Klager mocht afgaan op mededeling van de receptie van het hotel over de terugvlucht op een later tijdstip

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Informatie mondeling    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 63936

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een via een boekingskantoor op 19 oktober 2011 met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor 2 personen naar Side (Turkije) met verblijf in een hotel op basis van all inclusive en met vertrek op 5 november 2011 en terugkeer op 12 november 2011 voor de prijs van € 1.034,–.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben op het punt van de terugreis problemen ondervonden. In het informatieboek van de reisorganisator in het hotel stond vermeld dat het vertrek voor de vlucht naar Amsterdam vanuit het hotel om 07.20 uur zou zijn. Oorspronkelijk stond op onze vliegtickets als vertrektijd 04.15 uur vermeld. Wij werden om 04.00 uur gewekt door de receptie. Wij zijn toen opgestaan doch meteen belde de receptie weer met de mededeling dat wij toch om 07.20 uur zouden vertrekken. Men verontschuldigde zich toen ook voor het te vroege wekken. Toen wij vervolgens om 07.00 uur klaar stonden voor de bus naar het vliegveld wilde de chauffeur ons niet meenemen. Door bemiddeling van de receptie moest de inmiddels al vertrokken bus weer terugkeren en zijn wij meegereisd naar het vliegveld. Aldaar bleek bij de balie van de vliegmaatschappij dat ons toestel vertrokken was. De vertegenwoordiger van de reisorganisator kon ons toen niet helpen. Wij zijn toen geholpen door een Turkse employee die Vlaams sprak. Omdat er pas enkele dagen een terugkeer naar Amsterdam mogelijk was, zijn wij uiteindelijk met een Duitse vliegmaatschappij naar Düsseldorf gevlogen en wij hebben aldaar een auto gehuurd om naar onze auto te rijden die op Schiphol stond. Wij hebben de vliegtickets voor de terugreis en de autohuur zelf moeten betalen. De kosten daarvan beliepen in totaal € 1.582,–. Voor de schade verlangen wij een vergoeding van € 1.500,–.   Ter zitting heeft klager onder meer nog aangevoerd.   Ik volhard bij mijn eerder standpunt. In het boek van de reisorganisator bij de hotelreceptie was alleen een vlucht van [naam vliegtuigmaatschappij] vermeld. Dat boek hebben wij de dag vóór vertrek geraadpleegd. Wij zouden met een Turkse maatschappij terug vliegen. Op onze ticket stond een vertrektijd vermeld van 08.15 uur. Daarom waren wij ook om 04.00 uur in de ochtend reisvaardig. Toen wij aankwamen was het vliegtuig vertrokken. Een Nederlandse vertegenwoordiging van de reisorganisator was niet behulpzaam en vertoonde nauwelijks interesse. Een Vlaams sprekende employee heeft toen nog van alles geprobeerd maar er was die dag geen andere vlucht meer mogelijk. Het was die vroege ochtend niet mogelijk om met een vertegenwoordiger van de wederpartij in contact te komen. De receptionist zei ons, toen wij gewekt werden, dat wij later zouden vliegen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Door ons is nog niet inhoudelijk op de klacht gereageerd. Hiervoor bieden wij onze verontschuldigingen aan. Klager stond van het begin af aan voor de terugvlucht genoteerd met een vertrektijd van 08.00 uur. Deze vertrektijd is altijd zo geweest. Uit het rapport van onze reisleiding kan worden opgemaakt dat op de vertreklijst in het hotel als afhaaltijd 04.20 uur was genoteerd. Als er bij klager onduidelijkheid was geweest met betrekking tot de vertrektijd had hij dat kunnen controleren via de telefoonnummers uit de reisbescheiden. Overigens zijn twee andere cliënten vanuit hetzelfde hotel wel met dezelfde vlucht vertrokken. Voor een vergoeding is geen reden.   Ter zitting heeft de reisorganisator onder meer nog voor zover van belang verklaard.   Wij volharden bij ons eerder ingenomen standpunt. Volgens de ANVR Voorwaarden moet de reiziger ervoor zorgen zelf op de hoogte te zijn van de juiste vluchttijden. Klager had de opgegeven noodnummers moeten bellen als hij niet precies wist hoe het zat. Als hij met ons contact had gezocht hadden wij hem de juiste vertrektijd kunnen geven. De receptie vertegenwoordigde ons niet.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie is na kennisneming van de inhoud van de gedingstukken en na het horen van partijen ter zitting van mening dat de in deze zaak ingediende klacht gegrond moet worden beoordeeld. De vraag die hierbij met name beantwoording verdient is die of klager in redelijkheid op goede gronden had mogen aannemen van de receptie van het hotel dat de terugvlucht op een later tijdstip zou geschieden dan waar hijzelf op dat moment van uit ging. Naar het oordeel van de commissie had klager in redelijkheid ervan uit mogen gaan dat de mededeling zijdens de receptie juist was. Op basis van de op zijn vliegtickets vermelde vertrektijd alsmede op de omstandigheid dat bij raadpleging de vorige dag bij het informatieboek van de reisorganisator op de dag voor vertrek geen gewijzigde vertrektijd voorkwam moest klager ervan uitgaan dat de vertrektijd inderdaad 08.15 uur zou zijn, doch een expliciete mededeling van de zijde van het hotel dat zijn vlucht verlaat was heeft hij als correct mogen duiden. Tot dit oordeel draagt bij dat het hotel als vertegenwoordiger van de reisorganisator mocht worden beschouwd waar in zijn algemeenheid ook wijzigingen in vluchttijden door of namens de reisorganisator bekend worden gemaakt bij of door de balie van het hotel. Daar komt nog bij dat klager ook voor de heenreis al geconfronteerd was met een wijziging van de vliegtijd. Tenslotte is het ook nog algemeen gebruikelijk dat bij een transfer van reizigers naar een vliegveld voor vertrek de chauffeur of de reisleiding bij de balie informeert in het geval er reizigers niet zijn op komen dagen. Van dit laatste is in dit geval niet gebleken. De slotsom van het vorenstaande is derhalve dat de commissie de reisorganisator aansprakelijk acht voor een kennelijke vergissing van het baliepersoneel van het hotel. De uit die vergissing voor klager ontstane schade zal derhalve vergoed dienen te worden door de reisorganisator, die de schade eventueel kan verhalen op de hotelleiding. De door klager geclaimde schade oordeelt de commissie voldoende aangetoond.   Derhalve zal als volgt worden beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 1.500,–. Betaling dient plaats te hebben binnen een maand na de verzenddatum van dit advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie aan klager te vergoeden een bedrag van € 75,– ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 500,–.   Hetgeen door klager anders of meer is verlangd wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 28 maart 2012.