Klacht niet eerst aan ondernemer voorgelegd. Consument niet ontvankelijk

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 41631

De uitspraak:

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft een abonnement voor internet en telefonie bij de ondernemer. Hij stelt dat er na de oplevering veelvuldig storingen zijn geweest. Door de storingen op het netwerk is schade ontstaan aan de computer van de consument.   De consument verlangt schadevergoeding.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer stelt dat de klachten van de consument niet eerst bij de ondernemer zijn ingediend en doet een beroep op artikel 6 van het Reglement van de commissie. De ondernemer verzoekt de consument in zijn klachten niet te ontvangen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Ingevolge het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van het Reglement verklaart de commissie op verzoek van de ondernemer – gedaan bij eerste gelegenheid – de consument in zijn klacht niet ontvankelijk indien hij zijn klacht niet eerst overeenkomstig de op de overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden bij de ondernemer heeft ingediend en vervolgens bij de commissie aanhangig heeft gemaakt.   De consument is in de gelegenheid gesteld zich over het standpunt van de ondernemer uit te laten, maar uit het antwoord van de consument is niet aannemelijk geworden dat zijn klachten eerst aan de ondernemer zijn voorgelegd, voordat de klacht bij de commissie is ingediend.   De commissie is van oordeel dat het beroep van de ondernemer op artikel 6 van het Reglement dient te slagen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument wordt in zijn klacht niet-ontvankelijk verklaard.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten op 10 december 2010.