Kleurverschil niet ongebruikelijk; siertegels hebben geen gebrek.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 58484

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 29 april 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van [siertegels grijs/zwart wildverband leisteen], B keus, tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 476,–. De levering heeft plaatsgevonden op 10 mei 2011.   De consument heeft op 22 mei 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De levering voldoet niet aan de overeengekomen specificaties. Bij levering zijn twee pallets met stenen boven op elkaar gezet. Op 21 mei 2011 kwam de stratenmaker langs om de tegels te leggen. Dat ging allemaal prima totdat de stenen van de tweede pallet aan de beurt waren. Toen bleek namelijk een kleurverschil. De eerste pallet bevatte grijze stenen en de tweede pallet antraciet gekleurde stenen. Ik heb toen gelijk de ondernemer gebeld omdat de tweede pallet een andere kleur stenen bevatte, maar de ondernemer wenste niet kosteloos tot vervanging van de stenen over te gaan. Ik diende € 110,– bezorgkosten te betalen. Ik ga dat niet doen voor een verkeerd geleverd product.   De consument verlangt partiële ontbinding van de overeenkomst waarbij aan hem het bedrag voor één pallet aan stenen (€ 153,–) zal worden terugbetaald.   Standpunt van de ondernemer   Hoewel de ondernemer geen verweerschrift bij de commissie heeft ingediend volgt uit zijn e mailreactie aan de consument van 25 mei 2011 het volgende.   De ondernemer heeft wel degelijk de goede partij aan de consument (uit)geleverd. Het zou alleen verstandiger zijn geweest om de stenen van de beide pallets door elkaar te verwerken doordat de kleur grijs/zwart is en het daarnaast een B-keuze betreft waardoor de verwachting ook niet zo hoog mag zijn als bij een A-keuze; het scheelt namelijk ook meer dan de helft in de prijs. Vanzelfsprekend dient er een goed product te worden geleverd en dat is ook gebeurd. Indien en voor zover de consument de pallet met stenen omgeruild wenst te hebben dan dient hij zelf op te draaien voor de transportkosten van € 110,–, waarbij overigens nog steeds het risico bestaat dat de kleur afwijkend is van hetgeen eerder is geleverd.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Bij gekleurde tegels worden doorgaans de tegels van verschillende pallets door elkaar verwerkt. Zeker bij een kleur B-keuze omdat er altijd kleurverschil is. Dat geldt zeker voor zwart want die kleur is ook niet stabiel: zwarte tegels zullen bij veroudering en door vorming vrije kalk altijd lichter worden. Technisch gezien kunnen er aan de kleur van betonproducten ook geen eisen worden gesteld anders dan dat ze kleurvast zijn; kleurverschil in betonproducten is niet ongewoon. Bij een B-keuze zijn er in feite geen normen omdat die kwaliteit afwijkt van de normaal daaraan te stellen eisen. Indien de partijen door elkaar gemengd verwerkt worden is het geheel wel egaal. De partij voldoet technisch aan de daaraan te stellen eisen. Als men een minimaal kleurverschil wenst of andere esthetische eisen stelt, is een B-keuze niet voor de hand liggend.   Naar het oordeel van de deskundige hebben de tegels geen gebrek.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De vraag die voorligt is of de consument (enig) kleurverschil in de door hem bestelde tegels mocht verwachten. De commissie meent dat dat wel het geval is. De consument heeft namelijk grijs/zwarte siertegels besteld en ook gekregen, die ook nog eens van een B-keuze waren. De commissie kan zich dan ook verenigen met het uitgebrachte deskundigenrapport en onderschrijft de bevindingen van de deskundige. Daaruit volgt dat kleurverschil (zeker bij een B-keuze) niet ongebruikelijk is en dat de siertegels geen gebrek hebben. Het kleurverschil dient de consument dan ook voor lief en op de koop toe te nemen. Daarbij komt dat als maatstaf voor een consument wordt uitgegaan van een gemiddeld en redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument, waarbij voor een aankoop via een webshop (internet) het eens temeer van belang is dat de consument zich goed informeert over de eigenschappen en condities van het door hem gewenste artikel. Verder heeft te gelden dat een stratenmaker normaal gesproken de tegels bekijkt en door elkaar zal (gaan) verwerken. Wat er al van zij, de commissie is van oordeel dat geen sprake is geweest van ondeugdelijke aan de consument geleverde siertegels. Dit houdt in dat de commissie de klacht van de consument ongegrond acht.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 21 oktober 2011.