Klacht te laat ingediend

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: niet-ontvankelijkverklaring   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 131580/138947

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft een cheque verstuurd naar zijn bank, en de brief is vermist geraakt. De consument wil dat de ondernemer de waarde van de cheque vergoed. De ondernemer doet een beroep op niet-ontvankelijkheid van de consument, omdat de klacht te laat bij de commissie is ingediend. De commissie verklaart de consument op die grond niet ontvankelijk in zijn klacht.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een verzonden pakket dat vermist is.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

“I sent a cheque via [aanbieder] to my bank located in another country, but it was lost. They investigated and confirmed this. I bought insurance from [aanbieder] to cover the value of this cheque. I cannot get a new cheque and [aanbieder] refuses to pay for the value of the cheque. “

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft een klacht ingediend over een pakket met de Verzekerservice onder de barcode […] die hij heeft verzonden op 8 mei 2020 naar de Verenigde Staten. Naar de consument aangeeft bevatte de brief Amerikaanse cheques (Economic Impact Payments) van de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Het pakket is niet afgeleverd bij de geadresseerde, maar vermist geraakt. De consument heeft hiervan op 3 augustus 2020 een melding gedaan bij [klantenservice aanbieder].

In artikel 6 lid 1 onder b van het Reglement van de Geschillencommissie Post staat aangegeven dat de commissie, op verzoek van [aanbieder] de consument niet-ontvankelijk kan verklaren indien hij het geschil niet binnen twaalf maanden na de datum waarop hij de klacht bij de ondernemer indiende bij de commissie aanhangig heeft gemaakt. De consument heeft op 3 augustus 2020 zijn klacht ingediend bij [aanbieder] klantenservice. Het geschil bij de Geschillencommissie heeft hij op 29 november 2021 ingediend volgens het klachtformulier. Dit is niet binnen de in het Reglement bepaalde twaalf maanden-termijn gebeurd. Het geschil van de consument had voor 3 augustus 2021 ingediend moeten worden. Nu dat niet is gedaan verzoekt [aanbieder] de Geschillencommissie de klacht van de consument dan ook niet-ontvankelijk te verklaren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De klacht van de consument is op 28 september 2021 ontvangen en daarmee is de termijn voor ontvankelijkheid volgens het reglement overschreden zoals de ondernemer terecht aanvoert. Dit betekent dat de klacht niet-ontvankelijk verklaard moet worden. Als de consument eerst andere wegen heeft bewandeld om zijn bezwaar aan de orde te stellen komt het voor zijn risico dat hij daarmee de termijn voor behandeling bij de commissie heeft laten verstrijken.
Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
De consument wordt niet-ontvankelijk verklaard in zijn klacht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post, bestaande uit de heer mr. J.M.J. Godrie, voorzitter,
de heer drs. G.J.F.M. Klaas, de heer H.W. Zuur, leden, op 14 januari 2022.