Klacht over serreprobleem ongegrond verklaard

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (non)conformiteit / Deskundigenonderzoek    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: Bindend Advies na Tussen Advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 196237/201767

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betrof een serre waarbij een ruit uit de sponning was geraakt. De commissie heeft het tussenadvies van 17 april 2023 als leidraad genomen, waarin werd besloten tot een deskundigenonderzoek om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Volgens het deskundigenrapport was de constructie van de serre niet vormvast, wat leidde tot problemen met de ruit wanneer de zonwering werd geopend en gesloten. De commissie heeft geoordeeld dat het probleem niet te wijten was aan constructieve gebreken of fouten van de ondernemer die de serre had geplaatst. De mogelijke oorzaak, een overdruksituatie door het openen van schuifdeuren, werd als aannemelijk beschouwd maar niet als een constructiefout. Daarom heeft de commissie de klacht van de consument ongegrond verklaard en is het verzoek afgewezen.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Groen (verder te
noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft in eerste instantie plaatsgevonden op 17 april 2023, waarna op 26 april 2023 een
tussenadvies is gevolgd en daarna een nader deskundigenonderzoek .

De commissie heeft de behandeling van het geschil vervolgens op basis van de stukken, zonder
mondelinge behandeling, afgedaan.

Onderwerp van het geschil en de standpunten van partijen
De commissie verwijst in deze naar hetgeen zij heeft overwogen in haar tussenadvies van 17 april 2023. Bij
dat tussenadvies heeft de commissie tot een nader deskundigenonderzoek besloten teneinde nader te
worden geïnformeerd over de oorzaak van het uit de sponning raken van een ruit in het serredak, alsmede
over de mogelijkheden van herstel.

Het nader deskundigenonderzoek
De deskundige Ing. C.G. Verdoorn heeft op 24 juli 2023 zijn rapport uitgebracht. Zijn bevindingen luiden,
voor zover hier van belang:

Bij het openen en sluiten van de zonwering werd geen zijwaartse verplaatsing van de dakspoor ter plaatse
van de rechterkopgevel waargenomen. Zowel de schuifdeuren ter plaatse van de langsgevel van de
schuifpui als de kopgevel van de schuifpui konden zonder problemen worden geopend. Dit duidt op een
beperkte verticale vervorming van deze elementen van de serre.
Het openen en sluiten van de zonwering op het dak van de serre leidt niet tot een horizontale verplaatsing
van de dakspoor van de rechterkopgevel. Hoewel de daksporen ‘doorhangen’, verklaart dit niet het
losraken van de ruit. De constructie van de serre is niet vormvast.

Volgens de consument waren op 29 juni 2022 (toen de doorhangende ruit ter plaatse van de
rechterkopgevel werd geconstateerd) zowel de schuifdeuren ter plaatse van de langszijde als de
schuifdeuren ter plaatse van de kopgevel geopend. Hierdoor kan de wind de overdruksituatie hebben
gecreëerd in de serre waardoor het dak van de serre als het ware is opgetild. De spoor van de kopgevel is
via de kolom van de kopgevel bevestigd aan de funderingspoer. Deze dakspoor heeft onder invloed van de
overdruk een beperkte opwaartse verplaatsing ondergaan ten opzichte van de overige naastgelegen
sporen van de dakconstructie. Hierdoor is de (diagonale) afstand tussen de spoor ter plaatse van de
kopgevel en de naastgelegen spoor vergroot waardoor de ruit uit de sponning kon geraken. Nadat de
daksporen waren teruggezakt is de ruit van het dak niet in de oorspronkelijke positie teruggeraakt.
Als oplossing voor het probleem kan worden gedacht aan het fixeren van de daksporen door het
bovendaks aanbrengen van twee rvs spandraden die tussen de kopgevels worden gespannen. Hiermee
wordt de serre niet vormvast maar het uitvallen van ruiten van het dak wordt hiermee wel opgelost. De
hieraan verbonden kosten berekent de deskundige op € 1.675,–.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Gelet op het feit dat de serre door de ondernemer in 2018 is geplaatst en het probleem zich eerst in 2022
heeft voorgedaan, en op het feit dat de deskundige niet heeft vastgesteld dat de serre constructieve
gebreken kent of verkeerd door de ondernemer is aangebracht, kan de commissie niet tot het oordeel
komen dat de ondernemer aansprakelijk is te houden voor het probleem van de doorhangende serreruit en
het herstel daarvan. De door de deskundige als mogelijke oorzaak van het probleem omschreven
gebeurtenis komt de commissie aannemelijk voor en duidt op zich niet op een fout in de constructie of in
het aanbrengen van de serre.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit de heer mr. R.J. van Boven, voorzitter, de
heer B. van Swigchem, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 29 augustus 2023.