Kleine gebreken aan gietvloer hoeven niet te worden hersteld

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Afbouw    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 132782/140728

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument is ontevreden met het resultaat van een gietvloer (PU-gietvloer toont aanzetten, rollerbanen, vervuiling in de laklaag en zweetvlekken). Na de tweede laklaag heeft de ondernemer geprobeerd de klachten van de consument te verhelpen, maar zonder succes. De consument verlangt herstel. De ondernemer betwist de gebreken. De deskundige heeft beoordeeld dat de meeste klachten van de consument slechts gehurkt en/of met een microscoop zichtbaar zijn. De commissie beoordeelt dat de klacht ongegrond is.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 31 maart 2021 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en aanbrengen van een meerkleurige (betonlook) Arturo PU2030 polyurethaan gietvloer in de kleur Mixed Clay te voorzien van een transparante PU-topcoating tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 10.610,–.

De overeenkomst is uitgevoerd in augustus 2021.

De consument heeft op 10 augustus 2021 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Teleurstellend resultaat van het aanbrengen van een Arturo PU vloer. Als bijlage de offerte, de reeds betaalde nota en enkele foto’s. Daarop is de vervuiling in de laklaag te zien, er zijn een aantal zwarte stippen te zien, het vlekkerig effect en het inliggend stof laat zich niet vastleggen op een foto. Daarvoor graag een plaatselijke beoordeling.

De vloer is vlekkerig door lokaal te zijn bijgewerkt om zo inliggend vuil uit de laklaag te verwijderen. Inliggend vuil als stof, haren, zwarte stipjes en rolstrepen door gebruik erg kleine roller. Niet alle vuil is uit de laklaag verwijderd en bevat naast dit vuil enkele zweetplekken. Eerste en tweede laklaag bevatten veel rolstrepen, door een derde laklaag wel enigszins verbeterd. Nog wel strepen zichtbaar maar minder, heeft nog wel sinaasappel effect als doorschijn uit de tweede laklaag door de derde laklaag.

Na het aanbrengen van de tweede laklaag heeft de consument aangegeven niet tevreden te zijn. Klacht inliggend vuil lokaal bijgewerkt door de vervuiling uit de laklaag te peuteren en lokaal bij te schuren, dit geeft een vlekkerig effect in de laklaag. Na deze herstelpoging van de ondernemer aangegeven nog niet tevreden te zijn, vlekkerig, inliggend vuil, enkele zweetplekken sinaasappel effect en rolbanen. Voorstel ondernemer: ruimte inrichten waardoor vlekkerig effect minder zichtbaar is en zo af zal nemen. Zou afnemen door gebruik en na circa een half jaar weer beoordeeld kunnen worden.

De consument kan zich niet vinden in de bevindingen en conclusies van de deskundige en weerspreekt die gemotiveerd en gedetailleerd met behulp van nieuwe foto’s. Al met al is naar zeggen van de consument sprake van een teleurstellende situatie, hopelijk kan de toplaag goed worden hersteld door daadwerkelijk schuren van de gehele vloer en niet polijsten zoals bij het aanbrengen van de derde laag is uitgevoerd, met vervolgens het opnieuw aanbrengen van een PU laag met bijbehorende laklagen.

De consument verlangt herstel op de volgende wijze: schuren laklaag en tot in de PU laag en vervolgens nieuwe PU laag aanbrengen, af te werken met 2x PU laklaag.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

“Wij hebben met de consument een meningsverschil over de door ons aangebrachte gietvloer. Als wij het goed begrijpen verzoekt de consument de Geschillencommissie om een onafhankelijke deskundige naar de vloer te laten kijken en deze laten beoordelen wie van beide partijen gelijk heeft. Als dit het voorstel is van de consument, gaan wij hiermee akkoord”.

Tegenover de deskundige heeft de ondernemer het standpunt ingenomen dat de klachten niet gegrond zijn omdat het werk voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft volgens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Partijen waren aanwezig bij mijn onderzoek ter plaatse.

