Korrelgrindvloer vertoont witte vlekken door te vochtige ondervloer. Ondernemer kan niet aantonen dat hij de consument heeft gewaarschuwd voor de gevolgen van te hoge vochtigheid van de ondervloer.

  • Home >>
  • Afbouw >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Afbouw    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 42217

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leggen van een siergrindvloer (korreltapijt) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 5.500,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 27 november 2009.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op de dag van de oplevering is er volgens de consument een witte vlek in het korreltapijt in de woonkamer ontstaan. Ook zit er een (klein) gat in het korreltapijt in de woonkamer. De ondernemer heeft de overeenkomst niet naar behoren uitgevoerd   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   In de vloer in de woonkamer zit een witte vlek en een gaatje. Het deskundigenrapport klopt in zoverre dat de woonkamer de laatste kamer is waarin de vloer is gelegd. Dat hield verband met de te hoge vochtigheid van de ondervloer. Het is niet juist dat de ondernemer voorafgaand aan het leggen van de vloer in de woonkamer gewaarschuwd heeft voor de te hoge vochtigheid van de ondervloer en de mogelijke gevolgen hiervan. De vloer is gelegd eind november 2009. De oude woning van de consument moest op 8 december 2009 leeg opgeleverd worden. De consument stemt in met de herstelkosten zoals door de deskundige begroot. De toplaag over de siergrindvloer is aangebracht door de eigen aannemer van de consument. De consument geeft de voorkeur aan een schadevergoeding boven het herstel van de vloer door de ondernemer.   De consument verlangt dat de ondernemer met een redelijk voorstel komt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft zelf de ondervloer aangebracht. Voorafgaand aan het plaatsen van het korreltapijt is de consument er op gewezen dat de ondervloer niet volgens de normen is geplaatst. Tijdens het aanbrengen van de ondervloer is te veel water gebruikt. Desondanks heeft de consument aangegeven de vloer toch te leggen. De ondernemer heeft plaatselijk herstel aangeboden, maar dit is niet geaccepteerd door de consument.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De ondervloer voldoet niet aan de normen. Er is te veel water gebruikt. Hierdoor sloeg de ondervloer wit uit. De consument is wel degelijke gewaarschuwd dat er nog te veel water in de ondervloer zat. Aan de consument is voorgesteld de vloerverwarming aan te zetten en het leggen van de vloer in de woonkamer uit te stellen. De consument wilde dat echter niet in verband met de oplevering van haar oude woning. Dat de consument is gewaarschuwd, is niet schriftelijk vastgelegd. Tegenwoordig worden dergelijke waarschuwingen wel schriftelijk bevestigd. Het voorstel van de deskundige is een goed voorstel. Er zal wel altijd enig kleurverschil zichtbaar blijven. Indien de commissie daartoe beslist, verklaart de ondernemer is bereid tot zowel herstel van de vloer als het betalen van een schadevergoeding conform de begroting van de deskundige.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   In bovengenoemde woning is een siergrindvloer aangebracht. De woning is een nieuwbouw-woning, waarin de eigenaar in de woonkamer vloerverwarming heeft laten frezen. Omdat de vloer niet geschikt was voor een siergrindvloer is in opdracht van de ondernemer de cement-dekvloer geëgaliseerd. De bewoners hebben dit zelf gedaan met producten die ze bij de ondernemer hebben gehaald, te weten Cemdure 100 van Cemart. De vloerenlegger heeft voor aanvang van de werkzaamheden het vochtpercentage gemeten en geconstateerd dat het te nat was. Volgens vloerenlegger heeft hij dit gemeld tezamen met het feit dat dit witwaas tot gevolg heeft. De bewoners ontkennen dit. Volgens de vloerenlegger heeft de egaline 5 dagen gedroogd, terwijl de eigenaar zegt dat deze zeker 10 dagen heeft gedroogd. De vloer is vervolgens voorbehandeld met een GV-primer en daar is nat-in-nat de grindvloer op gesmeerd. De vloer is daarna dicht geseald met een acrylaat filler. Na oplevering is links in de woonkamer een witte vlek zichtbaar, waarover eigenaar direct geklaagd heeft. In de midden van de woonkamer zit een gaatje in de vloer waar plastic uitsteekt. De profielen die op de traptreden zijn gebruikt, zijn besmeurd met epoxy.   De besmeuring van de profielen en het plastic in de vloer zijn te wijten aan onzorgvuldige applicatie. De witte vlekken zijn ontstaan door het slecht drogen van de acrylaatfiller. Een acrylaatfiller is een wit melkachtig product wat met een wisser over de vloer wordt aangebracht. De filler zakt tussen de steentjes en moet drogen. Tijdens het drogen verdampt het water uit het product en wordt de filler transparant. Als tijdens dit droogproces de filler dichtslaat bovenop ontstaat er aan de bovenzijde een velletje. Dit voorkomt dat het water eruit kan verdampen. Op deze vloer lijkt het erop, ook gezien de ontstane craquelé, dat de filler hier te dik is aangebracht en dicht geslagen is, omdat de hoeveelheid vocht getracht heeft naar boven te komen en het velletje kapot heeft gedrukt. Het is mogelijk dat op deze plaats de filler wat langer op een hoopje gelegen heeft en hier veel dikker achtergebleven is.   Het plastic kan uit de vloer worden verwijderd en er kunnen ter plaatse nieuwe steentjes in worden gelijmd. De profielen kunnen met een aceton worden schoongemaakt.   De witte plekken kunnen indien men zorgvuldig te werk gaat worden gerepareerd. De filler kan met een alcohol (Ethanol) worden opgelost en eruit worden verwijderd met een borsteltje tot alle wit eruit is opgelost. Dit deel kan dan opnieuw worden dichtgezet. Deze wijze van repareren moet zeer zorgvuldig worden uitgevoerd wil men dit onzichtbaar doen.   Kosten zijn relatief (exclusief BTW): 2 dagen arbeid en verwaarloosbaar materiaal aandeel Plaatselijk herstel 2 x € 375,– en € 150,– materiaal. Nieuwe vloer 60 m2 x €  35,–/€ 45,–. De kosten zijn exclusief in- en uitruimen.    Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer stelt dat hij de consument heeft gewaarschuwd voor de te hoge vochtigheid van de ondervloer en de consument heeft voorgesteld het leggen van de vloer in de woonkamer uit te stellen. De consument betwist dat de ondernemer haar heeft gewaarschuwd en dit voorstel heeft gedaan. De ondernemer heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij het gelijk op dit punt aan zijn zijde heeft. Het ontbreken van een schriftelijke bevestiging van de waarschuwing breekt de ondernemer in dit geval op. De ondernemer is derhalve aansprakelijk voor de gebreken aan de vloer in de woonkamer. Gelet op de voorkeur van de consument voor een schadevergoeding en het ambivalente standpunt van de ondernemer ter zake, zal de commissie de ondernemer verplichten tot het betalen van een schadevergoeding overeenkomstig de begroting van de deskundige, welke immers niet door partijen is weersproken.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   De ondernemer heeft de consument reeds voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt het voorstel gedaan de vloer partieel te herstellen. De consument heeft dit voorstel toen afgewezen. De consument heeft derhalve geen aanspraak op vergoeding van het klachtengeld. De ondernemer is evenmin de behandelingskosten verschuldigd (artikel 21 lid 1 sub b Reglement geschillencommissie afbouw).   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 900,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw, op 16 november 2010.