Klacht consument heeft geen betrekking op overeenkomst tussen ondernemer en consument; commissie onbevoegd

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WON09-1270

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit volgens de consument voort uit een op 9 december 2006 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot, kort samengevat, het leveren en monteren van een keuken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 12.773,–. De levering en montage vond plaats op of omstreeks 31 augustus 2009.   De consument heeft de klacht op of omstreeks 31 augustus 2009 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De gasleiding is verkeerd gelegd. Het had ongeveer 35 centimeter naar binnen geplaatst moeten worden onder het kookeiland, anders kan de consument geen plint zetten.   De consument verlangt dat de gasleiding zo ’n 35 centimeter wordt verplaatst onder het kookeiland.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Toen de ondernemer in gebreke werd gesteld voor een verkeerd geplaatste gasleiding, is een afspraak met de consument gemaakt. Daarbij werd vastgesteld dat de aannemer de gasleiding verkeerd had geplaatst. De consument heeft het geschil tegen de ondernemer aanhangig gemaakt bij de commissie, maar door of namens de consument kon niet worden aangegeven waarom de ondernemer wordt aangesproken voor de door de aannemer verkeerd aangelegde gasleiding. Die gasleiding is niet door of namens de ondernemer aangelegd, maar is aangelegd door de aannemer die geen enkele binding heeft met de ondernemer. De ondernemer heeft ten tijde van de aankoop een keukentekening opgesteld met alle relevante maatvoeringen en de consument zegt deze ter hand te hebben gesteld van zijn of haar aannemer. Dat de gasleiding foutief zou zijn aangelegd is een fout van die aannemer en de ondernemer kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. De commissie zal het geschil niet-ontvankelijk dienen te verklaren.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het geschil vloeit volgens de consument voort uit de op 9 december 2006 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot, kort samengevat, het leveren en monteren van een keuken. Voor zover de ondernemer bij de uitvoering van de levering en montage van de keuken gebruik maakte van het door haar ingeschakelde montagebedrijf (hierna: het montagebedrijf), is de ondernemer voor gedragingen of tekortkomingen van dat montagebedrijf op gelijke wijze aansprakelijk als voor eigen handelingen. De levering en montage door het montagebedrijf vond op of omstreeks 31 augustus 2009 namens de ondernemer plaats.   Die levering en montage vond plaats in een nieuwbouwwoning. In die nieuwbouwwoning zijn ook werkzaamheden verricht door een in opdracht van de consument werkzame aannemer (hierna: de aannemer). De ondernemer stelt onweersproken dat de volgens de consument onjuist geplaatste gasleiding niet door het montagebedrijf is geplaatst, maar door de aannemer. Gedragingen of tekortkomingen van de in opdracht van de consument werkzame aannemer kunnen niet aan de ondernemer worden toegerekend, maar komen tegenover de ondernemer voor rekening van de consument.   De consument stelt dat de aannemer de gasleiding heeft gelegd op basis van de door de ondernemer gemaakte tekeningen. Naar de commissie begrijpt legt de consument aan de klacht ten grondslag dat de ondernemer in het kader van de met de consument gesloten overeenkomst tekeningen heeft gemaakt, op basis waarvan de aannemer vervolgens de in de woning aanwezige gasleiding ten behoeve van de keuken onjuist heeft geplaatst. De ondernemer heeft die tekeningen echter alleen gemaakt in het kader van de (uitvoering van de) met de consument gesloten overeenkomst tot levering en montage van de keuken. Op grond van de op 9 december 2006 met de consument gesloten overeenkomst is de ondernemer slechts gehouden tot de nakoming van de verplichting dat de afgeleverde en gemonteerde keuken aan de overeenkomst moet beantwoorden. In dat kader is de ondernemer ook verplicht zorg te dragen voor een deugdelijke aansluiting van de geleverde en gemonteerde keuken(zaken) op het in de woning van de consument aanwezige leidingwerk, waaronder de bewuste gasleiding. Er zijn echter geen tussen partijen gemaakte afspraken gesteld of gebleken waarbij de ondernemer (ook) verplichtingen op zich heeft genomen met betrekking tot de aanleg, de staat en/of de situering van de in de woning aanwezige leidingen zelf, waaronder de bewuste gasleiding. Ook is niet gesteld of gebleken van tussen partijen gemaakte afspraken op grond waarvan de ondernemer tekeningen zou maken ten behoeve van de aanleg, de staat en/of de situering van de in de (keukenruimte van de) woning aanwezige leidingen zelf, waaronder de bewuste gasleiding. De aanleg, de staat en/of de situering van die in de woning aanwezige leidingen zelf, komt tegenover de ondernemer voor risico van de consument. Voor zover de consument de bewuste gasleiding zelf door de aannemer heeft laten (ver)plaatsen aan de hand van door de ondernemer ten behoeve van de te leveren en monteren keuken gemaakte tekeningen, staat dat buiten de overeenkomst die de consument op 9 december 2006 met de ondernemer heeft gesloten. Dat de consument die door de ondernemer gemaakte tekeningen wel aan de aannemer ter hand heeft gesteld om te gebruiken voor de aanleg en/of de situering van de bewuste gasleiding in de keukenruimte van de woning, berust op een keuze van de consument zelf maar vind geen grondslag in de op 9 december 2006 tussen partijen gesloten overeenkomst met betrekking tot de levering en montage van de keuken.   Artikel 3 van het Reglement bepaalt – voor zover hier van belang – dat de commissie tot taak heeft geschillen tussen consument en ondernemer te beslechten, voor zover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de ondernemer te leveren of geleverde diensten en/of zaken op het terrein van de woninginrichting. Omdat uit het voorgaande volgt dat de klacht van de consument geen betrekking heeft op de totstandkoming of de uitvoering van de op 9 december 2006 tussen partijen gesloten overeenkomst met betrekking tot de levering en montage van de keuken, acht de commissie zich onbevoegd het geschil te behandelen.   Daarom wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 17 maart 2010.