Kosten internetgebruik in het buitenland

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Mobiel internet    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 50745

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een volgens de consument te hoge respectievelijk onjuiste facturering.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Na terugkomst van een week vakantie in [het buitenland] (18 tot en met 21 oktober 2010) is de consument tot de ontdekking gekomen, dat zijn bel/internetkosten buitenproportioneel zijn gestegen.   Ter zitting heeft de consument nog aangevoerd, dat de algemene voorwaarden van de ondernemer niet toepasselijk zijn.   De consument stelt voor de helft van het door de ondernemer gevorderde bedrag (€ 1.700,–) te betalen, dus € 850,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer concludeert, dat de kosten voor het gebruik van internet in het buitenland terecht in rekening zijn gebracht.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie verwerpt het verweer van de consument dat de algemene voorwaarden van de ondernemer niet op het contract van partijen toepasselijk zijn. Door de consument is immers niet betwist, dat op de achterzijde van het contract naar de algemene voorwaarden werd verwezen.   Ter zitting is duidelijk geworden, dat in het dossier twee vakanties van de consument aan de orde zijn, namelijk in juli 2010 en in oktober 2010. In verband met de eerste vakantie had de consument de datalimiet door de ondernemer laten uitschakelen. In verband met de tweede vakantie veronderstelde de consument dat de datalimiet weer van kracht was. Dit was echter niet het geval, aangezien de in juli 2010 aangebrachte mutatie van kracht bleef zolang de consument de ondernemer niet had bericht dat hij de eerdere mutatie ongedaan wilde maken.   De commissie is van oordeel dat het achterwege laten van dit bericht in de risicosfeer van de consument ligt.   Ter zitting werd reeds uitvoerig gesproken over het feit, dat de prijs voor het generen van data in het buitenland primair door de betrokken buitenlandse provider wordt bepaald en bovendien dat de prijzen in het buitenland aanzienlijk hoger kunnen uitvallen. Onder meer kan op de wetsite van de ondernemer kennis worden genomen hoe het internetgebruik in het buitenland wordt berekend en hoe hoge datakosten kunnen worden voorkomen. Voor mobiel internetgebruik in de EU-landen geldt automatisch een maandlimiet om onverwacht hoge kosten van mobiel internetgebruik te voorkomen. De commissie is van oordeel dat van de consument verwacht had mogen worden, dat hij zich omtrent dit soort kwesties vooraf beter op de hoogte had gesteld.   Gelet op het voorgaande acht de commissie de klacht van de consument ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie wijst het door de consument verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 9 maart 2011.