner van [het adres]. De daar gevestigde bedrijven vallen niet onder het bepaalde in artikel 3, voornoemd. Het verweer van PostNl slaagt derhalve.   Op grond van het voorgaande acht de commissie zich onbevoegd het geschil te behandelen.   De commissie overweegt nog wel als volgt. De consument heeft zich met zijn klachten tot PostNl gewend. Hij heeft dat gedaan op naam van een van de bedrijven die op [het adres] zijn gevestigd. PostNl heeft zijn klachtbrief beantwoord en daarbij verwezen naar de commissie. De antwoordbrief van PostNl is gericht aan het bedrijf dat op meergenoemd adres is gevestigd.   Nu PostNl zelf de consument heeft verwezen naar de commissie, is de commissie van oordeel dat, alhoewel de commissie onbevoegd is, het klachtengeld dient te worden vergoed.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.   PostNl dient een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 28 oktober 2011.