Klager heeft mondeling geklaagd bij boekingskantoor. Boekingskantoor had klager moeten wijzen op de juiste procedure (schriftelijk klagen).

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Procedure    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI05-2080

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 september 2005 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een verblijf in een appartement voor twee personen op Rhodos in Griekenland op basis van logies, voor de periode van 8 september 2005 tot en met 12 september 2005 dan wel 11 september 2005 voor de som van € 664,–.

Klager heeft op 12 september 2005 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.

Er is geboekt voor een vijfdaagse reis met als terugkomdag 12 september 2005. Het bleek echter een vierdaagse reis te zijn. Het reisbureau geeft toe een fout te hebben gemaakt. Indien echter tevoren bekend was geweest dat het hier een vierdaagse reis betrof, dan zou er nimmer zijn geboekt. We zijn daarom de dupe geworden van een vergissing van het reisbureau.

Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.

Het reisbureau heeft de gemaakte fout erkend en heeft de door klager gemaakte kosten, zijnde € 37,– vergoed. In dit verband wordt opgemerkt dat er geen sprake kan zijn geweest van een vijfdaagse reis. Het is immers computertechnisch onmogelijk om een vijfdaagse reis met als vertrek 18 september 2005 te boeken. Ons reserveringssysteem zal bij het invoeren van deze reis direct de vlucht als onbeschikbaar geven en het is niet mogelijk deze foutmelding te negeren. Voorts is van belang dat klager de reis heeft gekregen, welke hij heeft geboekt. Op zichzelf wordt betreurd dat klager de verwachting had een vijfdaagse reis te zullen maken.

De compensatie van € 70,–, welke aan klager is geboden, wordt door ons voldoende geacht.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op zichzelf wil ook de commissie uitspreken dat zij begrip heeft voor het feit dat klager teleurgesteld is, nu hij dacht een vijfdaagse reis te maken, terwijl dit in de praktijk een vierdaagse reis betrof. Op grond van de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting is voor de commissie komen vast te staan dat het boekingskantoor voor de gemaakte fout verantwoordelijk is, hetgeen betekent dat de reisorganisator hiervoor aansprakelijk is. De commissie is evenwel van oordeel dat de reisorganisator in casu het boekingskantoor door op 14 september 2005 aan klager een vergoeding te geven van € 70,–, aan zijn verplichtingen heeft voldaan. In dit verband heeft de commissie laten wegen dat klager – hoewel hij oprecht van mening was een vijfdaagse reis te boeken – slechts heeft betaald voor een vierdaagse reis en derhalve heeft gekregen waarvoor hij had geboekt. Het feit dat hij in de veronderstelling verkeerde voor een reis van vijf dagen geboekt te hebben, kan dit niet anders maken.
Dit temeer nu klager de door hem extra gemaakte kosten vergoed heeft gekregen.

Voor een verdere vergoeding ziet de commissie dan ook geen aanleiding.

De commissie acht het aanbod dat de reisorganisator heeft gedaan ter oplossing van de op zichzelf terechte klacht, voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. Klager is ten onrechte niet op dit aanbod ingegaan.
Omdat dit aanbod reeds voor het aanhangig maken van het geschil bij de commissie is gedaan, is de klacht ingevolge het reglement van de commissie in die zin derhalve ongegrond.
De reisorganisator is echter gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, nu de commissie dit een redelijke oplossing van het geschil acht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door klager verlangde wordt afgewezen.
De reisorganisator is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voorzover daaraan nog niet is voldaan.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 15 maart 2006.