Kleurverschil tegels gering en inherent aan produkt

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 110805

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 5 april 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij (onder meer) verplicht tot het leveren en leggen van bestrating tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van in totaal € 6.750,–.

De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 6 mei 2016. Er zijn door de ondernemer op 21 juni 2016 een dertigtal tegels vervangen, waarbij de gehele bestrating opnieuw is gelegd. Dit naar aanleiding van een eerdere klacht van de consument over kleurverschil in een aantal van de eerder gelegde tegels.

De consument heeft op 22 juni 2016 de klacht (opnieuw) voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Mijn klacht is de volgende. De per eind juni 2016 door de ondernemer vervangen/opnieuw gelegde tegels vertonen ook weer kleurverschil met de in een eerder stadium geleverde en gelegde tegels. Het reeds eerder ontstane probleem van kleurverschil in de tegels is in juni 2016 dus niet opgelost.

In het rapport van de deskundige kan ik mij niet vinden. Het kleurverschil is wel degelijk zichtbaar. Ik heb u nieuwe foto’s toegestuurd. Je mag nooit serie/productienummers door elkaar halen, en dat is kennelijk wat hier is gebeurd.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Ik blijf bij wat door mij is aangevoerd. Ik ben niet aanwezig geweest bij de vervanging en het opnieuw leggen van deze bestrating in juni 2016. Wel was mijn echtgenote toen aanwezig. De ondernemer wilde toen alleen die tegels vervangen en opnieuw leggen als het toen nog openstaande bedrag in contanten werd betaald. Uit de betaling toen door mijn echtgenote kan en mag niet worden afgeleid dat wij akkoord zijn gegaan met de vervangen tegels. Ik blijf er bij dat het kleurverschil nog steeds goed is te zien.

De consument verlangt dat de tegels worden vervangen door tegels met een aanwijsbaar productie-nummer, opdat op die wijze  kleurverschil kan worden voorkomen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Eerder was door de consument ook al geklaagd over kleurverschil. Na overleg met de leverancier zijn eind juni 2016 een dertigtal tegels door de ondernemer vervangen. Toen is de gehele bestrating opnieuw gelegd. De (partner van de) consument was daarmee toen tevreden, en heeft het restantbedrag voldaan. Op de nieuwe klacht is de leverancier/fabrikant (weer) wezen kijken, met als constatering dat het kleurverschil te gering is: bij tegels als deze is altijd sprake van (lichte) kleurverschillen.  

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het klopt dat ik niet aanwezig ben geweest bij het bezoek van de deskundige.
Ik blijf er bij dat de klacht van de consument ongegrond is. De deskundige van de commissie ondersteunt mij daarin in diens rapport.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld. 

Alleen de consument was aanwezig bij mijn bezoek ter plaatse. De ondernemer heeft aangegeven niet bij het deskundigenonderzoek aanwezig te willen zijn. De ondernemer is daartoe wel uitgenodigd op 29 juni 2017.

Mijn bevindingen zijn de volgende.

De tegels van dit terras hebben onderling minimale kleurverschillen. De foto’s bij het rapport zijn gemaakt met en zonder flits, dit om het kleurverschil tussen de tegels enigszins helder weer te geven. Het minimale kleur verschil van deze  {naam tegels} 60.60. 4 cm kan zijn ontstaan, doordat er 30 tegels vervangen zijn, die uit een andere productie serie komen en later in de tijd gelegd zijn en/of door weersomstandigheden iets lichter van kleur zijn. Op termijn is dit minimale kleur verschil  te verwaarlozen. Het vervangen van deze 30 tegels is op verzoek van de consument gedaan wegens kleurverschil, uitgevoerd 6 weken nadat het werk in eerste aanleg was uitgevoerd.

De omvang van de geconstateerde gebreken is onopvallend, zelfs bijna niet te zien.

Herstel is technisch niet mogelijk.
 
Volgens de voorschriften van de fabrikant worden de betontegels gemaakt met natuurlijke grondstoffen en natuursteenkorrels en zijn tintverschillen productie-technisch, ook binnen eenzelfde productie lijn niet te vermijden en zijn normaal.

Het product controleren op kleur bij levering, waarbij de fabrikant aangeeft dat er tintverschil kan zijn tussen de tegels, is moeilijk in het werk te beoordelen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De conclusies en bevindingen van de deskundige worden integraal door de commissie onderschreven en zij maakt die tot de hare.

Het op zich wel zichtbare kleurverschil (ook op de door de consument nog in het geding gebrachte foto’s) is te gering om te spreken van toerekenbaar tekortschieten van de ondernemer bij het (opnieuw) leveren en leggen van een dertigtal andere/nieuwe tegels.

Het betreft hier een product dat zelfs in dezelfde productielijn een dergelijk gering kleurverschil kan vertonen op nieuwe tegels.

Bij dit oordeel speelt ook een rol van betekenis, het feit dat de gelegde tegels na enige tijd onder invloed van de elementen (met name licht en vervuiling) een gelijksoortige tint gaan aannemen waarbij kleurverschillen minder zichtbaar worden en zelfs verdwijnen.
Ook is naar het oordeel van de commissie hier relevant dat het tegels voor buiten betreft, waarvoor minder vergaande eisen van kleurvastheid gelden, dan voor in huis te leggen tegels. 

De klacht kan dan ook niet leiden tot het daarmee beoogde doel. 

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen op 28 juli 2017.