Kosteloze levering blad staat niet in verhouding tot het aan de ondernemer te maken verwijt; consument komt financiële compensatie toe.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 42915

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 5 oktober 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een complete keuken met inbouwapparatuur en het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 8.000,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks week 52 in 2009.   Het geschil gaat over de vraag of de consument heeft ontvangen wat hij op grond van de overeenkomst mocht verwachten.   De consument heeft een bedrag van € 250,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 2 februari 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De maatvoering van de keuken is niet correct. De consument heeft aangegeven dat hij de keuken geïnstalleerd wilde zien tot het einde van de muur, hetgeen niet zo is uitgevoerd. De maatvoering is niet correct weergegeven door de medewerker van de ondernemer die de keuken heeft ingemeten.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument heeft bij het bestellen van de keuken zijn situatie uitgelegd en aangegeven dat de keuken de gehele wand diende te bestrijken. De consument zou een muurtje verwijderen en de keuken diende daar te komen waar het muurtje was, zodat de keuken gelijk zou lopen met de muur.   Bij het doen van de betreffende mededeling waren getuigen aanwezig, van wie de consument de verklaringen heeft overgelegd.   De consument heeft snel moeten beslissen vanwege de aanbieding die hem gedaan was, maar kon niet naar de showroom komen. Daarom heeft hij met de verkoper [een plaats] afgesproken waar hij snel kon tekenen, hij heeft de stukken niet doorgelezen.   De consument is bereid zelf de kastjes te laten aanpassen, als de ondernemer het aangepaste werkblad maar levert.   De consument verlangt levering van een nieuw werkblad.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft de keuken gekregen die hij besteld heeft. De medewerker die heeft ingemeten controleert slechts of de keuken in de ruimte past, niet of een andere maat beter zou passen. De getekende keuken paste en is vervolgens geleverd. Als de keuken zou moeten voldoen aan de wensen van de consument zouden allerlei passtukken gebruikt moeten worden en niet de standaardmodules.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het is niet goed mogelijk de keuken esthetisch verantwoord zo op te bouwen dat deze precies staat zoals de consument wil. Het kastje in de hoek heeft een carrousel en is niet te verschuiven en aan te passen. Met de standaardmaten is niet goed de rugmaat van 250 cm te realiseren. De consument heeft die keuken gekregen, die hij besteld heeft en waar hij voor getekend heeft.   De ondernemer is wel bereid een ander werkblad te leveren, maar niet kosteloos.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument verklaart uitdrukkelijk een keuken besteld te hebben met de rugmaat 250 cm. De consument draagt daarvoor ook getuigenverklaringen aan. Daar staat echter tegenover dat de consument wel een overeenkomst getekend heeft waaruit voortvloeit dat de keuken de maten heeft zoals deze geleverd is.   Naar het oordeel van de commissie kan de ondernemer verweten worden dat de uitdrukkelijke wens van de consument niet in een ontwerp is vertaald, dan wel dat de consument onvoldoende is uitgelegd dat een dergelijk ontwerp niet mogelijk was. De consument kan worden tegengeworpen dat hij klakkeloos een overeenkomst ondertekent, die kennelijk niet in overeenstemming is met zijn ideeën over de keuken.   De ondernemer levert vervolgens geheel conform deze overeenkomst.   Nu beide partijen een verwijt gemaakt kan worden, is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   Kosteloze levering van een nieuw blad staat niet in verhouding tot het aan de ondernemer te maken verwijt. De commissie is van oordeel dat de consument een financiële compensatie toekomt. Deze compensatie wordt door de commissie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vastgesteld op een bedrag van € 500,–. Het bij de commissie in depot gestorte bedrag zal daarom aan de consument worden terugbetaald, de ondernemer betaalt nog € 250,–.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 250,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 300,–.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het depotbedrag ad € 250,– wordt terugbetaald aan de consument.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 19 januari 2011.