Klachten over reisagent met betrekking tot annuleringskostenverzekering; ANVR boekingsvoorwaarden van toepassing.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Procedure    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI05-0516

De uitspraak:

Artikel 8.3 van de ANVR Boekingsvoorwaarden bepaalt dat klachten over door de reisagent verstrekte adviezen en informatie binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, doch in ieder geval binnen één jaar na het advies of de verstrekte informatie, schriftelijk en gemotiveerd bij de reisagent moeten worden ingediend. Als de klacht niet tijdig tot tevredenheid wordt opgelost, kan de reiziger binnen drie maanden na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, doch in ieder geval binnen één jaar na het gegeven advies of de verstrekte informatie de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie.

Artikel 5 van het Reglement Geschillencommissie Reizen bepaalt dat de commissie de consument ambtshalve in zijn klacht niet ontvankelijk verklaart indien hij zijn klacht niet eerst overeenkomstig de op de overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden bij de ondernemer heeft ingediend en vervolgens bij de commissie aanhangig heeft gemaakt. Tenzij klager niet valt te verwijten dat hij de klacht niet heeft ingediend overeenkomstig de voorwaarden.

De commissie stelt vast dat het geschil betrekking heeft op een drietal via bemiddeling door de reisagent afgesloten annuleringskostenverzekeringen. De annuleringskostenverzekeringen werden afgesloten op respectievelijk 10 juni 1999, 1 oktober 2001 en 26 september 2003. Klager was eerst op 12 oktober 2004 op de hoogte van de feiten op basis waarvan hij vervolgens op 18 oktober 2004 een klacht aan de reisagent heeft voorgelegd. De reisagent heeft inhoudelijk op de klacht gereageerd per brief gedateerd 15 november 2004. Partijen hebben vervolgens nog gecorrespondeerd tot en met 23 februari 2005. Op 10 maart 2005 werd tenslotte door de commissie het verzoek van klager ontvangen het geschil in behandeling te nemen.

In zijn correspondentie met klager en in zijn verweer beroept de reisagent zich beurtelings op de ANVR Reisvoorwaarden en de ANVR Boekingsvoorwaarden. Op de boekingsbevestigingen is vermeld dat indien wordt gehandeld in de hoedanigheid van reisorganisator de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing zijn en indien wordt gehandeld in de hoedanigheid van reisagent/wederverkoper de ANVR Boekingsvoorwaarden van toepassing zijn. De commissie merkt daarover het volgende op. Bij het adviseren over en afsluiten van de annuleringskostenverzekering heeft de reisagent naar het oordeel van de commissie gehandeld in de hoedanigheid van reisagent. Het feit dat de reisagent, bij het boeken van de betreffende (samengestelde) reizen waarvoor de annuleringskostenverzekeringen zijn afgesloten, wellicht heeft gehandeld in de hoedanigheid van reisorganisator doet daaraan niets af. De commissie is derhalve van oordeel dat op de betreffende dienstverlening (het adviseren over en afsluiten van een annuleringskostenverzekering) de ANVR Boekingsvoorwaarden van de Vereniging van ANVR Reisagenten van toepassing zijn.

Op grond van de weergegeven feiten stelt de commissie vast dat klager zijn klachten te laat heeft voorgelegd aan zowel de reisagent als de commissie. Het feit dat klager eerst enige tijd na het afsluiten van de betreffende verzekeringen bekend werd met de relevante feiten zou onder omstandigheden wellicht een (geringe) termijnoverschrijding rechtvaardigen. Echter de commissie moet tevens vaststellen dat er tussen de diverse boekingsdata en het moment dat klager het geschil aan de commissie voorlegde respectievelijk ruim 5 jaar, ruim 3 jaar en bijna 1½ jaar is verstreken. Bovendien heeft klager na het bekend worden van de relevante feiten bijna 5 maanden laten passeren alvorens het geschil aan de commissie voor te leggen. De commissie is derhalve van oordeel dat klager te lang heeft gewacht.

Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende kan de commissie niet tot het oordeel komen dat klager ter zake van de termijnoverschrijding redelijkerwijs geen verwijt treft.

De commissie besluit derhalve het geschil niet in behandeling te nemen.

Beslissing

Klager wordt in zijn klacht niet ontvankelijk verklaard.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 20 juni 2005.