Kleurverschil tussen het monster en de gelegde grindvloer. Niet is gebleken dat door de ondernemer de toezegging is gedaan dat de kleur exact hetzelfde zou zijn.

  • Home >>
  • Afbouw >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Afbouw    Categorie: Ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 37402

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 10 december 2009 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en leggen van een grindvloer met ondervloer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 7.800,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 23 december 2010.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is een kleurverschil tussen het monster en de geleverde vloerafwerking. De ondernemer heeft de overeenkomst niet deugdelijk uitgevoerd.   De consument verlangt vervanging van de grindvloer in de juiste kleur en dat deze over de bestaande vloer wordt gelegd, aanpassing van de woning (deurposten verhogen et cetera) en 50% korting op de geplaatste grindvloer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is inderdaad een kleine kleurafwijking geconstateerd tussen het monster en de gelegde vloer. Deze kleurafwijking is in detail beoordeeld door [de leverancier van de vloer], die heeft geconcludeerd dat deze afwijking binnen de specificaties valt. De klacht is ongegrond.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Dat een medewerker [van de leverancier] zou hebben gezegd dat de kleur van de vloer exact hetzelfde zou zijn als de kleur van het monster kan niet waar zijn. Een dergelijke opmerking wordt nooit gemaakt. De ondernemer is het eens met het deskundigenrapport.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Kleurverschillen tussen monsters en vloer zijn in deze productsoort tot op zekere hoogte volkomen normaal. Naar mijn mening is geen sprake van een bovenmatige kleurafwijking. De leverancier heeft een productiecontrole uitgevoerd en geeft eveneens aan dat een gering kleurverschil aanwezig is dat zich echter binnen de normale productietoleranties bevindt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen. De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft geconcludeerd dat er weliswaar sprake is van enig kleurverschil tussen het monster en de gelegde vloer, maar dat dit verschil binnen de marges blijft.   Zowel op de achterzijde van de overeenkomst als op de achterzijde van het monster is bovendien door de ondernemer een voorbehoud gemaakt voor kleurafwijkingen.   Tenslotte is niet gebleken dat de ondernemer aan de consument de toezegging heeft gedaan dat de kleur exact hetzelfde zou zijn.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw, op 16 november 2010.