Vorig jaar, augustus 2021, heeft de ondernemer de begane grond van de woning van consument voorzien van een kunstharsgebonden PU-gietvloer. Vooraf is de cementgebonden dekvloer voorzien van vloerverwarming, deze is in de bestaande dekvloer gefreesd. Nadat de sleuven zijn dichtgezet en er een egaline laag is aangebracht heeft ondernemer een PU-gietvloer aangebracht. Deze
PU-gietvloer, totaal ca. 76m², heeft de volgende opbouw:
• Na het schuren/stofvrij maken van de ondervloer is er een epoxy primer laag aangebracht.
• Epoxy schaplaag.
• Meerkleurige (betonlook) PU-gietvloer (Arturo PU2030) in de kleur “Mixed Clay”.
• Transparante PU-topcoating (2 lagen).

Bovenstaand PU-gietvloer systeem is aangebracht van 2 augustus 2021 t/m 6 augustus 2021. Aangezien de consument ontevreden is met het eindresultaat (PU-gietvloer toont aanzetten, rollerbanen, vervuiling in de laklaag en zweetvlekken) heeft ondernemer op 19 augustus 2021 herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Na plaatselijk herstel is de gehele PU-gietvloer licht opgeschuurd/gepolijst en stofvrij gemaakt en voorzien van een (derde) laag transparante polyurethaan topcoating.

Consument geeft aan dat het resultaat, na de herstelwerkzaamheden van ondernemer, is verbeterd maar dat hij nog steeds ontevreden is met het behaald eindresultaat. Consument ervaart op het moment van de inspectie de volgende klachten:
1. de PU-gietvloer is vlekkerig;
2. er zit vervuiling in de topcoating;
3. er zijn rollerbanen zichtbaar;
4. er zijn zweetplekken zichtbaar;
5. de topcoating heeft een sinaasappel effect.

Ondernemer geeft aan dat de huidige PU-gietvloer voldoet.

De bevindingen van de deskundige zijn de volgende:

Voor de beoordeling van kunstharsgebonden gietvloeren is er een onafhankelijke richtlijn ontwikkeld. Deze richtlijn (“Specificatie en beoordeling van kunstharsgebonden gietvloeren op esthetische aspecten”, uitgegeven door de Stichting Bouwresearch te Rotterdam onder nummer K653.14) is door deskundige gehanteerd bij de beschouwing van de door consument aangegeven onvolkomenheden. Hoewel deze richtlijn niet specifiek tussen partijen is overeengekomen geldt deze als een onafhankelijke beschrijving voor de beoordeling van goed en deugdelijk werk. Consument gaf tijdens de inspectie aan deze richtlijn te kennen en liet de deskundige een exemplaar van deze richtlijn zien.

In de richtlijn wordt de normaal gebruikelijke wijze van beoordeling van een gietvloer in paragraaf 6.2 beschreven. Hierin wordt aangegeven dat een gietvloer niet onder strijklicht dient te worden beschouwd en dat (vermeende) gebreken welke niet van een zichthoogte van 1,50 meter met het blote oog kunnen worden waargenomen, geacht worden niet aanwezig te zijn.

Met dit referentiekader zal deskundige de door consument hierboven genoemde klachten achtereenvolgens behandelen.

1- de PU-gietvloer is vlekkerig.
Consument geeft aan dat de PU-gietvloer op een aantal plekken ‘glimplekken’ toont die zijn ontstaan na het aanbrengen van de 3e laag topcoating. Op de betreffende glimplekken is door ondernemer een plaatselijke correctie uitgevoerd aan de PU-gietvloer. Deskundige kan deze plekken alleen met strijklicht en gehurkt waarnemen. Staand en met diffuus licht zijn deze plekken niet zichtbaar.

