Klager heeft veel hinder ondervonden nu de kampeerplek niet een mooie, rustig gelegen plaats bleek, waarvoor geboekt is.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Informatie schriftelijk    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 89900

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 9 januari 2014 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een verblijf in een bungalowtent op een camping voor vier personen te Valras Plage in Frankrijk op basis van logies, voor de periode van 22 juli 2014 t/m 5 augustus 2014 voor de som van € 1.914,–.

Klager heeft op 23 juli 2014 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreid beschreven in aan partijen bekende brieven respectievelijk e-mails aan de reisorganisator.

We hadden na raadpleging van de website van de reisorganisator bij boeking aangegeven dat we een plaats wilden zo dicht mogelijk aan het strand, want dat was zo ver mogelijk van animatie, zwembad en kinderboerderij. Dat is ook door de reisorganisator bevestigd. Bij onze aankomst bleek echter dat de tenten van de reisorganisator twee weken voor de opening van het seizoen waren verplaatst naar de andere kant van het terrein en zich op circa 50 meter van de animatie en het zwembad en op ongeveer 5 meter van de kinderboerderij bevonden. De reisorganisator heeft ten onrechte ons hierover niet vantevoren ingelicht (vgl. art. 14 ANVR-voorwaarden). Daardoor waren we niet in de gelegenheid om te annuleren of te wijzigen. Bij onze aankomst ter plaatse hebben we direct onze onvrede geuit. De medewerkers van de reisorganisator ter plaatse beaamden dat het een minder goede locatie met meer overlast betrof, maar er waren geen alternatieve plaatsen op de camping aanwezig.
Het betekende dat we om kwart over vijf in de ochtend werden gewekt door de haan van de kinderboerderij. Rond het middaguur was er animatie bij het zwembad en van half negen ’s avonds was er avondanimatie tot half één. Het betekende dat de kinderen van twee en drie jaar geen rustmomenten kenden. Daar kwam nog bij de overlast van de stank en de muggen van de kinderboerderij, terwijl de campingplaats zeer klein was: de tafel stond ongeveer één meter van de straat.
Er werd ons een alternatief geboden, maar dat was niet passend: op aanzienlijke afstand voor een veel kortere periode (zes dagen) tegen bijbetaling van aanvankelijk € 400,– en later € 300,–. Omdat de reisorganisator geen ander alternatief bood zagen we ons genoodzaakt het tweede deel van onze vakantie te annuleren en zijn we op zondagochtend 27 juli, drie dagen voor het eindigen van de eerste week, vertrokken. Op 23 juli 2014 hebben we voor de tweede week geannuleerd.

Klager stelt niet tevreden te zijn met het door de reisorganisator gedane aanbod d.d. december 2014, maar verlangt een hogere vergoeding, te weten € 1.905,–.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreider beschreven in de aan partijen bekende brieven respectievelijk e-mails aan klager.

Het klopt dat er andere plaatsen op de camping aan onze organisatie waren toegewezen, maar we hoeven onze gasten daarover niet vantevoren in te lichten, want plaatsen zijn altijd onder voorbehoud en kunnen qua grootte afwijken van elkaar. Verder blijkt dat veel gasten een voorkeur hebben voor een centrale ligging. In ieder geval moet bedacht worden dat in het hoogseizoen animatie en faciliteiten op volle toeren draaien. Bovendien hebben we een alternatief geboden op camping Beach garden. Na de annulering voor de tweede week konden we de bungalowtent niet opnieuw verhuren en omdat we menen correct gehandeld te hebben bieden we ook geen vergoeding aan.
Bij de boeking was op onze website onder meer vermeld dat alleen tegen extra betaling voorkeuren konden worden gegarandeerd, dat de plaatsen ten opzichte van het jaar ervoor kunnen wijzigen en dat als een opgegeven voorkeur niet mogelijk is de boeker daarover niet wordt geïnformeerd.
Er is geboekt voor een camping met 1280 plaatsen en dat betekent veel animatie en faciliteiten. Wie met kleine kinderen boekt voor een camping met een constante dynamiek en daarmee gepaard gaande geluidsproductie, van de omgeving, van de activiteiten, van de buren, etcetera, moet zich daarvan rekenschap geven. Overigens werd eerst gemeld dat de animatie tot 23.30 uur duurde en niet tot 0.30 uur, maar er valt op te wijzen dat dit incidenteel moet zijn geweest nu op de camping het vanaf 23.00 uur stil moet zijn.
In ons reisaanbod bieden we nergens parkeergelegenheid bij de tenten aan; de auto’s worden geparkeerd nabij de tenten, naast of deels op de paden, afhankelijk van de situatie die van dag tot dag kan verschillen.
Op 23 juli is voor de tweede week als alternatief een stacaravan aangeboden in een plaats op circa dertig minuten autorijden en tegen bijbetaling van € 185,–, maar dat alternatief was niet de volle week beschikbaar en we begrijpen dat klaagster dit geen goed alternatief vond.

De reisorganisator heeft d.d. 8 december 2014 een vergoeding aangeboden van € 192,– zijnde 10% van de reissom.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen is in confesso dat klager bij aankomst op de camping geconfronteerd werd met een andere situatie dan klager had verwacht nu de nieuwe eigenaar van de camping een andere indeling had gemaakt en aan de reisorganisator plaatsen op een ander gedeelte van de camping had toegewezen, namelijk dicht(er) bij zwembad, animatie en kinderboerderij. Partijen zijn het er ook over eens dat deze gewijzigde indeling voor de nodige overlast heeft gezorgd. De reisorganisator heeft daarom ook een bedrag van € 192,– aan klager vergoed voor de dagen dat hinder werd ondervonden. Ook verschillen partijen niet van mening over het feit dat klager heeft geboekt naar aanleiding van een mededeling op de website van de reisorganisator waarin gesproken wordt over `mooie, rustig gelegen plaatsen’. Naar de commissie begrijpt was die mededeling geplaatst voordat de nieuwe, gewijzigde indeling was doorgevoerd en had er nog geen aanpassing van de tekst op de website plaats gevonden nu die gewijzigde indeling veertien dagen voor de komst van klager was geëffectueerd.
De reisorganisator is van mening dat de gewijzigde indeling niet vantevoren aan klager had behoeven te worden meegedeeld en verwijst daarbij naar de eigen algemene voorwaarden.
Echter nu klager had geboekt naar aanleiding van mededeling op de website van de reisorganisator waarin gesproken wordt over `mooie, rustig gelegen plaatsen’ en de reisorganisator zelf heeft toegegeven dat sprake was van overlast, staat vast dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming door de reisorganisator. Dat betekent dat klager met recht het verblijf voor de tweede week kon annuleren en dat hij het voor die week betaalde bedrag terug behoort te ontvangen.
Nu de reisorganisator al een bedrag van € 192,– ter zake van de overlast gedurende klagers verblijf heeft voldaan en de commissie zulks een reëel bedrag vindt, zal de veroordeling slechts betrekking hebben op de terugbetaling van het betaalde voor de geannuleerde, tweede week.

Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden en kosten heeft moeten maken, dat de reisorganisator klager een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding vast op het hierna te noemen bedrag.

De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 945,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de reisorganisator bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,50 aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 500,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 3 februari 2015.