Klacht gemeenschappelijke gedeelte niet door consument.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Garantiewoningen    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 56322

De uitspraak:

Verloop van de procedure   De arbiters verwijzen voor het verloop van de procedure naar het arbitraal tussenvonnis van 29 juni 2012, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd.   Conform het tussenvonnis heeft het secretariaat van de commissie de VVE in de gelegenheid gesteld zich als partij in de onderhavige procedure te voegen. Beide andere partijen zijn in de gelegenheid gesteld nog nader te reageren.   De ondernemer heeft per brief van 23 juli 2012 gereageerd. De ondernemer geeft daarbij aan dat zij diverse acties heeft ondernomen om het probleem met betrekking tot de geluidsoverlast weg te nemen. De ondernemer heeft begrepen dat de klachten aanzienlijk zijn verminderd. De ondernemer onderzoekt nog hoe de thans nog aanwezige geluidsoverlast kan worden weggenomen.   Van de VVE en de consument heeft de commissie geen reactie meer ontvangen.   Hierop heeft het secretariaat van de commissie richting de VVE bevestigd dat ervan wordt uitgegaan dat de VVE zich niet zal voegen in deze procedure. Beide andere partijen zijn wederom in de gelegenheid gesteld nog een nadere reactie te geven. De commissie heeft geen reacties meer ontvangen. De commissie heeft aangegeven zich voldoende ge├»nformeerd te achten om op basis van de stukken uitspraak te doen.   Er is een waarborgcertificaat afgegeven met nummer [waarborgcertificaatnummer].   Beoordeling van het geschil   Op grond van het vorenstaande wordt beslist als volgt.   Ingevolge de garantieregeling garandeert de ondernemer de gemeenschappelijke zaken aan de Vereniging van Eigenaars en de individuele gedeelten aan de individuele verkrijgers. De arbiters stellen vast dat de waterpomp behoort tot de gemeenschappelijke zaken waarover de VVE het beheer voert en ook de andere appartementseigenaren een gemeenschappelijk belang (kunnen) hebben bij het goed functioneren van deze pomp zodat de klacht op deze formele grond moet worden afgewezen. Van een machtiging van de VVE aan de consument om dit punt aan te brengen is niet gebleken.   De arbiters achten de consument niet-ontvankelijk in haar klacht voor zover het een beroep op de garantieregeling betreft. Voor zover de consument een beroep doet op de (koop)-/aannemingsovereenkomst achten de arbiters zich onbevoegd onder verwijzing naar het tussenvonnis voornoemd.   Op grond van het vorenstaande wordt beslist als volgt.   Beslissing   De arbiters, rechtdoende naar de regelen des rechts:   I. verklaren zich niet bevoegd om kennis te nemen van de onderdelen van het geschil tussen partijen die uitsluitend betrekking hebben op de wijze van totstandkoming, inhoud en/of uitvoering van de door hen gesloten GIW koop- en/of aannemingsovereenkomst(en) met uitzondering van opleveringsklachten;   II. verklaren zich wel bevoegd kennis te nemen van de onderdelen van het geschil tussen partijen die uitsluitend betrekking hebben op de nakoming van de garantie- en waarborgregeling en de verplichtingen die die regeling op de ondernemer heeft gelegd en opleveringsklachten, en alleen in zoverre oordelend:   III. verklaren de consument niet-ontvankelijk in haar klacht.   Dit arbitraal vonnis is gewezen te Den Haag op 20 november 2012 door de Geschillencommissie Garantiewoningen.