2- er zit vervuiling in de topcoating.
Consument heeft voorafgaand aan de inspectie de gehele PU-gietvloer nagelopen en heeft de vervuiling met witte stickers aangegeven. Dit omdat de meeste vervuiling met het blote oog en staand niet zichtbaar is. Deskundige heeft een aantal van deze plekken beoordeeld met een microscoop. Uit deze beoordeling met microscoop blijkt dat er in de transparante topcoating op enkele plekken haren aanwezig zijn en verder dit vooral ingewaaide stofdeeltjes zijn. Op één plek blijkt er een pin-hole zichtbaar. Aangezien de richtlijn niet vooraf is overeengekomen, is er ook geen klasse bepaald. Voor een woning is een klasse B (hoge esthetische eisen, woningbouw) normaal te doen gebruikelijk. Dit betekent dat er per 25m² twee pinholes zijn toegestaan.

3- er zijn rollerbanen zichtbaar.
In de woonkamer zijn m.b.v. strijklicht aan aantal rollerbanen zichtbaar. Deze rollerbanen zitten in de aflak en zijn zonder strijklicht niet zichtbaar. In paragraaf 5.5.1 van de richtlijn staat letterlijk: Rollerbanen in de aflaklaag mogen niet zichtbaar zijn indien gekeken wordt met de rug naar de bron van lichtinval (bijvoorbeeld een raam). Bij kijken in de richting van de lichtinval mogen rollerbanen zich aftekenen.

4- er zijn zweetplekken zichtbaar.
Consument toont de betreffende plek in de PU-gietvloer, een ronde druppelvormige plek. In een meerkleurige (betonlook) gietvloer kunnen lichte of donkere kleurvlekken (micellen effect) ontstaan. Voor het gieten van een betonlook gietvloer wordt gebruik gemaakt van twee verschillende kleuren die handmatig vooraf (met een roerstok) worden vermengd. Dit mengsel kan vooraf niet te lang worden gemengd omdat er dan een homogene kleur gaat ontstaan. Tijdens het gieten van deze twee kleuren zal er altijd (niet te voorkomen) sprake zijn van deels ongemengd kleurproduct die kunnen leiden tot kleurvlekken (micellen). Omdat dit proces niet alleen direct na het aanbrengen (tijdens applicatie van de gietvloer) maar ook later, net voor het uitharden van de PU-gietvloer, kan ontstaan vormen deze micellen een onderdeel van een meerkleurige (betonlook) PU-gietvloer. Dit betreft geen gebrek maar een materiaal-eigenschap van een betonlook gietvloer.

5- de topcoating heeft een sinaasappel effect.
Om deze waar te kunnen nemen heeft consument het licht van een zaklantaarn nodig. Met dit strijklicht en gehurkt is er een sinaasappel effect in de topcoating zichtbaar op de overgang van keuken naar woonkamer. Met diffuus licht en staand is dit door deskundige niet waar te nemen.

De omvang van de klacht/de problemen is bijna niet te zien.

Voor wat betreft de punten 1, 3, 4 en 5 is geen herstel noodzakelijk aangezien deskundige dit niet als een gebrek aanmerkt. Ook punt 2 merkt deskundige niet aan als een gebrek. Wat betreft de haren aanwezig in de transparante topcoating bestaat wel de mogelijkheid deze met een lakschaaf voorzichtig te verwijderen indien dit wordt gewenst. Wanneer dit voorzichtig wordt gedaan zal er geen zichtbare schade aan de vloer zijn.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De bevindingen en conclusies van de deskundige worden door de commissie onderschreven en zij maakt die tot de hare.

Indachtig wat partijen daarover zijn overeengekomen, kan niet worden gezegd dat de deskundige bij diens beoordeling van de klachten van de consument een verkeerde maatstaf heeft gehanteerd.

De door de consument gestelde hier volgens hem in acht te nemen hoge kwaliteitseisen vinden geen grondslag in het door partijen overeengekomene, waarin geen specifiek kwaliteitsniveau is benoemd, zodat bij de hier aan te leggen beoordeling van de klachten uit mag worden gegaan van het “standaard” normenkader dat door de deskundige is gehanteerd bij de beoordeling van de klachten/het werk.

De slotsom luidt dan ook dat de klachten van de consument ongegrond zijn en dat in na te melden zin moet worden beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw, bestaande uit mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, mr. A.B. van Kruistum en mr. B.W. Weilers, leden, op 2 maart 2022.