Kleur en dakbedekking berging komt niet overeen met wat is afgesproken; ondernemer kan ook bij oproepwerkzaamheden alleen die uren factureren waarop daadwerkelijk is gewerkt.

  • Home >>
  • Verbouwingen en nieuwbouw >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verbouwingen en nieuwbouw    Categorie: Afwijkingen tussen hetgeen is overeengekomen en geleverd    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 57360

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft klachten naar aanleiding van de werkzaamheden van de ondernemer. Het betreft werkzaamheden aan de berging/schuur van de consument. Hiertoe is tezamen met een aantal buren die vergelijkbare werkzaamheden hebben laten verrichten, opdracht verstrekt aan de ondernemer. Daarnaast betreft het werkzaamheden aan het dak van de woning van de consument, waarvoor de consument separaat opdracht heeft verstrekt.   Van het totale factuurbedrag heeft de consument een bedrag van € 289,98 onbetaald gelaten. De consument heeft dit bedrag bij de commissie in depot gestort. De factuur ad € 631,95 (inclusief BTW) voor de bijkomende werkzaamheden aan het dak van de woning heeft de consument in het geheel niet voldaan.   Standpunt van de consument   Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komen de klachten op het volgende neer. De consument klaagt over ondeugdelijk herstel van de lekkage aan het dak van de woning en over de hoogte van de factuur voor deze werkzaamheden. Daarnaast klaagt de consument over de kleur van de kunststof voorplaat van de berging, de locatie van de spleet in de Trespa beplating en het afgezaagd zijn en bol staan van de dakpannen op het dak van de berging alsmede beschadiging van een deurkozijn. Ten aanzien van de factuur van de berging van de woning heeft de consument een bedrag van € 289,98, zijnde 10% van de totale aanneemsom, niet betaald.   De consument verlangt een passende compensatie voor de gebreken en een redelijke factuur voor het verhelpen van de dak lekkage.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ten aanzien van de spleet in de Trespa beplating merkt de consument op dat de ondernemer voorafgaand aan de werkzaamheden geen tekening heeft gemaakt. Hierdoor zijn verkeerde verwachtingen geschept. De kleur van de beplating is alleen voor de consument een probleem, de buren hebben hier geen last van. De ondernemer heeft zelf de kleur uitgekozen. De consument wenst voor de spleet en de kleur van de Trespa beplating een schadevergoeding van € 200,–.   Ten aanzien van de dakpannen voegt de consument nog toe dat alle andere schuurtjes drie rijen dakpannen hebben en dat er, anders dan de ondernemer heeft gesteld, geen zinken goot was maar een kunststof constructie, die verwijderd is. De ondernemer had vooraf kunnen berekenen hoe hij de dakpannen het best had kunnen toepassen. De consument wenst geen herstel, omdat het resultaat niet mooi zal zijn. In plaats daarvan verlangt hij een schadevergoeding van € 500,–. Het bol liggen van de dakpannen op het dak van de berging wil de consument wel hersteld hebben, voorzover dat mogelijk is. Overigens liggen de dakpannen vast aan die van de buren. Bij herstel zullen de buren ook hun medewerking moeten verlenen.   De consument heeft aangegeven dat er vooraf geen prijsafspraak is gemaakt voor het verhelpen van de lekkage aan het dak van de woning, waarvoor een aparte factuur ad € 631,95 (inclusief BTW) is ontvangen. Er zijn drie dakdekkers 1 uur op het dak geweest. De consument wil betalen voor de daadwerkelijk gewerkte uren en het materiaal dat daarvoor is gebruikt, maar niet voor hetgeen nog meer is gefactureerd. De consument stelt dat er onlangs door de sneeuw bij de dakdoorvoer weer een lekkage is geweest, maar de deskundige van de commissie heeft de lekkage niet kunnen constateren.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft aangeboden om de onderste rij pannen goed te leggen en de beschadiging van het deurkozijn te herstellen.   Deskundigenrapport   De commissie heeft een onderzoek laten verrichten door [een deskundige], die daarover schriftelijk heeft gerapporteerd aan de commissie. De inhoud van dit rapport geldt – voor zover hierna niet aangehaald – als hier herhaald en ingelast. De consument heeft op 14 december 2011 gereageerd op het deskundigenrapport, de ondernemer heeft op 7 december 2011 aan de commissie een reactie op het deskundigenrapport doen toekomen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Kleur Trespa beplating De commissie overweegt dat de consument heeft aangegeven dat in de offerte bij de kleur van de Trespa beplating is opgenomen: bruin n.t.b. De ondernemer heeft aangegeven dat de kleur van de beplating in overleg met de contactpersoon is bepaald. De commissie is van oordeel dat niet kan worden vastgesteld dat de ondernemer zich niet aan de afspraak heeft gehouden. De commissie zal de klacht dan ook afwijzen.   