Klager is geen consument maar een rechtspersoon, commissie onbevoegd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: (On)bevoegdheid    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: onbevoegdverklaring   Uitkomst: onbevoegd   Referentiecode: 7208/14707

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De klager is in dit geval een plaatselijke belangenvereniging. De vraag is of zij als consument is aan te merken. De klager stelt dat zij geen zakelijk contract heeft met de ondernemer. De factuur wordt elk jaar op naam van de secretaris van de klager opgesteld. De ondernemer vindt dat de klager niet voldoet aan het begrip ‘consument’ zoals dit in artikel 1 van het Reglement is omschreven. De commissie oordeelt dat de klager niet is aan te merken als consument, maar als rechtspersoon. Dat de klager een ideële doelstelling heeft veranderd hier niets aan. Nu de klager geen consument is, is de commissie niet bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de voorvraag of de klager als een consument is aan te merken.

Standpunt van de klager
Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.

De klager heeft geen zakelijk contract met de ondernemer. De factuur voor de kosten van de ondernemer wordt elk jaar op naam van de secretaris van de klager gesteld. Het bestuur van de klager bestaat uit 5 vrijwilligers. De klager beoogt slechts een ideëel doel na te streven.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer wijst op het bepaalde in artikel 3 van het Reglement van de commissie en geeft aan dat het de taak van de commissie is om geschillen tussen een consument en een ondernemer te beslechten.

Naar de mening van de ondernemer voldoet de klager niet aan het begrip “consument” zoals dat in artikel 1 van het Reglement is omschreven.

Het onderhavige geschil is aanhangig gemaakt door de klager c.q. de secretaris van klager. De klager is de contractspartij van de ondernemer met betrekking tot de onderhavige aansluiting. De klager is een rechtspersoon. Dit brengt mee dat de klager niet-ontvankelijk moet worden verklaard door de commissie.

Beoordeling van het geschil
De commissie stelt voorop dat zij desgevraagd dan wel ambtshalve of op verzoek gehouden is haar bevoegdheid te beoordelen dan wel vast te stellen of de partij die een geschil bij haar aanhangig maakt al dan niet ontvankelijk is.

Naar het oordeel van de commissie is de klager niet aan te merken als een consument. De klager is een rechtspersoon met een ideële doelstelling, die met de inzet van vrijwilligers wordt nagestreefd. Dit doet aan de rechtspersoonlijkheid niet af.

De klager kwalificeert derhalve niet als consument noch is daarmee te vereenzelvigen.

De klager kan desgewenst het geschil bij de Geschillencommissie Energie voor de zakelijke markt aanhangig maken.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart zich niet bevoegd om van het onderhavige geschil kennis te nemen.

Aldus beslist en vastgelegd door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, E.J.C. van Lier en mr. E.J.P.J.M. Kneepkens, leden, op 27 februari 2020.