Klager niet de wederpartij van PostNL. Klager niet-ontvankelijk in zijn klacht.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 63345

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de aflevering van poststukken.   De consument heeft op 15 november 2011 de klacht voorgelegd aan PostNL.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft met PostNL een doorzendserviceovereenkomst gesloten. De post wordt (deels) niet op het nieuwe adres afgeleverd. Doordat de post niet correct wordt afgeleverd moet de post worden opgehaald. Dit brengt kosten met zich mee, waardoor schade wordt geleden.   De consument verlangt vergoeding van de geleden schade ad € 140,–.   Standpunt van PostNL   Het standpunt van PostNL luidt in hoofdzaak als volgt.   PostNL heeft met de consument een Doorzendservice overeenkomst met [nummer] gesloten. Die overeenkomst is van kracht tussen 10 oktober 2011 tot en met 8 januari 2012. De poststukken dienen volgens de overeenkomst te worden afgeleverd op [het overeengekomen adres]. Uit de stukken die met de klacht zijn meegezonden blijkt iemand anders klager te zijn te zijn dan de consument.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de eerste bladzijde van het klachtenformulier blijkt de commissie dat [de consument] als wederpartij van PostNL met de laatst genoemde een doorzendserviceovereenkomst heeft gesloten. Onder het kopje “Personalia gemachtigde” staat dat de consument de procedure zelf voert. Er wordt geen gemachtigde genoemd die door haar is gemachtigd de procedure te voeren. Ter onderbouwing van de klacht heeft de commissie enige e-mail berichten bij het klachtenformulier aangetroffen. De e-mailberichten zijn alle ondertekend met [een andere naam]. Ook op het aan PostNL gezonden klachtenformulier d.d. 14 november 2011 staat onder het kopje “Uw gegevens” [die andere naam] en niet de naam van de consument. Dit laatste is in strijd met het bepaalde in artikel 6 lid 1 van het Reglement van de commissie.   Uit het hiervoor overwogene en de inhoud van de stukken blijkt dat de wederpartij van PostNL, in casu de consument, een ander is dan degene die de procedure voert. Immers, de stellingen die de vordering van de consument onderbouwen worden geheel door [die andere persoon], althans een ander dan de consument naar voren gebracht. Dit zonder dat de consument iemand heeft gemachtigd de procedure namens haar te voeren.   Hetgeen de commissie hiervoor heeft overwogen leidt tot het oordeel dat de consument niet-ontvankelijk is in haar klacht.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument wordt in haar klacht niet-ontvankelijk verklaard.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 31 januari 2012.