Spleet Trespa beplating De commissie overweegt dat de deskundige heeft vastgesteld dat de 7 mm naad tussen de aansluitende boeidelen er is om technische spanning die in de volkernkunstof platen optreedt, op te kunnen vangen. De aanwezige naad is geen gebrek. De locatie van de naad is op een logische plaats, namelijk in het midden van de totale lengte. Nu de bevindingen van de deskundige niet zijn weersproken en er ook overigens geen aanleiding is om af te wijken van deze bevindingen, neemt de commissie deze over als de hare. De commissie is van oordeel dat de plaats van de naad geen tekortkoming is in de uitvoering van de overeenkomst en wijst de hiermee verband houdende vordering af.   Beschadiging deurkozijn De commissie stelt vast dat de ondernemer het gebrek erkent en herstel heeft toegezegd. De commissie zal op grond van de erkenning van het gestelde gebrek de ondernemer veroordelen tot herstel.   Dakpannen berging De commissie overweegt dat de deskundige heeft vastgesteld dat de knik in de rijen pannen wordt veroorzaakt doordat de onderste panlat onvoldoende hoog is. De pannen liggen ook niet goed in hun sluiting. De pannen zijn gezaagd omdat er meer dan drie rijen pannen en geen vier rijen hele pannen op het dak passen. De pannen zijn niet conform de hiervoor geldende normen “Dakdekken hellende daken BRL 1513 d.d. 3 november 2008” geplaatst. De ondernemer heeft aangeboden om de onderste rij dakpannen goed te leggen. Nu de bevindingen van de deskundige niet zijn weersproken en er ook overigens geen aanleiding is om af te wijken van deze bevindingen, neemt de commissie deze over als de hare.   De commissie is van oordeel dat nu de dakpannen niet op de juiste wijze zijn aangebracht en daardoor bol liggen, de ondernemer de dakpannen niet goed en deugdelijk heeft aangebracht. De commissie zal de ondernemer veroordelen tot herstel. Ten aanzien van de afgezaagde dakpannen overweegt de commissie dat het bij andere bergingen wel mogelijk was om drie rijen dakpannen te leggen. De ondernemer had voorafgaand aan het uitvoeren van het werk de maatvoering kunnen berekenen. Nu herstel redelijkerwijs niet kan worden gevergd, acht de commissie toekenning van een schadevergoeding van € 400,– op zijn plaats.   Factuur werkzaamheden aan het dak van de woning De commissie stelt vast dat alleen de omvang van de werkzaamheden van 12 januari 2011 op de factuur van 16 maart 2011 wordt betwist. De commissie overweegt dat de ondernemer heeft gefactureerd voor twee timmerlieden voor een halve dag werk. Bij oproepwerkzaamheden factureert de ondernemer per dagdeel, vanwege het vullen van de dagplanning. De consument geeft aan dat er drie mannen één uur op het dak zijn geweest voor werkzaamheden en dat hij daarvoor ook wil betalen. De consument heeft aangegeven dat er vooraf geen prijsafspraken zijn gemaakt. De commissie is van oordeel dat de ondernemer ook bij oproepwerkzaamheden alleen die uren kan factureren waarop ook daadwerkelijk is gewerkt, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt. Het is de commissie niet gebleken dat partijen andere afspraken hebben gemaakt. De commissie is dan ook van oordeel dat de consument voor de werkzaamheden op 12 januari 2011 voor drie uur werkzaamheden dient te betalen, dat is € 145,– exclusief BTW. Van de totale factuur van 16 maart 2011 is dan een bedrag van € 393,15 inclusief BTW verschuldigd. De commissie zal de consument veroordelen tot betaling van dit bedrag. Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer dient binnen één maand na de verzenddatum van dit bindend advies die werkzaamheden te verrichten die nodig zijn om de beschadiging van het deurkozijn en het bol liggen van de dakpannen van de berging te verhelpen; de consument dient de ondernemer hiertoe in de gelegenheid te stellen.   De ondernemer is aan de consument verschuldigd een bedrag van € 400,– als schadevergoeding voor de wijze van plaatsing van de dakpannen op de schuur.   De consument is aan de ondernemer verschuldigd een bedrag van € 393,15 inclusief BTW voor de werkzaamheden aan het dak van de woning en een bedrag van € 289,98, zijnde de resterende 10% van de aanneemsom betreffende de werkzaamheden met betrekking tot de berging, dat in depot is gestort.   Met inachtneming hiervan wordt het depotbedrag aldus verrekend, van het depotbedrag van € 289,98 wordt een bedrag van € 283,13 uitbetaald aan de ondernemer en een bedrag van € 6,85 wordt uitbetaald aan de consument.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 750,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Verbouwingen op 16 maart 2012.