Klok niet aangekomen op de plaats van bestemming; ondernemer aansprakelijk.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Postzending - algemeen    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: POS05-0007

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een postzending, die niet is aangekomen op de plaats van bestemming.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft op 29 juli 2004 per Worldpack Special postpakket een klok naar een adres in [het buitenland] gezonden. De postzending is niet op de plaats van bestemming aangekomen, maar via GLS bij de consument thuis afgeleverd. De consument is er niet van overtuigd dat de postzending ook werkelijk in [het buitenland] is geweest. Op vragen daaromtrent heeft de consument nimmer een bevredigend antwoord ontvangen. De achterdocht van de consument is mede gevoed doordat het pakket via GLS, een concurrent van ondernemer, bij hem is bezorgd en uit niets blijkt dat het pakket ooit in [het buitenland] is geweest. Ter zitting heeft de consument verklaard dat uit niets bleek dat de zending in [het buitenland] is geweest en dat zowel ondernemer als GLS hem geen opheldering heeft kunnen verschaffen.   De consument verlangt dat wordt bepaald dat ondernemer hem het bedrag, dat hij voor de zending betaald heeft (€ 29,50), moet restitueren.   Standpunt van ondernemer   Het standpunt van ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft op 29 juli 2004 een Worldpack Special postpakket naar [het buitenland] gezonden met verzendwijze “Economy”. Het pakket is op 18 augustus 2004 per zeecontainer verscheept naar [het buitenland]. Het pakket is niet afgeleverd op het opgegeven adres in [het buitenland], maar bij de consument thuis bezorgd. Het is onduidelijk hoe het pakket in [het buitenland] behandeld is en waarom het is teruggezonden. Dit valt ook niet meer na te gaan. [De buitenlandse postservice] heeft niet gereageerd op de navraag van ondernemer. [De desbetreffende buitenlandse postservice] is verantwoordelijk voor het transport van het poststuk in [het buitenland]. Ondernemer heeft voldaan aan de taak om het pakket te vervoeren naar het aangegeven land van bestemming. [De buitenlandse postservice] accepteert geen aansprakelijkheid voor pakketten. Er is geen grond voor terugbetaling van de verzendkosten.   Ter zitting heeft ondernemer aangegeven dat zij niets anders kon doen dan het pakket afleveren bij [de buitenlandse postservice]. Die is verantwoordelijk voor het verdere vervoer. Ondernemer heeft haar daar ook voor betaald. Een alternatieve bezorgwijze voor [het buitenland] is er niet.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het staat vast dat de zending van de consument niet op het opgegeven adres in [het buitenland] is aangekomen, maar is geretourneerd aan de consument. Naar het oordeel van de commissie mocht de consument er bij het sluiten van de overeenkomst tot verzending van het postpakket met ondernemer van uitgaan dat ondernemer jegens hem verantwoordelijk was voor het gehele traject van verzending. Ondernemer heeft bij het sluiten van de overeenkomst niet aangegeven dat zij enkel verantwoordelijk is voor het vervoer naar [het buitenland] en dat zij niet aansprakelijk is voor mogelijke fouten van [de desbetreffende buitenlandse postservice]. [De buitenlandse postservice] moet in dit verband veeleer worden aangemerkt als een door ondernemer ingeschakelde hulppersoon, voor de fouten en gebreken waarvan zij jegens de consument aansprakelijk is.   Nu het pakket niet op de aangegeven plek van bestemming is gearriveerd, is ondernemer tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichting tot aflevering van het postpakket. Dat niet haar, maar [de buitenlandse postservice] daar een verwijt voor treft, regardeert de consument niet. De consument heeft dus betaald voor een dienst die niet geleverd is. Hij heeft dan ook recht op restitutie van de verzendkosten.   Gelet op het vorenstaande zal de commissie de klacht gegrond verklaren en bepalen dat ondernemer € 29,50, alsmede het klachtengeld ad € 25,– aan de consument dient te vergoeden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Verklaart de klacht gegrond.   Bepaalt dat de ondernemer de verzendkosten ad € 29,50 en het klachtengeld ad € 25,– aan de consument dient te vergoeden.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 27 april 2005.